course-details-portlet

GEOG3518 - Global Production Networks

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

I dette kurset diskuteres det hvordan geografien med ujevn utvikling og bærekraft i den globale økonomien har blitt formet av to nøkkeltrender de siste tre tiårene a) den geografiske spredningen av vare- og tjenesteproduksjonen på tvers av flere internasjonale lokasjoner og b) den organisatoriske oppdelingen i ulike produksjonsfunksjoner på tvers av ulike firmaer. Med innsikt i rammeverk og terminologi rundt Global Production Networks, undersøkes hvordan disse trendene er formet av forretningsstrategiene og praksisene til transnasjonale selskaper, som utspiller seg i skjæringsfeltet mellom økonomi, politikk, kultur og miljø. Ved å trekke veksler på case-studier fra globale produksjonsnettverk innen spesifikke bransjer, vil studentene lære å forstå og forklare mulighetene og begrensningene for utvikling og bærekraft i byer, regioner og nasjoner knyttet til disse globale produksjonsnettverkene. Denne innsikten som kurset gir er relevant for diskusjoner rundt samfunnsansvar og bærekraftig utvikling.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

 • har tilegnet seg teoretisk kunnskap om økonomiske, politiske, miljømessige, sosiale og kulturelle aspekter ved globale produksjonsnettverk. Et sentralt mål er å sørge for omfattende innsikter i relasjonene mellom økonomisk globalisering og selskapers strategier og statlig politikk slik at studenter kan bedre forstå ujevn utvikling i den globale økonomien.
 • Innsikt i bedriftsstrategier knyttet til produkt- og markedsutvikling, utenlandske direkteinvesteringer og outsourcing.
 • Innsikt i statens virkemidler for å tiltrekke utenlandske direkteinvesteringer og/eller oppgradere lokale firmaer, i tillegg til å regulere og dempe økonomiske og miljømessige konsekvenser av globalisering.
 • omfattende innsikt i forholdet mellom prosesser for økonomisk globalisering, bedriftsstrategier og statlig politikk for at studentene skal bedre forstå den ujevne utviklingen i den globale økonomien.

Ferdigheter:

 • har ferdigheter i akademisk skriving omkring disse tema.
 • ha ferdigheter i å undersøke organiseringen og implikasjonene av globale produksjonsnettverk rundt utvikling og bærekraft
 • ha ferdigheter til å undersøke hvordan statlig politikk, regulering, fagbevegelsen, handelsavtaler og sivilsamfunnsmobilisering former de geografiske og organisatoriske konfigurasjonene innen globale produksjonsnettverker.

Generell kompetanse:

 • har relevant kunnskap for arbeid i selskaper og organisasjoner som opererer internasjonalt.
 • har relevant kompetanse for å evaluere politikk og regelverk knyttet til økonomisk utvikling og internasjonalisering.
 • har relevant kompetanse til å redegjøre for og forklare ujevn utvikling i den globale økonomien.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 20 timer forelesninger og klasseaktiviteter, et bedriftsbesøk og en semesteroppgave. Obligatorisk semesteroppgave må være godkjent innen en kan gå opp til 4-timers skriftlig skoleeksamen. Som en del av kurset må studentene skrive en semesteroppgave sammen med andre i grupper. Semesteroppgaven må godkjennes før kandidaten kan gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Semester assignment.

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Eksamen tilbys både vår og høst.

Forkunnskapskrav

Dette emnet er åpent for studenter på masternivå, innenfor samfunnsvitenskap, teknologi- og ingeniørstudier. Andre relevante kvalifikasjoner kan godkjennes etter søknad til Geografisk institutt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geografi
 • Globalisering
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 07.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 3
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 37
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL318 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 23.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 2
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU