course-details-portlet

GEOG3950 - Masteroppgave - Innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100 2 semestre

Faglig innhold

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig forskningsprosjekt hvor du undersøker en teoretisk eller empirisk problemstilling. Arbeidet skal utføres individuelt. Du har stor grad av frihet med hensyn til valg av tema/område for oppgaven, men den skal være relatert til mastergradsstudiet og forskningskompetansen ved instituttet. Vi oppfordrer deg til å knytte oppgaven til forskningsprosjektene til de aktuelle veilederne. Masteroppgaven gjennomføres normalt på et studieår.

Oppgaven skal inneholde en vitenskapelig framstilling av det valgte temaet; presist formulerte forskningsspørsmål, begrunnede metodevalg og systematisk argumentasjon. Data eller det empiriske grunnlaget for analysen kan være basert på egne observasjons-, intervju-, survey- og/eller andre typer feltdata. Det er også anledning til å benytte eksisterende forskningsdata, offentlig statistikk, tekster, dokumenter med mer som grunnlag for analysen. Oppgaven skal følge vitenskapelige standarder i henhold til referanseføring og forskningsetiske normer.

Som en forberedelse til masteroppgaven skal du i løpet av 1.semester i mastergradstudiet skrive en prosjektskisse. Denne skissen danner grunnlaget for tildeling av veileder i 2.semester og endelig utforming av prosjektet skal foregå i samråd med veileder. Masteroppgaven skal gjennomføres under veiledning. Veilederforholdet skal støtte studenten gjennom hele forskningsprosessen, herunder avgrensning av oppgaven, formulering av problemstillinger, valg av teoretisk rammeverk og metode, nødvendig kvalitetssikring ved innsamling, behandling og analyse av empiri/data, diskusjon av funn og konklusjoner, samt sikre at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veilederforholdet reguleres av en egen masteravtale.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap

 • har gjennom arbeidet med oppgaven skaffet seg avansert teoretisk kunnskap innenfor et avgrenset forskningstema.
 • har solid kunnskap om metodiske og analytiske tilnærminger innenfor det avgrensede forskningstemaet.
 • har inngående kunnskap om hvordan man utfører et selvstendig forskningsarbeid.

Ferdigheter

 • kan formulere problemstillinger som grunnlag for å gjennomføre et vitenskapelig arbeid.
 • kan sette seg inn i teorier og skaffe seg oversikt over etablert kunnskap med relevans for temaet og/eller
 • forskingsområdet.
 • kan velge og anvende metoder til å gjøre en omfattende studie.
 • kan analysere data fra ulike kilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnement og konklusjoner.
 • behersker formidling av vitenskapelig arbeid både skriftlig og muntlig.
 • kan gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med etiske normer innen forskning.

Generell kompetanse

 • kan gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt.
 • kan vurdere og anvende faglig kunnskap i kommunikasjon med spesialister så vel som allmennheten.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Masteroppgave, samt inntil 1 time justerende muntlig eksamen med utgangspunkt i masteroppgaven. I starten av justerende muntlig eksamen skal kandidaten gi en inntil 10 minutters muntlig presentasjon av masteroppgaven hvor det redegjøres for valg av tema, problemstilling, metodiske valg og eventuelle funn. Kandidaten må ha masteroppgaven tilgjengelig og de har lov til å ha med notater under muntlig eksamen.

Det gis en samlet karakter basert på masteroppgaven og justerende muntlig eksamen. Kandidaten skal gis karakter og begrunnelse for karakterfastsettingen umiddelbart etter at justerende muntlig eksamen er gjennomført.

Masteroppgaven utgjør 60 studiepoeng og bør normalt ha et omfang på mellom 35 000 - 44 000 ord (ca. 100-125 sider). Se for øvrig utfyllende retningslinjer for karaktersetting av masteroppgave ved Institutt for geografi.

Innleveringsfrist for masteroppgaven er 15. mai. Faller denne datoen på en helg, flyttes innleveringsdatoen til førstkommende virkedag. Ifølge NTNUs studieforskrift, §5-11(12), er sensurfrist for masteroppgaver 3 måneder.

Ved utsatt innlevering kreves dokumentasjon/legeattest. Siste dato i vårsemesteret er 31. august. Eksamener avholdt etter dette vil få høstterminen oppført på vitnemålet. Ubegrunnet forsinkelser medfører normalt utsatt frist til 15. november i høstsemesteret.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Bestått alle obligatoriske og valgfrie emner i mastergraden.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Entreprenørskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
01.11.2023

Innlevering
15.11.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
01.05.2024

Innlevering
15.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU