Masterprogram, 2-årig

Entreprenørskap, innovasjon og samfunn

– Jobbmuligheter

Et samfunnsrelevant studium

Målet med studiet er å utdanne kandidater som er godt kvalifisert til å gå inn i stillinger i organisasjoner og institusjoner som arbeider med omstilling og innovasjon. Gjennom praksisorientert og teoretisk undervisning skal studentene tilegne seg etterspurt og relevant kunnskap om innovasjonsprosesser i samfunnet og det norske innovasjonssystemet.

Med klare signaler fra sentralt politisk hold og NTNUs strategiske planer for undervisning og videre utvikling, gikk instituttet nye veier når det nye mastergradsprogrammet skulle etableres. I første omgang ønsket vi å utvikle programmet i takt med omgivelsene og samfunnsutviklingen, gjennom tett kontakt med nærings- og arbeidsliv. Studentene ville dermed bli rustet til å møte nærings- og arbeidsliv med relevant kunnskap. Samfunnet får kvalifiserte kandidater med unik kunnskap innen entreprenørskap og innovasjon.

I løpet av våren 2012 ble det gjennomført tre workshops med representanter fra praksisfeltet: FoU-institusjoner, kunnskaps- og teknologimiljø, reiseliv, opplevelses- og kulturbaserte næringer og Midt-norsk industri og primærnæringer var representert. Engasjementet var og er fortsatt stort blant aktørene som var med i utviklingen av studiet.  Det ble etablert samarbeid med de ulike kunnskapsmiljøene i regionen som jobber med nyskaping og omstilling. I ettertiden har både studentene og fagmiljøet ved instituttet hatt stor glede av nettverket som ble etablert.

Et praksisorientert studium

Det er lagt opp til et nært samarbeid med virkemiddelapparatet, kommuner og organisasjoner som stimulerer entreprenørskap. En god del av undervisningen er praksisorientert, slik at masterprogrammet blir relevant for nærings- og arbeidsliv. I undervisningen er det lagt opp til både seminarer og forelesninger fra praksisfeltet. Masteroppgaven kan bygges opp rundt praktiske case utviklet i samråd med samarbeidspartnere.

I løpet av andre semester skal studentene ta emnet GEOG3102 – Prosjekt entreprenørskap. Gjennom emnet skal studentene ut i praksisfeltet for å gjennomføre et utviklingsprosjekt. Prosjektet entreprenørskap er et møtepunkt mellom teori og praksis og består av seminarer arrangert av Institutt for geografi, samarbeid med en aktuell virksomhet og skriving av en prosjektrapport. Formålet med prosjektet er å opparbeide kunnskap om hvordan og hvorfor legge til rette for entreprenørskap og innovasjon i ulike deler av samfunnet. Studieformene gir også verdifull erfaring i rapportskriving og muntlige presentasjoner, som også er særlig relevant for fremtidige jobbsituasjoner.

Illustrasjonsfoto fra presentasjon av opplevelsesnæringene i Røros

Førsteamanuensis Ståle Angen Rye er ansvarlig for emnet GEOG3102 – Prosjekt entreprenørskap. Rye mener at det er viktig å ta i bruk alternative undervisningsmetoder slik at studentene skal få forståelse for innovasjon og entreprenørskap i praksis. – I dette emnet har vi flyttet det meste av undervisningen fra campus til praksisfeltet. Det er her de skal arbeide når de er ferdigutdannet. Kjennskap til praksisfeltet er unnværlig for å forstå prosessene som leder frem til nyskaping. Ikke minst vil dette gi dem førstehåndskjennskap til hvordan det er å jobbe med anvendt forskning, understreker Rye.

Studentene som har gjennomført emnet er svært tilfreds. Kari Evensen Paulsrud som startet på studiet høsten 2013 sier følgende om emnet: – Det at vi som studenter på et universitet kan samarbeide så tett med næringslivet er noe helt unikt. Man får da kjennskap til lokalt arbeids- og næringsliv på en helt annen måte enn hvordan vi ville gjort i en "vanlig" studiehverdag. Dette oppleves veldig motiverende og meningsfylt

Illustrasjonsfoto av presentasjon i Sør-Trøndelag fylkeskommune

 Elin Giske Ødegaard som tok emnet våren 2014 var også svært positiv:

– Opplegget rundt Prosjekt entreprenørskap er en veldig god avveksling til å sitte i et klasserom å høre på en foreleser - et stort pluss! Det er veldig kjekt å kunne få et lite innblikk i hvordan Sør-Trøndelag Fylkeskommune jobber og kommer nok å lære mye fra å jobbe så nært dem. Samtidig er det ekstremt spennende å kunne jobbe sammen med en faktisk bedrift for å se om vi eventuelt kan bidra med noe nyttig. Det blir et lite innsyn i hva og hvordan den utdannelsen vi tar kan brukes til.

Annika Honggard, mener følgende om emnet:

–  Givende for oss å kunne jobbe med en oppgave og problemstilling som vil ha noe å si for en bedrift, og ikke bare en skoleoppgave som skal leveres inn. Det å jobbe utfor campus er et positiv avbrekk fra andre forelesninger. Emnet har få samlinger som gjør at man må være flink til å jobbe selvstendig og strukturert, det kan være en utfordring. Emnet vil gi oss en forsmak på hvordan utarbeide en master oppgave i samarbeid med en bedrift. Fremføringene og at vi må lese oss opp på andre sine oppgaver og gi tilbake meldinger, gjør at vi får lære om de andre sine oppgaver også.

Hvilke muligheter har studentene etter endt studium?

Studiet kvalifiserer særlig for stillinger innen:

  • det offentlige næringsutviklings- og virkemiddelapparat på statlig, fylkeskommunalt, interkommunalt og kommunalt nivå, som for eksempel Innovasjon Norge, SIVA, departementer, næringsavdelinger i fylkeskommuner og kommuner, interkommunale nærings- og utviklingsselskaper, private næringsutviklings-, konsulent- og destinasjonsselskaper, inkubatorer og næringshager

Studiet kvalifiserer også for stillinger innen:

  • forskning og utvikling, skoleverket på ulike nivå, fag og interesseorganisasjoner og bistands- og humanitære organisasjoner
  • studiet kan kvalifisere for opptak på Ph.D nivå

Her kan du lese om yrkene til tidligere studenter.

Eksempler på masteroppgaver i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Dodge, Alexander: Global Talent and Mobility. The Significance of Employing Expatriates for High-Technology Firms in Trondheim Region. NTNU 2014.

Sægrov, Oda Marianne: Coworking Space. Ein studie av coworking space som mekanisme i å auke mengd entreprenørskap og innovasjon i Norge. NTNU 2014.

Grud, Kristoffer Helgesen: Hva er Jobb og bo? En kvalitativ studie om offentlig entreprenørskap. NTNU 2014.

Lystad, Hanne Christensen: Bare big business? - En diskursanalyse av hvordan entreprenørskap fremstilles i norske regionalaviser, med fokus på kjønn og sted. NTNU 2014.

Thorsen, Elin Bryn: Foreign entrepreneurs’ use of network in Tanzania. - Understanding an entrepreneurial process through network, culture and knowledge. NTNU 2014.