Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem

Forskningsprosjekt

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem

– En multimetodestudie om vold, overgrep og forsømmelser mot eldre pasienter i norske sykehjem

sykepleier holder hånda til pasient

Vold, overgrep og forsømmelser mot eldre kan ta mange former, og dette innebærer fysiske, psykiske, økonomiske og seksuelle overgrep eller forsømmelser. Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) har 1 av 6 hjemmeboende eldre over 60 år opplevd en eller flere typer overgrep (1), og at forekomsten i sykehjem er enda høyere. Så mye som 2 av 3 ansatte rapporterer at de har begått vold, overgrep eller forsømmelser (2). 

Forskning på overgrep i sykehjem er svært begrenset, og disse tallene er basert på få studier. Sykehjem er identifisert som en arena der vold, overgrep og forsømmelser mot eldre skjer, men det er fortsatt et skjult og underforsket problem.

Målet med dette prosjektet er å bidra til å redusere vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem. Dette vil vi oppnå gjennom å utvikle ny kunnskap om omfanget og typen av overgrep, og å identifisere mekanismer på individ-, organisasjons- og strukturnivå som fører til vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem.

Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker. 

 

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem - skjer det?

Arbeidspakke 1

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem - skjer det?

Den første delen er en nasjonal spørreundersøkelse blant pleieansatte i norske sykehjem, for å kartlegge omfanget av vold, overgrep og forsømmelser mot beboere, samt undersøke hvilke forhold som kan ha betydning for at slike hendelser oppstår.

Hensikten med studien er å få en bedre forståelse av beboeres og ansattes hverdag i norske sykehjem, slik at tiltak for å forebygge vold, overgrep og forsømmelser kan utvikles, innføres og evalueres. Et randomisert utvalg av 100 sykehjem fra hele Norge har deltatt i spørreundersøkelsen, der datainnsamlingen ble avsluttet i januar 2019.

Kontakt

 

Forskningsfunn

Lederskapets betydning for å fremme pasientsikkerhet i sykehjem

Arbeidspakke 2

Lederskapets betydning for å fremme pasientsikkerhet i sykehjem

Den andre arbeidspakken peker på at ledelse er viktig for å bygge en kultur for pasientsikkerhet. Studien skal undersøke hvilken rolle lederskap har i å fremme pasientsikkerhet i sykehjem, og har et tredelt formål; å undersøke hvordan avdelingsledere og institusjonsledere/enhetsledere forstår og erfarer vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem, hvordan de bruker kontroll- og styringssystemer, og hvordan ledelsen følger opp hendelser knyttet til vold, overgrep og forsømmelser. Til slutt skal det i denne arbeidspakken ses på innholdet i og kvaliteten på rapporterte meldinger om uønskede hendelser.

Arbeidspakken gjennomføres som to delstudier. I den ene gjennomføres fokusgruppeintervjuer med avdelingsledere og individuelle intervjuer institusjonsledere/enhetsledere. I den andre gjennomføres en dokumentanalyse av rapporterte avviksmeldinger. Datasamlingen er fullført i januar 2019.

Kontakt

 

Forskningsfunn

 

Pårørendes opplevelser og vurderinger knyttet til vold, overgrep eller forsømmelse av eldre pasienter i sykehjem

Arbeidspakke 3

Pårørendes opplevelser og vurderinger knyttet til vold, overgrep eller forsømmelse av eldre pasienter i sykehjem

Målet for arbeidspakke 3 er å belyse hvilke opplevelser og erfaringer pårørende til eldre pasienter har om vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem, hvordan de forstår denne problematikken og hvordan de blir involvert når overgrep mistenkes eller avdekkes.

Dette er en kvalitativ studie hvor datainnsamlingen vil være intervjuer med personer som er eller har vært pårørende til eldre pasienter i sykehjem. Arbeidspakken gjennomføres som et samarbeid mellom NTNU og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Kontakt

 

Forskningsfunn

Mangelfull oppfølging av omsorgsbehov hos eldre i norske sykehjem- ansattes perspektiv

Relaterte prosjekter

Mangelfull oppfølging av omsorgsbehov hos eldre i norske sykehjem- ansattes perspektiv

Det ytes svært gode helse- og omsorgstjenester i norske sykehjem. Samtidig rapporteres det om feil og mangler som kan føre til at tjenestene svikter, og vi mangler kunnskap om hvorfor dette skjer. I dette forskningsprosjektet er målet å få kunnskap om ansattes erfaringer rundt situasjoner hvor det er mangelfull oppfølging av eldre sykehjemsbeboeres omsorgsbehov. Vi ønsker bl.a. å få vite om hvordan ansatte tenker om og snakker om slike forhold, hvordan dette dokumenteres og rapporteres, og om hvilken kultur og hvilke normer som eksisterer i norske sykehjem på dette området.

Designet er kvalitativt og data vil samles inn ved fokusgruppeintervjuer og individuelle intervju med ansatte som jobber eller har jobbet i sykehjem.

Dette doktorgradsprosjekt er finansiert av NTNU, og er tilknyttet forskningsprosjektet Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem.

Kontakt: 

 • Stine Borgen Lund, stipendiat, NTNU
 • Wenche Malmedal, hovedveileder, NTNU
 • John-Arne Skolbekken, biveileder, NTNU
 • Laura Mosqueda, biveileder, Keck School of Medicine of USC

 


Strekkes strikken for langt

Relaterte prosjekter

Strekkes strikken for langt

- Betydningen pårørendes omsorgsbelastning har for omfanget av overgrep, vold og forsømmelser blant hjemmeboende personer med demens

Å være pårørende til hjemmeboende personer med demens har konsekvenser for livskvalitet, fysisk - og psykisk helse, og det vil kunne påvirke relasjonen til den personen man har omsorg for. Dette kan potensielt ha konsekvenser for den daglige omsorgen, og dersom strikken strekkes for langt for slitne pårørende, kan også konflikter og uønskede hendelser oppstå. Denne studien skal undersøke hvordan pårørendes opplevelse av omsorgsbelastning påvirker evnen til å mestre omsorgsoppgaven, hvilke faktorer som kan føre til overgrep og om kommunale tilbud kan være med å redusere omsorgsbelastningen. Studiens overordnede hensikt er å gjøre de kommunale helsetjenestene bedre i stand til å forebygge vold, overgrep og forsømmelser mot hjemmeboende personer med demens.

Studien er en tverrsnittsstudie av pårørende til hjemmeboende personer med demens. Data vil samles inn gjennom anonyme selvrapporterte spørreskjema til pårørende.

Studien er finansiert av Stiftelsen Dam, og gjennomføres i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen. Prosjektperioden er fra februar 2020 til januar 2023.

Kontakt:

 • Gunn Steinsheim, stipendiat, NTNU
 • Wenche Malmedal, hovedveileder, NTNU
 • Susan Saga, biveileder, NTNU
 • Bonnie Olsen, biveileder, Keck School of Medicine of USC

referanser

Referanser

1) Elder abuse prevalence in community settings: a systematic review and meta-analysis. Yon Y, Mikton CR, Gassoumis ZD, Wilber KH. Lancet Glob Health. 2017 Feb;5(2):e147-e156. 

2) The prevalence of elder abuse in institutional settings: a systematic review and meta-analysis. Yon Y, Ramiro-Gonzalez M, Mikton C, Huber M, Sethi D. European Journal of Public Health 2018. 

Prosjektet er støttet av

Prosjektet er støttet av

Forskningsrådets logo

 

person-portlet

Eksterne forskere

Ekstern forsker

Astrid SandmoAstrid Sandmo, Forsker II, NKVTS

Referansegruppe:

Referansegruppe:

 • Trondheim kommune
 • Oslo kommune
 • Åfjord kommune
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Senter for omsorgsforskning - midt
 • Pensjonistforbundet
 • Demensforeningen
 • Norsk Sykepleierforbund