Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer

Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer

Statens prosjektmodell for store investeringer / KS-ordningen stiller krav til metodikk og kvalitet når store statlige investeringsprosjekter skal utredes. Investeringsprosjekter med anslått samlet kostnadsramme over 1 milliard kroner (over 300 millioner kroner for digitaliseringsprosjekter) omfattes av kravene. Modellen kan også anvendes på mindre prosjekter.

Kravene innebærer at prosjektene skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring før beslutningsunderlaget legges frem for regjeringen og Stortinget. Ordningen legger til rette for god metodisk utredning før det fattes beslutninger om statlige investeringer. Målet er å unngå feilinvesteringer og holde god kontroll med kostnader og nytte gjennom planlegging og gjennomføring av prosjektene og på den måten sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser.

Ordningen omfatter to kontrollpunkter i investeringsprosjekters planleggingsprosess:

  • KS1 - Kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om å starte forprosjekt.
  • KS2 - Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell investeringsbeslutning i Stortinget.

KS1 - KS2

Finansdepartementet har inngått rammeavtale med sju konsortier av eksterne rådgivere om gjennomføring av kvalitetssikringene. Avtalen spesifiserer kravene til innhold i både KS1 og KS2. Gjeldende rammeavtale ble inngått september 2019.

Rundskriv R-108/19 beskriver statens prosjektmodell og fastsetter krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av prosjektene. Rundskrivet finner du her:

På disse sidene finner du mer informasjon om KS-ordningen sammenfattet av Concept-programmet:

Concept følger derfor denne ordningen tett. Våre forskere driver systematisk datainnsamling og forskning på prosjektene , og deltar i ulike fora for erfaringsutveksling og videreutvikling av ordningen. Concept-programmet er ikke en del av selve kvalitetssikringsordningen.