Etterevaluering av prosjekter

Etterevaluering av prosjekter

Concept-programmet driver følgeforskning knyttet til statlige investeringsprosjekter som er underlagt ordningen med ekstern kvalitetssikring (KS-ordningen). De første prosjektene som ble kvalitetssikret tidlig på 2000-tallet er nå ferdigstilt og kommet i driftsfasen, og flere kommer til etter hvert. Det er bestemt at de skal evalueres for å trekke lærdom for fremtiden. Spørsmålene er mange: Holdt de kostnadsrammen? Ble gevinster realisert for brukere og samfunn? Er konseptvalget relevant også på lang sikt?


Som et første steg gjennomførte vi i 2012 fire pilotevalueringer for å teste ut et felles evalueringsformat. Vi tok utgangspunkt i OECDs målorienterte rammeverk med fem kriterier, og supplerte med kriteriet samfunnsøkonomisk effektivitet. Resultatet av dette arbeidet ble presentert i Concept-rapport nr. 30. I 2017 gjorde vi en metaevaluering basert på 20 evaluerte prosjekter, som er presentert i Concept-rapport nr. 52. Den siste runden resulterte også i et sett av retningslinjer for å sikre at ulike evaluatorer tolker og vurderer prosjektene likt i kommende evalueringer. Retningslinjene for evaluering av prosjekter finnes her


I tiden fremover vil vi etterevaluere mange av prosjektene som har gjennomgått ekstern kvalitetssikring. Alle evalueringene følger det samme formatet beskrevet over. Vi benytter både eksterne evalueringsmiljøer og egne forskere. Evalueringsrapportene legges løpende ut her. I tillegg har vi laget et presentasjonsverktøy som gir interessenter og allmenheten enkel tilgang til informasjon om evalueringsresultatene på en sammenfattende, strukturert og oversiktlig måte.

Til presentasjonsverktøyet.