course-details-portlet

GEOG3102 - Prosjekt innovasjon, entreprenørskap og samfunnsendring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet bygger på GEOG3100 Samfunnsperspektiv på innovasjon og entreprenørskap, og viderefører sentrale temaer i dette emnet ved å koble teoretiske perspektiver til aktuelle praksisfelt. Emnet gir studentene inngående praktisk kjennskap til feltet entreprenørskap, innovasjon og regional utvikling og hvordan innovasjon og entreprenørskap er med på å endre samfunnet i ønsket retning. Studentene skal i løpet av semesteret skrive en prosjektoppgave basert på empiri fra praksisfeltet. Oppgaven skal analysere samfunnsaktuelle temaer med utgangspunkt i problemstillinger utviklet i samarbeid med en eller flere virksomheter som legger til rette for innovasjon og entreprenørskap i ulike deler av samfunnet. Oppgavene skal i tillegg til empirien ha en selvstendig litteraturgjennomgang, begrepsavklaringer og kritiske drøftinger av empiri/teori.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

  • kan gjennomføre et avgrenset prosjekt om forholdet mellom entreprenørskap, innovasjon og samfunnsendring basert på egne empiriske kilder og selvstendig analyse.

Ferdigheter:

  • kan formidle faglig innsikt gjennom muntlig og skriftlig presentasjon.

Generell kompetanse:

  • kjenner til faglige problemstillinger og utfordringer som møter det offentlige virkemiddelapparatet og andre tiltak for å fremme innovasjon og entreprenørskap i ulike deler av samfunnet.
  • har erfaring i å samarbeide med virksomheter som til daglig jobber med å fremme innovasjon og entreprenørskap.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 16 timer seminarer, rapportskriving, veiledning og presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlige presentasjoner

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet består av en prosjektoppgave. Eksamen kan gjennomføres individuelt eller i gruppe.

Gjentak av eksamen kan kun tas i semesteret det blir gitt undervisning i emnet. Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Entreprenørskap
  • Geografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
19.05.2023

Innlevering
26.05.2023


08:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU