Concept Rapport - ISSN 0804-5585

Concept Rapport - ISSN 0804-5585

Concept Rapport

Concept rapportserien presenterer forskningsresultater på Concept-programmets fagområder. Serien utgis av Ex ante akademisk forlag og er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Mer info om redaksjonen, redaksjonsrådet og rutinene for rapportserien finnes her.

Rapportene kan fritt lastes ned. Vis til kilden ved bruk. En sammendrag på engelsk er lagt ut sammen med hver rapport.

Rapport

Tittel

Nr. 62

Vegprosjekter, verdiskaping og lokale mål

English summary: Transport infrastructure and local economic impacts

Forfattere: Morten Welde, Eivind Tveter og Anne Gudrun Mork

Nr. 61

Samspillprosjekter i bygg- og anleggsbransjen

English summary: Parnering in construction projects

Forvattere: Svein Bråthen, Maria Laingen, Paul Torgersen og Merethe Kristin Woldseth

Nr. 60

Noen krevende tema i anvendte samfunnsøkonomiske analyser. En undersøkelse av praksis i Statens prosjektmodell.

English summary: Salient topics in cost-benefit analyses of major public projects in Norway

Forfattere: Haakon Vennemo, Jens Furuholmen, Orvika Rosnes og Leonid Andreev

Nr. 59

Estimering av kostnader i store statlige prosjekter: Hvor gode er estimatene og usikkerhetsanalysene i KS2-rapportene?

English summary: Estimating costs in large government investment projects. How good are the estimates and uncertainty analyses in the QA2-reports?

Forfattere: Morten Welde, Magne Jørgensen, Per Fridtjof Larssen og Torleif Halkjelsvik

Nr. 58

Mandater for konseptvalgutredninger. En gjennomgang av praksis.

English summary: The terms of reference document for conceptual appraisals. A review of current practice. 

Forfattere: Knut Samset og Morten Welde

Nr. 57

Effektivitet og produktivitet i bygging av veier i Norge 2007-2016

English summary: Efficiency and productivity in road construction 2007-2016

Forfattere: Kenneth Løvold Rødseth, Rasmus Bøgh Holmen, Finn R. Førsund og Sverre A.C. Kittelsen

Nr. 56

Styring og gjennomføring av store statlige IKT-prosjekter. Eksperters erfaringer og vurderinger

Forfatter: Håkon Finne

Nr. 55

Kostnadsstyring i entreprisekontrakter

Forfattere: Morten Welde, Roy Endre Dahl, Olav Torp og Torbjørn Aass

Nr. 54

Neglected and underestimated impacts of transport investments

Forfattere: Petter Næss, Gro Holst Volden, James Odeck og Tim Richardson

Nr. 53

Fremsynsmetoder

English summary: Foresight methods

Forfatter: Tore Sager

Nr. 52

Statlige investeringstiltak under lupen. Erfaring med evalueringer av de 20 første KS-prosjektene.

English summary:

A Close-up on Public Investment Cases. Lessons from Ex-post Evaluations of 20 Major Norwegian Projects

Forfattere: Gro Holst Volden og Knut Samset

Nr. 51

Kostnadskontroll i store statlige investeringer underlagt ordningen med ekstern kvalitetssikring

English summary:

Cost performance in large government investment projects that have been subjected to external quality assurance

Forfatter: Morten Welde

Nr. 50

Prosjektmodeller og prosjekteierstyring i statlige virksomheter.

English summary:

Project governance and the use of project models in public agencies and line ministries in Norway.

Forfattere: Bjørn Andersen, Eirik Vårdal Kvalheim og Gro Holst Volden

Nr. 49

Finansiering av vegprosjekter med bompenger. Behandling av og konsekvenser av bompenger i samfunnsøkonomiske analyser.

English summary: Financing road projects with tolls. The treatment of and consequences of tolls in cost benefit analyses.

Forfattere: Morten Welde, Svein Bråthen, Jens Rekdal og Wei Zhang

Nr. 48

Investeringsprosjekter og miljøkonsekvenser. En antologi med bidrag fra 16 forskere.

English summary: Environmental Impact of Large Investment Projects. An Anthology by 16 Norwegian Experts.

Forfattere: Kåre P. Hagen og Gro Holst Volden (red.)

Nr. 47

Governance schemes for major public investment projects: A comparative study of principles and practices in six countries.

Forfattere: Knut F. Samset, Gro Holst Volden, Nils Olsson og Eirik Vårdal Kvalheim

Nr. 46

Styringsregimer for store offentlige prosjekter. En sammenliknende studie av prinsipper og praksis i seks land.
English summary: Governance schemes for major public investment projects: A comparative study of principles and practices in six countries
Forfattere: Knut F. Samset, Gro Holst Volden, Nils Olsson og Eirik Vårdal Kvalheim

Nr. 45

Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller og krav til beslutningsunderlag.
Eng: Municipal investment practices in Norway
Forfattere: Morten Welde, Jostein Aksdal og Inger Lise Tyholt Grindvoll

Nr. 44

Ressursbruk i transportsektoren – noen mulige forbedringer.
English summary: Resource allocation in the transport sector – some potential improvements.
Forfattere: James Odeck og Morten Welde (red.)

Nr. 43

Norsk vegplanlegging: Hvilke hensyn styrer anbefalingene?
English summary: Road planning in Norway: What governs the selection of projects?
Forfattere: Arvid Stand, Silvia Olsen, Merethe Dotterud Leiren, Askill Harkjerr Halse

Nr. 42

Brukeravgifter i veisektoren
English summary: User fees in the road sector
Forfattere: Kåre Petter Hagen og Karl Rolf Pedersen

Nr. 41

Transportmodeller på randen. En utforsking av NTM5-modellens anvendelsesområde.
English summary: Transport models and extreme scenarios. A test of the NTM5 model
Forfattere: Christian Steinsland og Lasse Fridstrøm

Nr. 40

Mot sin hensikt. Perverse insentiver – om offentlige investeringsprosjekter som ikke forplikter.
English summary: Perverse incentives and counterproductive investments. Public funding without liabilities for the recipients.
Forfattere: Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg

Nr. 39

Lav prising – store valg. En studie av underestimering av kostnader i prosjekters tidligfase.
English summary: Low estimates – high stakes. A study of underestimation of costs in projects' earliest phase
Forfattere: Morten Welde, Knut Samset, Bjørn Andersen, Kjell Austeng

Nr. 38

Ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomisk analyse. Praksis og erfaringer i statlige investeringsprosjekter.
English summary: Non-Monetized Impacts in Economic Analysis. Practice and Lessons from Public Investment Projects
Forfattere: Heidi Bull-Berg, Gro Holst Volden og Inger Lise Tyholt Grindvoll

Nr. 37

Bruk av karbonpriser i praktiske samfunnsøkonomiske analyser.
English summary: Use of Carbon Prices in Cost-Benefit Analysis
Forfatter: Gro Holst Volden

Nr. 36

Investing for Impact. Lessons with the Norwegian State Project Model and the first investment projects that have been subject to external quality assurance
Forfattere: Knut Samset og Gro Holst Volden

Nr. 35

Statens prosjektmodell. Bedre kostnadsstyring. Erfaringer med de første investeringstiltakene som har vært gjennom ekstern kvalitetssikring
Forfattere: Knut Samset og Gro Holst Volden

Nr. 34

Mulighetsrommet. En studie om konseptutredninger og konseptvalg.
English summary: The opportunity space. A study of conceptual appraisals and the choice of conceptual solutions.
Forfattere: Knut Samset, Bjørn Andersen og Kjell Austeng

 

Nr. 33

Planprosesser, beregningsverktøy og bruk av nytte-kostnadsanalyser I vegsektor. En sammenligning av praksis i Norge og Sverige
English summary:  Planning, analytic tools and the use of cost-benefit analysis in the transport sector in Norway and Sweden
Forfattere: Morten Welde, Jonas Eliasson, James Odeck, Maria Börjesson

 

Nr. 32

Analyse av systematisk usikkerhet i norsk økonomi
English summary: Analysis of systematic uncertainty in the Norwegian economy
Forfattere: Haakon Vennemo, Michael Hoel, Henning Wahlquist
Regnearkmodell

Nr. 31

Store statlige investeringers betydning for konkurranse- og markedsutviklingen. Håndtering av konkurransemessige problemstillinger i utredningsfasen.
English summary: Major public investments' impact on competition. How to deal with competition issues as part of the project appraisal.
Forfattere: Asbjørn Englund, Harald Bergh, Aleksander Møll og Ove Skaug Halso

Nr. 30

Etterevaluering av statlige investeringsprosjekter. Konklusjoner, erfaringer og råd basert på pilotevaluering av fire prosjekter
English summary: Evaluating public investment projects. Lessons and advice from a meta-evaluation of four projects
Forfattere: Gro Holst Volden og Knut Samset

Nr. 29

Levedyktighet og investeringstiltak. Erfaringer fra kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter
English summary: Sustainability and Public Investments. Lessons from Major Public Investment Projects
Forfattere: Ola Lædre, Gro Holst Volden og Tore Haavaldsen

Nr. 28

Fjorden, byen og operaen. En evaluering av Bjørvikautbyggingen i et beslutningsteoretisk perspektiv
English summary: The Fjord, the City and the Opera. An Evaluation of Bjørvika Urban Development
Forfattere: Erik Whist og Tom Christensen

Nr. 27

Verdsetting av fremtiden. Tidshorisont og diskonteringsrenter
English summary: Valuing the future. Time horizon and discount rates
Kåre P. Hagen

Nr. 26

Politisk styring, lokal rasjonalitet og komplekse koalisjoner
Samlede vedlegg
English summary » Political Control, Local Rationality and Complex Coalitions. Focus on the front-end of large public investment projects
Erik Whist og Tom Christensen

Nr. 25

Regime for planlegging og beslutning i sykehusprosjekter 
English summary » Planning and Decision Making in Hospital Projects. Lessons with the Norwegian Governance Scheme
Asmund Myrbostad, Tarald Rohde, Pål Martinussen og Marte Lauvsnes

Nr. 24

Markedsorienterte styringsmetoder i miljøpolitikken
English summary: Market oriented approaches to environmental policy
Kåre P. Hagen

Nr. 23

The Norwegian Front-End Governance Regime of Major Public Projects- a Theoretically Based Analysis 
Tom Christensen

Nr. 22

Miljøøkonomi og samfunnsøkonomisk lønnsomhet
English summary: Environmental economics and economic viability
Kåre P. Hagen

Nr. 21

Sykehus, fregatter og skipstunnel: Logisk minimalisme, rasjonalitet – og de avgjørende valg
English summary: Major projects: Logical minimalism, rationality and grand choices
Knut Samset, Arvid Strand og Vincent F. Hendricks

Nr. 20

Investorers vurdering av prosjekters godhet
English summary » Investors' appraisal of project feasibility
Nils Olsson, Stein Frydenberg, Erik W. Jakobsen, Svein Arne Jessen, Roger Sørheim og Lillian Waagø

Nr. 19

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter
English summary » Impact assessment of major public investment projects
Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson

Nr. 18

Flermålsanalyser i store statlige investeringsprosjekt 
English summary »Multi-Criteria Decision Analysis in major public investment projects
Ingemund Jordanger, Stein Malerud, Harald Minken, Arvid Strand

Nr. 17

Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag; Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase 
English summary » Decisions based on scant information; challenges and tools during the front-end phases of projects
Kjell J. Sunnevåg (red.)

Nr. 16

Kontrahering i prosjektets tidligfase; Forsvarets anskaffelser. 
English summary » Procurement in a project's early phases of a project; Defence aquisitions 
Erik N. Warberg

Nr. 15

Kostnadsusikkerhet i store statlige investeringsprosjekter; Empiriske studier basert på KS2
English summary » Cost Uncertainty in large Public Investment Projects; Empirical studies
Olav Torp (red.), Ole Morten Magnussen, Nils Olsson og Ole Jonny Klakegg

Nr. 14

Positiv usikkerhet og økt verdiskaping
English summary » Positive uncertainty and increasing returns on investments
Ingemund Jordanger

Nr. 13

Usikkerhetsanalyse - Feilkilder i metode og beregning
English summary » Uncertainty analysis - methodological errors in data and analysis
Kjell Austeng, Vibeke Binz og Frode Drevland

Nr. 12

Usikkerhetsanalyse - Metoder
English summary » Uncertainty analysis - Methodology
Kjell Austeng, Olav Torp, Jon Terje Midtbø, Vidar Helland og Ingemund Jordanger

Nr. 11

Usikkerhetsanalyse - Modellering, estimering og beregning
English summary » Uncertainty analysis - Modeling, estimation and calculation
Frode Drevland, Kjell Austeng og Olav Torp

Nr. 10

Usikkerhetsanalyse - Kontekst og grunnlag
English summary » Uncertainty analysis - Context and foundations
Kjell Austeng, Jon Terje Midtbø, Ingemund Jordanger, Ole Morten Magnussen og Olav Torp

Nr. 9

Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter. Vurdering av behov, mål og effekt i tidligfasen 
English summary » Improved design of public investment projects. Up-front appraisal of needs, objectives and effects
Petter Næss med bidrag fra Kjell Arne Brekke, Nils Olsson og Ole Jonny Klakegg

Nr. 8

Realopsjoner og fleksibilitet i store offentlige investeringsprosjekt
English summary » Real options and flexibility in major public investment projects
Kjell Arne Brekke

Nr. 7

Hvordan trur vi at det blir? Effektvurderinger av store offentlige prosjekt
English summary » Up-front conjecture of anticipated effects of major public investment projects
Nils O.E. Olsson

Nr. 6

Målformulering i store statlige investeringsprosjekt
English summary » Alignment of objectives in major public investment projects
Ole Jonny Klakegg

Nr. 5

Bedre behovsanalyser. Erfaringer og anbefalinger om behovsanalyser i store offentlige investeringsprosjekt
English summary » Needs analysis in major public investment projects. Lessons and recommendations
Petter Næss

Nr. 4

Konseptutvikling og –evaluering i store statlige investeringsprosjekt
English summary » Concept development and evaluation in major public investment projects
Hege Gry Solheim, Erik Dammen, Håvard O. Skaldebø, Eystein Myking, Elisabeth K. Svendsen og Paul Torgersen

Nr. 3

Beslutningsunderlag og beslutninger i store statlige investeringsprosjekt
English summary » Decisions and the basis for decisions in major public investment projects
Stein V. Larsen, Eilif Holte og Sverre Haanæs

Nr. 2

Statlig styring av prosjektledelse. Empiri og økonomiske prinsipper.
English summary » Economic incentives in public project management
Dag Morten Dalen, Ola Lædre og Christian Riis

Nr. 1

Styring av prosjektporteføljer i staten. Usikkerhetsavsetning på porteføljenivå
English summary » Project portfolio management. Estimating provisions for uncertainty at portfolio level
Stein Berntsen og Thorleif Sunde

Web-innholdvisning

Portlet er midlertidig utilgjengelig.