course-details-portlet

VL3011 - Endring, utvikling og innovasjon i organisasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet omhandler og diskuterer hva som fremmer eller hemmer endring og innovasjon i organisasjoner. Faget belyser endrings- og utviklingsarbeid i organisasjoner, og drøfter hvordan det kan legges til rette for slike prosesser. Sentrale begreper knyttet til innovasjonsfeltet vil behandles i emnet, der temaet medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) særlig vil fokuseres. Det trekkes veksler på både individ-, system- og samfunnsperspektiver i emnet. Ut fra konkrete eksempler og teori, vil det også legges vekt på å diskutere hvilke implikasjoner kunnskapen kan ha for arbeid med endring, utvikling og innovasjon i en virksomhet. Eksempler på konkrete forskningsprosjekter innenfor området vil bli brukt i undervisningen.

Læringsutbytte

Studenten har innsikt i endrings- og utviklingsarbeid, samt kunnskap om innovasjon i etablerte organisasjoner. Studenten har kunnskap om planlagte organisasjonsendringer og kjenner til begrep knyttet til innovasjonsfeltet med særlig fokus på medarbeiderdrevet innovasjon. Studenten kan bruke disse kunnskapene til å lede, delta i og legge til rette for innovasjon, endring, og utvikling i organisasjoner. Studenten har innsikt i hvordan forskning kan foregå på det aktuelle området.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet er samlingsbasert. Forelesninger og seminarer. Sjekk blackboard i semesterstarten for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse (80%)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag, eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VILL3011 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU