Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bye, Torstein; Døhl, Øystein; Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe; Larsson, Jan; Nesbakken, Runa. (2001) Etterspørrernes rolle i et deregulert kraftmarked. Energi og miljø ved et tidsskille.

Rapport/avhandling

  • Førland, Oddvar; Ambugo, Eliva; Døhl, Øystein; Folkestad, Bjarte; Rostad, Hanne Marie; Sundsbø, Astrid. (2020) Variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene. Et forskningsprosjekt som måler, kartlegger og analyserer variasjon i kvalitet i omsorgstjenester mellom kommuner og mellom offentlige og private tjenesteytere. 2020. ISBN 978-82-8340-096-0. Senter for omsorgsforskning – Rapportserie (1).
  • Døhl, Øystein. (2016) User need and resource allocation in public long-term care. The use of disability instruments. 2016. ISBN 978-82-326-1517-9. Doktoravhandlinger ved NTNU (89).
  • Døhl, Øystein; Larsson, Jan. (2001) Faste versus stokastiske heterogenitetskoeffisienter i ubalansert datasett ved analyse av teknologiforskjeller mellom bedrifter. 2001. ISBN 82-537-4961-9. Rapporter / Statistisk sentralbyrå (21).
  • Bye, Torstein; Døhl, Øystein; Larsson, Jan. (1999) Klimagasskvoter i kraftintensive næringer. Konsekvenser for utslipp av klimagasser, produksjon og sysselsetting. 1999. ISBN 82-537-4719-5. Rapporter / Statistisk sentralbyrå (24).
  • Døhl, Øystein. (1999) Temperaturens betydning for energiforbruket. 1999. Økonomiske analyser (6).

Kompetanseord