GEOG3102 - Prosjekt entreprenørskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet bygger på GEOG3100 Samfunnsperspektiv på entreprenørskap, og viderefører sentrale temaer i dette emnet ved å koble teoretiske perspektiver til aktuelle praksisfelt. Emnet gir studentene inngående praktisk kjennskap til feltet entreprenørskap, innovasjon og regional utvikling. Studentene skal i løpet av semesteret skrive en prosjektoppgave basert på empiri fra praksisfeltet. Oppgaven skal analysere samfunnsaktuelle temaer med utgangspunkt i problemstillinger utviklet i samarbeid med en eller flere virksomheter som legger til rette for innovasjon og entreprenørskap i ulike deler av samfunnet. Oppgavene skal i tillegg til empirien ha en selvstendig litteraturgjennomgang, begrepsavklaringer og kritiske drøftinger av empiri/teori.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal kunne gjennomføre et avgrenset prosjekt basert på egne empiriske kilder og selvstendig analyse.
Ferdigheter:
Studentene skal kunne formidle faglig innsikt gjennom muntlig og skriftlig presentasjon.
Generell kompetanse:
Studentene skal kjenne til faglige problemstillinger og utfordringer som møter det offentlige virkemiddelapparatet og andre tiltak for å fremme innovasjon og entreprenørskap i ulike deler av samfunnet. De skal også få erfaring i å samarbeide med virksomheter som til daglig jobber med å fremme innovasjon og entreprenørskap.

Læringsformer og aktiviteter

16 timer seminarer, rapportskriving, veiledning og presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Entreprenørskap (MENTRE)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.