GEOG3517 - Social Difference, Identity and Place

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Det overordnete temaet er forholdet mellom mennesker og steder, og det fokuseres på hvorfor og hvordan steder og mennesker er gjensidig konstituerende. Emnet tar for seg begreper og teorier om sosial ulikhet, identitet og sted, samt empirisk orienterte problemstillinger relatert til disse. Eksempelvis fokuseres det på hvordan klasse, kjønn, etnisitet og seksualitet er relatert til sted. Studentene skal i løpet av kurset skrive et individuelt arbeidsnotat som skal leveres de andre studentene og faglærer(e), samt presenteres på seminar.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet gir studentene kunnskap om sentrale teorier og begreper innen sosial- og kulturgeografi som kan anvendes for å analysere problemstillinger innen og på tvers av ulike forskningsfelt.
Ferdigheter: Emnet skal gjøre studentene i stand til å kritisk vurdere sentrale teorier og begreper innen sosial- og kulturgeografi, inkludert reflektere over deres potensiale for anvendelse.
Generell kompetanse: Emnet gir studentene erfaring i å skrive en individuell akademisk tekst og presentere denne.

Læringsformer og aktiviteter

12 timer forelesning og 6-8 timer seminar, arbeidsnotat og presentasjon. Det er forventet at obligatoriske aktiviteter og eksamen må fullføres på engelsk, unntak må klareres med kursansvarlig.
Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se www.ntnu.no/geografi/studentinformasjon for oppdatert informasjon om hvilke emner som ikke tilbys. Oversikt vil være tilgjengelig seinest 10. januar i vårsemesteret og 10. august i høstsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent arbeidsnotat og presentasjon

Mer om vurdering

Arbeidsnotat og presentasjon må være godkjent før det gis adgang til hjemmeeksamen og muntlig prøve. Det settes en foreløpig karakter på hjemmeeksamen, som justeres etter muntlig prøve. Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
07.05.2018

Innlevering
14.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.