Arbeidsrapporter

Arbeidsrapporter

Her finner du et utvalg av arbeidsrapporter fra forskere i Concept og samarbeidende forskningsmiljøer. Dette er rapporter som enten dekker spesialtema som er for smale til å bli utgitt som egen Concept-rapport, eller rapporter som presenterer underveisresultater som grunnlag for videre arbeid. Arbeidsrapporter vil normalt ikke ha vært underlagt de samme strenge rutinene for kvalitetssikring fra Concept-programmets side, som Concept-rapporter i den offisielle serien.

Tittel År Forfatter (-e)
Lykkes Nye Veier med å redusere utbyggingskostnaden i sine prosjekter? 2020 Morten Welde
Forbedring av metode for vurdering av ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomiske analyser 2020 Heidi Ulstein, Kristoffer Midttømme, Aase R. Seeberg, Magnus U. Gulbrandsen, Maria Rød, Maria Køber Guldvik, Caroline W. Gierløff og Ståle Navrud
Hvordan bør målkonflikter håndteres i statlige investeringsprosjekter? 2020 Oslo Economics og Atkins

Bruk og nytte av etterevaluering av prosjekter

2020 Ingri Bukkestein, Morten Welde og Gro Holst Volden
Tidlige erfaringer med innføring av endringslogg i statlige prosjekter 2020 Erik Whist, Hallgrim Hjelmbrekke og
Nils Olsson
Kartlegging av status for prosjekter som har vært gjennom KS2 - Status ved utgangen av 2019 2020 Ingri Bukkestein
Kostnadsestimering og -styring i vegprosjekter. Utfordringer og muligheter knyttet til gjeldende praksis. 2020 Kjersti Granås Bardal
Følgeforskning av planprosjektet E18 Dørdal – Grimstad 2020 Lone Sletbakk Ramstad, Morten Welde, Cecilie Flyen, Håkon Finne og Bjørn Andersen
Ekstern kvalitetssikring av investeringsprosjekter i statlige foretak og statsaksjeselskaper. En gjennomgang av prosjektmodeller og kvalitetssikring for de regionale helseforetakene, Statnett/OED, Avinor, Bane NOR og Nye Veier 2019 Gro Holst Volden og Bjørn Andersen
Teknologiutviklingen og potensielle paradigmeskifter 2019 Pål Unanue-Zahl (red.)
Nyttestyring av offentlige investeringsprosjekter 2019

Eivind Tandberg, Ole Jonny Klakegg, Steinar Nilsen, Lars Thorvaldsen og Haakon Vennemo

Kostnads- og nytteutvikling i tidligfasen. For prosjekter som har gjennomgått KS1 og KS2. 2019 Hilde Aspenberg Jordal
Varighet av prosjektfaser i store offentlige prosjekter 2019 Andreas Økland, Eli Sandberg og Andreas Dypvik Landmark
Bygg- og anleggsnæringens svake produktivitetsutvikling i offentlig statistikk: Betydningen av målefeil 2019 Rasmus Bøgh Holmen

Lønnsomhet i norske og svenske transportplaner. En sammenlikning av Nasjonal transportplan 2018-2029 og Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

2019 Morten Welde og Ole Henning Nyhus
Statlige KS-prosjekter som har stoppet opp 2018 Hilde Aspenberg Jordal, Knut Samset og Erik Whist
God praksis i arbeidet med konseptvalgutredninger 2018 Hilde Aspenberg Jordal, Knut Samset og Ole Henning Nyhus
Teknologiutviklingen og potensielle paradigmeskifter 2018 Pål Unanue-Zahl, Jørgen Elton Nilsen, Kristine Støleggen og Thomas Marynowski
Sprikende resultater fra prosjektanalyser 2018 Kjersti Granås Bardal og Mathias Brynildsen Reinar
Hvordan oppfattes og omtales usikre kostnadsestimater? 2018 Karl Halvor Teigen, Bjørn Andersen og Sigurd Lerkerød Alnes
Den glemte kostnaden når staten bygger nytt 2018 Mari Oline Giske Stendebakken
Fleksibilitet i byggeprosjekter. Hva koster det - hva er nytten? 2018 Morten Hatling og Knut Samset
Rapport følgeforskning Politiets nasjonale beredskapssenter 2018 Erik Whist og Hallgrim Hjelmbrekke
Trafikkprognoser og trafikkutvikling i ferjeavløsningsprosjekter 2017 Morten Welde, Eivind Tveter og James Odeck
Teoribasert evaluering av intelligente transportsystemer 2017 Lone-Eirin Lervåg
Mobiltelefondata – en potensiell datakilde i evaluering av jernbaneutbygginger? 2017 Heidi Bull-Berg, Nils Olsson og Anette Sørensen
Transportpakker. Litteraturgjennomgang og kartlegging av transportpakker som store offentlige investeringsprosjekter. 2017 Tore Sager, Heidi Bull-Berg og Inger Lise Tyholt Grindvoll
2016 Morten Welde
Samlokaliseringseffekter – hva sier litteraturen? En oversikt over resultater fra relevante studier. 2016 Morten Hatling, Sigrid Damman og Trond Halvorsen
Kostnadestimeringsmetodikk i etatene omfattet av KS-ordningen. En kartlegging. 2016 Morten Welde og Olav Torp
Samspill i gjennomføring av byggeprosjekter 2016 Trine Marie Stene, Ola Lædre og Bjørn Andersen
Project Ownership in Theory and Practice. Project Owners Type 1 and Type 2 2015

Nils Olsson og Gørild Berg-Johansen

Oppdaterte sluttkostnader – prosjekter som har vært underlagt KS2 per september 2015 2015 Morten Welde
Har regjeringen fått et bedre beslutningsgrunnlag? 2015 Eirik Vårdal Kvalheim, Tom Christensen, Knut Samset og Gro Holst Volden
Kan man stole på samfunnsøkonomiske analyser? En gjennomgang av elleve analyser av prosjektet Stad skipstunnel. 2015 Eirik Vårdal Kvalheim
 Hva har skjedd med KS1-prosjektene? – Status per mars 2015. 2015 Inger Lise Tyholt Grindvoll
Forståelig og transparent? Formidlingen av resultater fra samfunnsøkonomiske analyser 2015 Eirik Vårdal Kvalheim
Avvik mellom etatenes kostnadsestimat og KS2 2014 Morten Welde
Utfordringer og gode grep i store IKT-investeringer i offentlig sektor 2014 Håkon Finne (red.)
Kostnadsutvikling i vegprosjekter underlagt KS2 2014 Morten Welde
Bruk av kuttlister i store statlige investeringer 2014 Nils Olsson
Kostnadskontroll i prosjekter som har vært underlagt ekstern kvalitetssikring KS 2013 Torbjørn Aass
Prisomregning på tvers av sektorer. Praksis, konsekvenser, harmonisering 2014 Morten Welde
Oppdaterte sluttkostnader - prosjekter som har vært underlagt KS2 per mai 2014 2014 Morten Welde
Nye datakilder i evaluering av store statlige investeringer. Big Data 2014 Heidi Bull-Berg og Nils Olsson
Kostnadsstyring nytt operahus 2012 Torbjørn Aass
Project appraisal processes for major public investments in China 2012 Wenting Chen
Brukeravgifter i samferdselssektoren. Et velferdsteoretisk perspektiv 2012 Karl Rolf Pedersen
Mernytte. Næringsøkonomiske ringvirkninger av infrastrukturinvesteringer 2011 Wiljar Hansen
Store statlige investeringers betydning for konkurranse- og markedsutviklingen 2011 Oslo Economics
Systematisk usikkerhet i praktiske samfunnsøkonomiske analyser 2011 Haakon Vennemo
Evaluering av IKT-investeringer - et forprosjekt 2011 Helge Bremnes, Steinar Kristoffersen og Maria Sandsmark
Nye Molde sykehus - kartlegging av gjennomføring av tidligfasen 2011 Asmund Myrbostad
Endringer etter prosjektslutt 2009 Bjørn Andersen, Nils Olsson, Lars Onsøyen og Ingrid Spjelkavik
Challenges in the Front-end of Major Public Projects: Relevance and Sustainabili 2008 Ole Jonny Klakegg
Tverrfaglighet og fagkompetanse i tidligfasen 2008 Kirsten Arge
Litteraturstudie - Tidligfasevurdering av prosjekter 2002 Olav Torp
State of the art - Tidligfasevurdering av prosjekter 2002 Ola Lædre
Felles begrepsapparat - Kvalitetssikring av kostnadsoverslag. 2003 Klakegg m. fl.
Rett og riktig - En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell 2005 Frode Drevland
Kostnadsutvikling i vegprosjekter - Analyse av empiriske data 2006 Kjell Austeng, Amund Bruland og Olav Torp
Who owns a project? White paper 2007 Nils Olsson, Agnar Johansen, Jan Alexander Langlo og Oalv Torp
Realopsjoner i Forsvarets økonomistyring 2007 Kristian Størseth

 

 

22 des 2020