UngHUNT

UngHUNT

Ungdomsundersøkelsen ble gjennomført første gang samtidig som HUNT2, altså i 1995-1997. Det ble senere foretatt en oppfølgingsundersøkelse hvor de samme deltakerne ble kalt inn i år 1999-2000 som kalles Ung-HUNT2. Ung-HUNT3 var en integrert del av HUNT3-innsamlingen i 2006-2008. Spørreskjemaet ble fylt ut i skoletiden.

Ung-HUNT4

Ung-HUNT4 gjennomføres i tidsrommet 2017-2019. Utvalget er det samme som i Ung-HUNT3: alle innbyggere i nord-Trøndelag som fyller 13 år innen kalenderåret de blir invitert og ikke har fylt 20. I Ung-HUNT4 er det gjort en ekstra innsats for å få med også lærlinger og de som ikke er i skolesystemet.

Ung-HUNT3

Ung-HUNT3 (2006-2008) var en ny tversnittstudie blant ungdommen.Studien ble gjennomført som en del av HUNT3 studien.

Invitasjon ble sendt til alle i Nord-Trøndelag fylke som hadde fylt 13 år men ikke hadde fylt 20 år ved utsendelse av invitasjon. Om de fylte 20 år innen undersøkelse fant sted ble de inkludert i Ung-HUNT3. Disse kunne da også være med i (voksen) HUNT3, der invitasjon ble sendt ut til de som ville være 20 år og oppover i løpet av kalenderåret. 

Datainnsamlingen bestod av selvrapporterte spørreskjema, strukturelle intervju, kliniske målinger og spyttprøver.

Ung-HUNT2

Ung-HUNT2 ble gjennomført i 1999-2000. Dette var en oppfølging av UNG-HUNT1, og kun videregående elever i 2. og 3. klasse og tilsvarende aldersgrupper av lærlinger ble invitert til å delta. Også Ung-HUNT2 ble gjennomført i nært samarbeid med skolene i Nord-Trøndelag.

Hvorfor en oppfølgingsundersøkelse av ungdommene?

Ungdom har sin egen livsstil og er i en hurtig vekst- og utviklingsfase. Både helsetilstand, helseatferd og funksjoner kan endre seg på måter som er forskjellig fra voksne. Til tross for dette var det gjort få gjentatte helseundersøkelser på ungdom som gruppe. Gjennom Ung-HUNT1 ble en rekke helsefaktorer kartlagt og med hjelp av Ung-HUNT2 kunne det forskes på flere viktige problemstillinger. Oppfølgingsundersøkelsen gir mulighet til å studere hvordan blant annet livsstilsfaktorer og atferd påvirker helse og sykdom over tid. Den gjør det også mulig å finne årsakssammenhenger mellom risikofaktorer (livsstil eller miljø) og utvikling av god eller dårlig helse (sykdom). Dette gir viktig kunnskap i det forebyggende arbeidet.

Personvern

Undersøkelsen ble gjennomført på samme måte som Ung-HUNT1. Den ble godkjent av Datatilsynet og tilrådd av den Regionale medisinske forskningsetiske komite (REK IV). Også fylkesutdanningssjefen anbefalte deltakelse i undersøkelsen.

Hvem ble invitert?

Alle elever i 2. og 3. klasse ved videregående skole i skoleåret 1999/2000 eller skoleåret 2000/2001, samt lærlinger i aktuell aldersgruppe ble invitert til undersøkelsen. Dette omfatter alle som gikk i 7. og 8. klasse i ungdomsskolen i skoleårene 1995/1996 og 1996/1997, til sammen ca 4000 ungdommer.

Hvordan ble undersøkelsen gjennomført?

På samme måte som i Ung-HUNT1 var undersøkelsen todelt, med en spørreskjemadel og en klinisk undersøkelse. Samme spørreskjema som i Ung-HUNT1 ble brukt. De kliniske undersøkelsene med intervju ble også gjennomført på samme måte, bortsett fra at blodtrykk ikke ble målt i Ung-HUNT2.

Ungdommene fylte ut spørreskjemaet i løpet av en skoletime, mens den kliniske undersøkelsen ble utført senere av sykepleier/legesekretær, etter avtale med skolen og den enkelte lærer. Det ble målt høyde, vekt og lungefunksjon (spirometri), og undersøkelsestiden per elev var på rundt 10 minutter.

Ung-HUNT1

Undersøkelsen av ungdom (Nord-Trøndelags innbyggere mellom 13 og 19 år, tilsammen 10 000 personer) ble utført på skolene mellom 1995 og 1997. Ung-HUNT1 bestod av spørreskjema, intervju og en undersøkelse som målte blodtrykk, lungefunksjon, høyde, sittehøyde, vekt og hoftestørrelse. Det ble ikke tatt blodprøver. Denne delen av HUNT hadde forskjellige prosjekt i samarbeid med flere forskningssenter i landet.

Fokus for undersøkelsen

Hovedtemaene i Ung-HUNT1 er astma og allergi, mental helse og livskvalitet, spiseforstyrrelser, og psykosomatiske lidelser med spesiell vekt på hodepine. Det ble også samlet informasjon om inneklima, tobakk, alkoholvaner, fysisk aktivitet, helsetjenesten, stadier av puberteten og lese- og skrivevansker. Spørreskjema finner du på siden om spørreskjema, og detaljerte variaibellister under variabler.

Deltakelse

Spørreskjemaet ble fylt ut i skoletiden. 8984 elever (90%) deltok. Spørreskjemaet som ble gitt til elever i ungdomsskolen (13-15 år) og videregående (16-19 år) var like, bortsett fra spørsmål om klassetrinn på første siden, og en ekstra side for elever i videregående.

undersøkelser-pictogram med lenke

Bilde med HUNT logo og tekst" HUNT undersøkelser". Lenke til opplysninger om HUNT undersøkelser