Vold og overgrep i sykehjem

Forskningsprosjekt

Vold og overgrep i sykehjem

– En multimetodestudie om vold og overgrep mot eldre pasienter i norske sykehjem

sykepleier holder hånda til pasient

Vold og overgrep mot eldre kan ta mange former, og dette innebærer fysiske, psykiske, økonomiske og seksuelle overgrep eller forsømmelser. Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) har 1 av 6 hjemmeboende eldre over 60 år opplevd en eller flere typer overgrep (1), og at forekomsten i sykehjem er enda høyere. Så mye som 2 av 3 ansatte rapporterer at de har begått vold, overgrep eller forsømmelser (2). 

Forskning på overgrep i sykehjem er svært begrenset, og disse tallene er basert på få studier. Sykehjem er identifisert som en arena der vold og overgrep mot eldre skjer, men det er fortsatt et skjult og underforsket problem.

Målet med dette prosjektet er å bidra til å redusere vold og overgrep i sykehjem. Dette vil vi oppnå gjennom å utvikle ny kunnskap om omfanget og typen av overgrep, og å identifisere mekanismer på individ-, organisasjons- og strukturnivå som fører til vold og overgrep i sykehjem.

Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker. 

 

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem - skjer det?

Arbeidspakke 1

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem - skjer det?

Den første delen er en nasjonal spørreundersøkelse blant pleieansatte i norske sykehjem, for å kartlegge omfanget av vold, overgrep og forsømmelser mot beboere, samt undersøke hvilke forhold som kan ha betydning for at slike hendelser oppstår.

Hensikten med studien er å få en bedre forståelse av beboeres og ansattes hverdag i norske sykehjem, slik at tiltak for å forebygge vold, overgrep og forsømmelser kan utvikles, innføres og evalueres. Et randomisert utvalg av 100 sykehjem fra hele Norge har deltatt i spørreundersøkelsen, der datainnsamlingen ble avsluttet i januar 2019.

Kontakt

 

Lederskapets betydning for å fremme pasientsikkerhet i sykehjem

Arbeidspakke 2

Lederskapets betydning for å fremme pasientsikkerhet i sykehjem

Den andre arbeidspakken peker på at ledelse er viktig for å bygge en kultur for pasientsikkerhet. Studien skal undersøke hvilken rolle lederskap har i å fremme pasientsikkerhet i sykehjem, og har et tredelt formål; undersøke hvordan avdelingsledere og institusjonsledere/enhetsledere erfarer bruk av kontroll- og styringssystemer, undersøke hvordan avdelingsledere og institusjonsledere/ enhetsledere jobber med å utvikle en pasientsikkerhetskultur og til slutt undersøke innholdet i og kvaliteten på rapporterte meldinger om uønskede hendelser.

Arbeidspakken gjennomføres som to delstudier. I den ene gjennomføres fokusgruppeintervjuer med avdelingsledere og individuelle intervjuer institusjonsledere/enhetsledere. I den andre gjennomføres en dokumentanalyse av rapporterte avviksmeldinger. Datasamlingen er fullført i januar 2019.

Kontakt

 

Pårørendes opplevelser og vurderinger knyttet til vold, overgrep eller forsømmelse av eldre pasienter i sykehjem

Arbeidspakke 3

Pårørendes opplevelser og vurderinger knyttet til vold, overgrep eller forsømmelse av eldre pasienter i sykehjem

Målet for arbeidspakke 3 er å belyse hvilke opplevelser og erfaringer pårørende til eldre pasienter har om vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem, hvordan de forstår denne problematikken og hvordan de blir involvert når overgrep mistenkes eller avdekkes.

Dette er en kvalitativ studie hvor datainnsamlingen vil være fokusgruppeintervjuer med personer som er eller har vært pårørende til eldre pasienter i sykehjem. Arbeidspakken gjennomføres som et samarbeid mellom NTNU og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Kontakt

  • Maria Helén Iversen, stipendiat, NKVTS
  • Astrid Sandmoe, hovedveileder, NKVTS

 

referanser

Referanser

1) Elder abuse prevalence in community settings: a systematic review and meta-analysis. Yon Y, Mikton CR, Gassoumis ZD, Wilber KH. Lancet Glob Health. 2017 Feb;5(2):e147-e156. 

2) The prevalence of elder abuse in institutional settings: a systematic review and meta-analysis. Yon Y, Ramiro-Gonzalez M, Mikton C, Huber M, Sethi D. European Journal of Public Health 2018. 

Prosjektet er støttet av

Prosjektet er støttet av

Forskningsrådets logo

 

Eksterne forskere

 

Eksterne forskere

Astrid SandmoAstrid Sandmo, Forsker II, NKVTS

 

 

Maria Helen IversenMaria Helén Iversen, stipendiat, NKVTS

 

 

 

Referansegruppe:

Referansegruppe:

  • Trondheim kommune
  • Geriatrisk ressurssenter, Oslo kommune
  • Åfjord kommune
  • Fylkesmannen i Trøndelag
  • Senter for omsorgsforskning - midt
  • Pensjonistforbundet
  • Demensforeningen
  • Norsk Sykepleierforbund