Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er ansatt ved Høgskolen  i Sør-Trøndelag som PhD.- stipendiat i 75 %  stilling og 25 % stilling som høgskolelektor ved videreutdanning for aldring og eldres helse. Mine fagområder er geriatri og klinisk sykehjemsarbeid med fokus på kvalitetsforbedring.

 

I mitt doktorgradsprosjekt undersøker jeg betydningen av at sykepleiere gjennomfører regelmessige strukturerte fagmøter i sykehjem.  Slike møter innebærer at det gjennomføres en kartlegging av pasienters fysiske og psykiske helse  før det deretter gjennomføres et møte der pleiepersonalet gjennomgår resultatene og setter opp en tiltaksplan i forhold til pasientens aktuelle problem  eller behov.

 Formålet med prosjektet er tredelt. Første mål er å undersøke effekten av strukturerte fagmøter på forekomst av nevropsykiatriske symptom (utfordrende atferd) hos pasienter med langtidsopphold i sykehjem. Andre mål er å undersøke effekten av regelmessige fagmøter på kvaliteten i pleie og omsorgen til langtidspasienter i sykehjem. Tredje mål er å undersøke sykepleieres erfaring med bruk av strukturerte fagmøter i sykehjem.

Prosjektet er en cluster randomisert kontrollert studie (C-RCT) der 20 sykehjem i fra Midt-Norge deltar. 10 sykehjem deltar som intervensjonsgruppe og 10 deltar som kontrollgruppe. Prosjektet vil være avsluttet i 2017.

Min CV