course-details-portlet

KULT3304 - STS: Teknologi, innovasjon og samfunnsendring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Dette emnet behandler historiske og samfunnsvitenskapelige analyser av innovasjon og teknologi. Temaer som teknologideterminisme, framskrittsoptimisme og teknologikritikk blir tatt opp. Likeledes gjennomgås innovasjonsteori og ulike perspektiver på innovativ virksomhet og ikke minst brukerperspektiver. Emnet fokuserer videre på framveksten av store systemer som elektrifisering, massebilismen og internett.

Læringsutbytte

Studenter med dette fagemnet har kunnskaper om

 • historiske og samfunnsfaglige STS-perspektiver på teknologi, teknologisk utvikling og praksis.
 • grunnleggende kunnskaper om teknologisk innovasjon: teori og praksis med hensyn til teknologidesign, implementering og bruk
 • ulike tilnærminger til demokrati- og styringsutfordringer knyttet til teknologi samt teknologivurdering
 • hvordan STS-perspektiver kan brukes i konkrete analyser av utvikling og bruk av teknologi

Kandidaten har ferdigheter i å

 • velge analytisk perspektiv for å analysere bestemte samfunnsfenomen.
 • håndtere et avgrenset empirisk materiale i sammenheng med teoretiske perspektiver
 • formidle kunnskap skriftlig gjennom argumenterende og reflekterende tekster
 • formidle kunnskap muntlig ved hjelp av elektroniske verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Vurderingsformen er hjemmeeksamen. Som forutsetning for å ta eksamen må studenten ha levert to skriftlige øvingsoppgaver á 3-4 sider. Eksamensbesvarelsen skal ha et omfang på 10-12 sider. Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning, med 25% tillatt fravær. Studenter som ikke fyller oppmøtekravet, kan etter søknad til instituttet få gjennomføre et kompensatorisk skriftlig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Minimum 75% oppmøte på undervisningen
 • To skriftlige øvinger (3-4 sider)

Mer om vurdering

Vurderingsformen er hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologi- og vitenskapsstudier
 • Kulturhistorie
 • Historie
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
10.12.2021

Innlevering
20.12.2021


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
03.06.2022

Innlevering
17.06.2022


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU