Ung-HUNT

Ung-HUNT

Den første ungdomsundersøkelsen, Ung-HUNT1, ble gjennomført samtidig som HUNT2 (1995-1997). Det ble senere foretatt en oppfølgingsundersøkelse hvor de samme deltakerne ble kalt inn i 1999-2000 (Ung-HUNT2).

Ung-HUNT3 og Ung-HUNT4 var integrerte deler av HUNT3- og HUNT4-undersøkelsen i 2006-2008 og 2017-2019. Datainnsamlingen, som spørreskjemaer, strukturelle intervjuer og kliniske målinger, ble utført ut i skoletiden.

Siste Ung-HUNT-undersøkelse ble utført i 2021 som en del av HUNT COVID. 

HUNT-undersøkelsene

Om undersøkelsene

Om undersøkelsene

1995-1997

Undersøkelsen av ungdom (Nord-Trøndelags innbyggere mellom 13 og 19 år, tilsammen 10 000 personer) ble utført på skolene mellom 1995 og 1997. Ung-HUNT1 bestod av spørreskjema, strukturerte intervju og en undersøkelse som målte blodtrykk, lungefunksjon, høyde, sittehøyde, vekt og hoftestørrelse. Det ble ikke tatt biologiske prøver. 

Fokus i undersøkelsen

Hovedtemaene i Ung-HUNT1 er astma og allergi, mental helse og livskvalitet, spiseforstyrrelser, og psykosomatiske lidelser med spesiell vekt på hodepine. Det ble også samlet informasjon om inneklima, tobakk, alkoholvaner, fysisk aktivitet, helsetjenesten, stadier av puberteten og lese- og skrivevansker. Spørreskjema finner du på siden om spørreskjema, og detaljerte variabellister under variabler.

Deltakelse

Spørreskjemaet ble fylt ut i skoletiden. 8984 elever (90%) deltok. Spørreskjemaet som ble gitt til elever i ungdomsskolen (13-15 år) og videregående (16-19 år) var like, bortsett fra spørsmål om klassetrinn på første siden, og en ekstra side for elever i videregående.

1999-2000

Dette var en oppfølging av UNG-HUNT1, og kun videregående elever i 2. og 3. klasse og tilsvarende aldersgrupper av lærlinger ble invitert til å delta. Også Ung-HUNT2 ble gjennomført i nært samarbeid med skolene i Nord-Trøndelag.

Hvorfor en oppfølgingsundersøkelse av ungdommene?

Ungdom har sin egen livsstil og er i en hurtig vekst- og utviklingsfase. Både helsetilstand, helseatferd og funksjoner kan endre seg på måter som er forskjellig fra voksne. Til tross for dette var det gjort få gjentatte helseundersøkelser på ungdom som gruppe. Gjennom Ung-HUNT1 ble en rekke helsefaktorer kartlagt og med hjelp av Ung-HUNT2 kunne det forskes på flere viktige problemstillinger. Oppfølgingsundersøkelsen gir mulighet til å studere hvordan blant annet livsstilsfaktorer og atferd påvirker helse og sykdom over tid. Den gjør det også mulig å finne årsakssammenhenger mellom risikofaktorer (livsstil eller miljø) og utvikling av god eller dårlig helse (sykdom). Dette gir viktig kunnskap i det forebyggende arbeidet.

Personvern

Undersøkelsen ble gjennomført på samme måte som Ung-HUNT1. Den ble godkjent av Datatilsynet og tilrådd av den Regionale medisinske forskningsetiske komite (REK IV). Også fylkesutdanningssjefen anbefalte deltakelse i undersøkelsen.

Hvem ble invitert?

Alle elever i 2. og 3. klasse ved videregående skole i skoleåret 1999/2000 eller skoleåret 2000/2001, samt lærlinger i aktuell aldersgruppe ble invitert til undersøkelsen. Dette omfatter alle som gikk i 7. og 8. klasse i ungdomsskolen i skoleårene 1995/1996 og 1996/1997, til sammen ca 4000 ungdommer.

Hvordan ble undersøkelsen gjennomført?

På samme måte som i Ung-HUNT1 var undersøkelsen todelt, med en spørreskjemadel og en klinisk undersøkelse. Samme spørreskjema som i Ung-HUNT1 ble brukt. De kliniske undersøkelsene med intervju ble også gjennomført på samme måte, bortsett fra at blodtrykk ikke ble målt i Ung-HUNT2.

Ungdommene fylte ut spørreskjemaet i løpet av en skoletime, mens den kliniske undersøkelsen ble utført senere av sykepleier/legesekretær, etter avtale med skolen og den enkelte lærer. Det ble målt høyde, vekt og lungefunksjon (spirometri), og undersøkelsestiden per elev var på rundt 10 minutter.

2006-2008

Ung-HUNT3 var en ny tversnittstudie blant ungdommer som ble gjennomført som en del av HUNT3 studien.

Invitasjon ble sendt til alle i Nord-Trøndelag fylke som hadde fylt 13 år men ikke hadde fylt 20 år ved utsendelse av invitasjon. Om de fylte 20 år innen undersøkelse fant sted ble de inkludert i Ung-HUNT3. Disse kunne da også være med i (voksen) HUNT3, der invitasjon ble sendt ut til de som ville være 20 år og oppover i løpet av kalenderåret. 

Datainnsamlingen bestod av selvrapporterte spørreskjema, strukturelle intervju, kliniske målinger og epitelceller fra munnhulen avsatt på FTA-papir.

2017-2019

Utvalget var alle innbyggere i tidligere Nord-Trøndelag som fylte 13 år og ikke hadde fylt 20 år innen kalenderåret de blir invitert. I Ung-HUNT4 ble det gjort en ekstra innsats for å få med lærlinger og de ungdommene som ikke var i skolesystemet.

Spørreskjema Ung-HUNT

Spørreskjema Ung-HUNT

Ung-HUNT4

For aldersgruppen 13-19 år

Ung-HUNT3

For aldersgruppen 13-19 år pdf

NB! Spørsmål 80 i spørreskjemaet omfattet SDQ (vurdering av mental helse hos barn og unge), men dette er ikke gjort tilgjengelig for forskere

Ung-HUNT2

Ungdomsskolen og videregående skole pdf

Ung-HUNT1

Ungdomsskolen pdf
Videregående skole pdf