Toppbilde aldring og eldres helse

Aldring og eldres helse

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Aldring og eldres helse

Aldring og eldres helse

Forskningsområdet aldring og eldres helse angår mange, uavhengig av profesjon og instituttilhørighet. Vi forsker på eldre med behov for tjenester fra primærhelsetjenesten, både institusjonsbeboere og hjemmeboende, og fra spesialisthelsetjenenestene. Forskningstema som samhandling og koordinering mellom primær- og spesialisthelsetjenestene er også relevant for forskergruppen. 

 

Noen pågående prosjekter

Noen pågående prosjekter

- Betydningen pårørendes omsorgsbelastning har for omfanget av overgrep, vold og forsømmelser blant hjemmeboende personer med demens

Å være pårørende til hjemmeboende personer med demens har konsekvenser for livskvalitet, fysisk - og psykisk helse, og det vil kunne påvirke relasjonen til den personen man har omsorg for. Dette kan potensielt ha konsekvenser for den daglige omsorgen, og dersom strikken strekkes for langt for slitne pårørende, kan også konflikter og uønskede hendelser oppstå. Denne studien skal undersøke hvordan pårørendes opplevelse av omsorgsbelastning påvirker evnen til å mestre omsorgsoppgaven, hvilke faktorer som kan føre til overgrep og om kommunale tilbud kan være med å redusere omsorgsbelastningen. Studiens overordnede hensikt er å gjøre de kommunale helsetjenestene bedre i stand til å forebygge vold, overgrep og forsømmelser mot hjemmeboende personer med demens.

Studien er en tverrsnittsstudie av pårørende til hjemmeboende personer med demens. Data vil samles inn gjennom anonyme selvrapporterte spørreskjema til pårørende.

Studien er finansiert av Stiftelsen Dam, og gjennomføres i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen. Prosjektperioden er fra februar 2020 til mai 2023.

Kontakt:

 • Gunn Steinsheim, stipendiat, NTNU
 • Susan Saga, hovedveileder, NTNU
 • Wenche Malmedal, biveileder, NTNU
 • Bonnie Olsen, biveileder, Keck School of Medicine of USC

 

Det ytes svært gode helse- og omsorgstjenester i norske sykehjem. Samtidig rapporteres det om feil og mangler som kan føre til at tjenestene svikter, og vi mangler kunnskap om hvorfor dette skjer. I dette forskningsprosjektet er målet å få kunnskap om ansattes erfaringer rundt situasjoner hvor det er mangelfull oppfølging av eldre sykehjemsbeboeres omsorgsbehov. Vi ønsker bl.a. å få vite om hvordan ansatte tenker om og snakker om slike forhold, hvordan dette dokumenteres og rapporteres, og om hvilken kultur og hvilke normer som eksisterer i norske sykehjem på dette området.

Designet er kvalitativt og data vil samles inn ved fokusgruppeintervjuer og individuelle intervju med ansatte som jobber eller har jobbet i sykehjem.

Dette doktorgradsprosjekt er finansiert av NTNU, og er tilknyttet forskningsprosjektet Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem.

Kontakt

 • Stine Borgen Lund, stipendiat, NTNU
 • Wenche Malmedal, hovedveileder, NTNU
 • John-Arne Skolbekken, biveileder, NTNU
 • Laura Mosqueda, biveileder, Keck School of Medicine of USC

Co-Creative Service Design's primary objective is to explore, document and evaluate Co-Creative Service Design as an approach to innovation. Hopefully this will lead to more successful innovations in health care.

Website: www.ccsdi.no

Contact:

Avsluttede prosjekter

Avsluttede prosjekt


 

Publikasjoner

Research activity

person-portlet

Personer tilknyttet gruppa

Foreign experts

Foreign experts

 • Laura Mosqueda, USC, Keck school of medicine, USA
 • Joan Ostaszkiewicz, NARI, Melbourne, Australia 
 • Amanda Phelan, Trinity College, Dublin
 • Margareth Wallhagen, UCSF, School of nursing, USA

nyheter aldring og eldres helse