Etterevaluering av prosjekter

Etterevaluering av prosjekter

Etterevaluering, ex post, ser på den faktiske nytten et prosjekt leverte, og er en viktig del av helhetsforståelsen for effektiviteten til statlige investeringer. Derfor er det også en naturlig del av Concept-programmets aktiviteter. Formålet med etterevalueringene er å kunne trekke lærdom for fremtiden. Concept startet med etterevaluering i 2012. Pilotevalueringen av fire prosjekter ble presentert i Concept-rapport nr. 30, og baserer seg på OECDs målorienterte rammeverk, bestående av fem kriterier, og supplert med kriteriet samfunnsøkonomisk effektivitet. I 2017 ble det gjennomført en metastudie basert på 20 evaluerte prosjekter, som er presentert i Concept-rapport nr. 52. Samtidig ble det også utarbeidet et sett med retningslinjer for å sikre at evalueringsarbeidet vurderes og tolkes likt. Retningslinjene tar for seg sentrale begreper og dimensjoner ved de forskjellige kriteriene som det forventes besvart. De tar også for seg annen dokumentasjon som er forventet hentet inn og presentert i evalueringen.

Det gjennomføres to til fire evalueringer årlig. Det har vært vanlig at Concept-programmet gjennomfører noen evalueringer i egenregi og lyser ut andre. Evalueringene publiseres fortløpende som selvstendige rapporter; men og i presentasjonsverktøyet, som er en kortfattet og mer tilgjengelig fremstilling av prosjektets leveranser og prestasjoner.