GEOG3950 - Masteroppgave - Entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 2 semestre

Faglig innhold

Masteroppgaven utgjør 60 studiepoeng og bør være på 35 000 - 44 000 ord (ca. 100 - 125 sider). En av de vitenskapelig ansatte ved instituttet skal oppnevnes som faglig veileder. Veileder skal holdes løpende orientert om arbeidet med masteroppgaven. Tema/problemstilling for oppgaven forutsettes valgt innenfor et område der instituttets stab har forskningserfaring innenfor programmets felt. Veilederforholdet skal sørge for nødvendig kvalitetssikring ved innsamling og behandling av empiri/data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Studenten skal signere en avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen regulerer blant annet veiledningsforholdet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Studenten skal ha avansert kunnskap om begreper, innhold og særtrekk ved faget
- Studenten skal ha solid kunnskap om ulike metodiske og analytiske tilnærminger
Ferdigheter:
- Studenten skal kunne formulere problemstillinger som grunnlag for å gjennomføre et vitenskapelig arbeid
- Studenten skal ha gjennomført et forskningsprosjekt på selvstendig og kritisk vis ved bruk av relevante teorier og metoder, inkludert feltmetodikk
- Studenten skal beherske formidling av vitenskapelig arbeid både skriftlig og muntlig
- Studenten skal ha gjennomført et forskningsprosjekt i tråd med etiske normer innen forskning
- Studenten skal være kvalifisert til opptak på PhD-programmet i geografi
Generell kompetanse:
- Studenten skal være kvalifisert for arbeid innenfor offentlig og privat virksomhet og forskning
- Studenten skal kunne anvende faglig kunnskap i kommunikasjon med spesialister så vel som allmennheten

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Masteroppgaven, samt 1 time muntlig eksamen med utgangspunkt i masteroppgaven. I begynnelsen av muntlig eksamen skal kandidaten holde en 10-15 minutters presentasjon av masteroppgaven. Det vil ikke være anledning til å benytte PowerPoint eller tilsvarende presentasjonsverktøy.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn (MENTRESAM)

Forkunnskapskrav

Bestått alle obligatoriske og valgfrie kurs i mastergraden.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.