course-details-portlet

KULT3304 - STS: Teknologi, innovasjon og samfunnsendring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Dette emnet gir en utvidet introduksjon til historiske og samfunnsvitenskapelige perspektiv på teknologi og samfunn. Spørsmål som demokrati- og styringsutfordringer knyttet til teknologi blir tatt opp gjennom tema som teknologideterminisme, framskrittsoptimisme og teknologikritikk. Likeledes gjennomgås sentrale STS-teorier om teknologi og samfunn, innovasjon og perspektiver på bruk og brukere. Emnet fokuserer videre på framveksten av, og overganger i, store teknologiske systemer som f.eks. elektrifisering, transportinfrastrukturer og internett.

Læringsutbytte

Studenter med dette fagemnet har kunnskaper om

 • historiske og samfunnsfaglige STS-perspektiver på teknologi, teknologisk utvikling og praksis
 • grunnleggende kunnskaper om teknologisk innovasjon: teori og praksis med hensyn til teknologidesign, implementering og bruk
 • ulike tilnærminger til demokrati- og styringsutfordringer knyttet til teknologi samt teknologivurdering
 • hvordan STS-perspektiver kan brukes i konkrete analyser av utvikling og bruk av teknologi

Kandidaten har ferdigheter i å

 • velge analytisk perspektiv for å analysere bestemte samfunnsfenomen
 • håndtere et avgrenset empirisk materiale i sammenheng med teoretiske perspektiver
 • formidle kunnskap skriftlig gjennom argumenterende og reflekterende tekster
 • formidle kunnskap muntlig ved hjelp av elektroniske verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Vurderingsformen er hjemmeeksamen. Som forutsetning for å ta eksamen må studenten ha levert to skriftlige øvingsoppgaver á 3-4 sider. Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning, med 25% tillatt fravær. Studenter som ikke fyller oppmøtekravet, kan etter søknad til instituttet få gjennomføre et kompensatorisk skriftlig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Minimum 75% oppmøte på undervisningen
 • To skriftlige øvinger (3-4 sider)

Mer om vurdering

Vurderingsformen er hjemmeeksamen. Eksamensbesvarelsen skal ha et omfang på 10-12 sider.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologi- og vitenskapsstudier
 • Kulturhistorie
 • Historie
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
18.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU