course-details-portlet

GEOG3006 - Quantitative Methods

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende begreper i statistisk analyse, med fokus på statistisk slutning hvor vi trekker konklusjoner om populasjoner fra utvalgsdata. Regresjonsanalyse er en av de analysene som blir vektlagt. Kurset er praktisk, noe som betyr at studentene vil bli introdusert for ulike statistiske metoder og sett med data som vi analyserer ved hjelp av disse metodene. Kurset introduserer studentene til en kvantitativ programvare kalt R. Det er en programvare med åpen kildekode og et omfattende bibliotek av statistiske funksjoner. Studentene vil bli kjent med denne programvaren gjennom datalaber som går parallelt med forelesningene. Karakteren fra emnet vil være basert på en skriftlig semesteroppgave. Semesteroppgaven kan være basert på data som er levert av emneansvarlige eller studentene kan velge å bruke egne data. For å øke den potensielle verdien av dette kurset oppfordres studentene til å gjøre semesteroppgaven relevant for masteroppgaven.

Læringsutbytte

En student som har fullført dette emnet bør ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • ha avansert forståelse av metodiske prinsipper, kjernebegreper og teknikker innen kvantitativ forskning
 • ha teoretisk så vel som praktisk forståelse av grunnleggende begreper innen statistisk analyse ferdigheter

Ferdigheter

 • kan diskutere, anvende og vurdere kvantitative metoder i forhold til et valgt forskningsdesign
 • kan samle inn og analysere egne data kan kritisk vurdere sekundære datakilder generell kompetanse

Generell kompetanse

 • være i stand til å bruke den statistiske programvaren R
 • anvende relevante teorier og begreper i diskusjoner om forskningsmetodikk
 • være i stand til å selvstendig planlegge et forskningsdesign og anvende hensiktsmessige forskningsmetoder

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 20 timer forelesninger og inntil 20 timer datalab.

Det forventes at obligatoriske oppgaver og eksamener skal gjennomføres på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innlevering

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet er en individuell semesteroppgave som teller 100%.

Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Skriftlig eksamen tilbys både vår og høst.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. Annen relevant fagbakgrunn kan godkjennes av Institutt for geografi.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG3002 7.5 HØST 2008
GEOG3052 7.5 HØST 2008
GEOG3004 7.5 HØST 2008
AFR3002 7.5 HØST 2008
AFR3005 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geografi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
13.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
04.06.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU