course-details-portlet

GEOG3021 - Internship - Innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Praksisoppholdet skal gi studentene innsikt i hvordan aktører i et relevant praksisfelt arbeider. Det gir mulighet til å bruke fagkompetanse som er tilegnet gjennom studiet, i praktiske sammenhenger. Erfaringen fra praksisoppholdet skal øke studentenes bevissthet om egen kompetanse, bidra til studentens faglige utvikling og være nyttig i et videre arbeidsliv. I løpet av praksisoppholdet skal studentene gjøre et selvstendig studie basert på erfaringer fra praksisfeltet og med utgangspunkt i en vitenskapelig fundert problemstilling. Arbeidet skal ende opp i en individuell rapport. Rapporten skal presenteres på et seminar.

Internshipen vil foregå i 3. semester. Dette alternativet innebærer en masteroppgave på 30 studiepoeng som skrives i 4.semester. Masteroppgaven kan bygge videre på oppholdet.

Det er studentens ansvar å skaffe seg et faglig relevant praksisopphold på minimum 14 uker, tilsvarende normale arbeidsuker.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

 • har inngående kunnskap om hvordan en organisasjon jobber med innovasjon og bærekraftig utvikling i praksis og om organisasjonens rolle i samfunnet.
 • kan foreta en empirisk analyse basert på teori og begreper tilegnet i studiets øvrige emner.

Ferdigheter:

 • kan gjennomføre et selvstendig prosjekt der faglig kunnskap tilegnet for øvrig i studiet blir anvendt på aktuelle problemstillinger i organisasjoner og virksomheter som fasiliteter innovasjon og entreprenørskap.
 • erfaring fra metoder for innsamling og bearbeiding av data, prosjektskriving og formidling.

Generell kompetanse:

 • kjenner til faglige problemstillinger og utfordringer som møter virkemiddelapparatet, andre organisasjoner og tiltak for å fremme innovasjon og bærekraftig utvikling i ulike deler av samfunnet.
 • erfaring i å samarbeide med virksomheter som til daglig jobber med å fasilitere innovasjon og bærekraftig utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

 • Faglig relevant praksisopphold på minimun 14 uker, tilsvarende normale arbeidsuker (37,5 timer).
 • Midtveis rapport.
 • Utforming av problemstilling i samarbeid med vertskapsinstitusjon, innsamling og analyse av data samt rapportskriving og muntlig presentasjon.

Arbeidssted: Praksisoppholdet kan gjennomføres i ulike sektorer, bedrifter eller organisasjoner såfremt virksomheten er relatert til studiets overordnende læringsmål. Studentenes individuelle studie skal også være faglig relevant i forhold til studiets målsetninger. Oppholdet kan gjennomføres i Norge eller i utlandet.

Veiledning og oppfølging: Søknad om praksisopphold behandles og godkjennes av Institutt for geografi. Studentene kan rådføre seg med emneansvarlig underveis i oppholdet, og i forhold til skriving av rapport.

Obligatoriske aktiviteter

 • 14 ukers opphold ved vertskapsinstitusjon, midtveis rapport og presentasjon

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er en individuell rapport basert på internship oppholdet. Rapporten teller 100%.

Rapporten utgjør 30 studiepoeng og bør normalt ha et omfang på mellom 7 000 - 10 500 ord (20-30 sider). For mer informasjon les utfyllende retningslinjer for sluttrapport.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Studentene må være tatt opp på Master i innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Entreprenørskap
 • Geografi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU