Nærmere beskrivelse av dagens ordning - KS1 og KS2

Nærmere beskrivelse av dagens ordning - KS1 og KS2

Finansdepartementet har inngått rammeavtale med sju konsulentkonstellasjoner om gjennomføring av kvalitetssikringer. Femte og någjeldende rammeavtale ble inngått i september 2019 for en periode på to år, med opsjon på to års forlengelse.

De sju konsulentkonstellasjonene er:

 • Holte Consulting AS, Menon Economics AS og A-2 Norge AS samt Voie Prosjekt AS
 • Atkins Norge AS, Promis AS og Oslo Economics AS
 • Metier OEC AS og Vista Analyse AS
 • Dovre Group Consulting AS, Transportøkonomisk Institutt AS og underleverandør Dovre Group Projects AS
 • Concreto AS, Tyréns AB og Scienta AS og underleverandør OCG AS
 • Marstrand AS og Møreforsking Molde AS med underleverandører
 • Ernst & Young AS, WSP Norge AS, WSP Sverige AB og Sintef AS

Ved kvalitetssikring under ordningen er det obligatorisk å benytte en av disse. Avrop på rammeavtalen foretas av Finansdepartementet og det aktuelle fagdepartementet i fellesskap (for eksempel Samferdselsdepartementet, dersom det gjelder et veiprosjekt). Det er fagdepartementet som er økonomisk ansvarlig for oppfølging av avropsavtalen.

Alle statlige investeringsprosjekter med anslått samlet investeringskostnad på over 1 mrd. kroner er i utgangspunktet omfattet av kravet om ekstern kvalitetssikring. For digitaliseringsprosjekter er terskelverdien 300 mill. kr. Investeringer i olje og gassvirksomheten offshore i regi av SDØE er fortsatt unntatt. Det samme gjelder statlige foretak eller statlig eide aksjeselskaper som er ansvarlige for sine egne investeringer. Det kan nevnes at Helseforetakene har sin egen kvalitetssikringsordning, som er beskrevet og vurdert i Concept-rapport nr. 25. Fra 2013 er det også innført et lignende krav om kvalitetssikring av konseptvalget for store kraftledningsprosjekter, kfr. St.meld. nr. 14 (2011-2012). Rene finansielle transaksjoner som aksjekjøp faller utenfor investeringsbegrepet. I tillegg vil rene oppgraderingsprosjekter, hvor det åpenbart ikke finnes alternativer, være unntatt for KS1, men ikke for KS2.

I 2016 ga Finansdepartementet revisjonsselskapet EY i oppdrag å kartlegge tid og kostnad ved ekstern kvalitetssikring. rapporten er tilgjengelig HER.

Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1)

Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1)

Kvalitetssikring av konseptvalget (KS1) skal gjennomføres ved avslutning av forstudiefasen, før beslutning i regjeringen om eventuell igangsetting av forprosjekt for valgt konsept. Med konsept menes hvilken konseptuell løsning man velger for å dekke et samfunnsbehov. For eksempel kan et behov for å binde en øyregion sammen med fastlandet, dekkes ved bru, undersjøisk tunnel eller fortsatt fergeløsning som i dag (nullalternativet), det vil si fire konseptalternativer. Hensikten med KS1 er at kvalitetssikrer skal bistå oppdragsgiver med å sikre at konseptvalget undergis reell politisk styring. I siste instans er selve konseptvalget en politisk prosess som kvalitetssikrer ikke skal ha noen rolle i. Kvalitetssikrers funksjon er avgrenset til å støtte oppdragsgivers kontrollbehov med den faglige kvaliteten på beslutningsunderlaget.

Det skal foreligge en Konseptvalgutredning (KVU), i forsvarssektoren kalt Konseptuell løsning (KL), som underlag for kvalitetssikringen. Denne skal være strukturert med følgende kapitler:

 1. Behovsanalyse
 2. Strategikapittel
 3. Overordnede krav
 4. Mulighetsstudie
 5. Alternativanalyse
 6. Føringer for forprosjektfasen

Alternativanalysen skal være bearbeidet i en samfunnsøkonomisk analyse, i henhold til Finansdepartementets veiledning. Mer informasjon om samfunnsøkonomisk analyse finnes på Finansdepartementets internettsider.

Kvalitetssikrer skal kontrollere KVU/KL med hensyn på konsistens i og mellom kapitler, og om de angitte alternativene er relevante og gyldige i forhold til behov, strategi, overordnede krav og utnyttelse av mulighetsrommet. Kvalitetssikrer skal videre gjennomføre en egen usikkerhetsanalyse og samfunnsøkonomisk analyse, samt gi sin tilrådning om beslutningsstrategi. Det skal gis en anbefaling om rangering av alternativene, basert på prissatte og ikke-prissatte virkninger, alternativets beslutningsfleksibilitet samt finansieringsplan. Til slutt skal kvalitetssikrer vurdere gjennomføringsstrategien, og gi sin tilrådning om føringer for forprosjektfasen, herunder råd om hvilke elementer fra KS1 som bør inngå i styringsdokumentet for prosjektet.

Her kan du laste ned brosjyren KS1 på en side.

Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag (KS2)

Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag (KS2)

Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag skal gjennomføres ved avslutning av forprosjekt, før vedtak om bevilgning i Stortinget og oppstart av prosjektet. Kontrollhensynet er det dominerende aspektet som skal dekkes. Dels skal det være en etterkontroll av om grunnlaget for å fremme forslag om godkjennelse av prosjektet med kostnadsramme er tilstrekkelig, dels skal analysen peke fremover ved å kartlegge de styringsmessige utfordringer i gjennomføringen av prosjektet.  

Prosjekter som meldes opp for KS2 skal være ført frem til fullført forprosjekt. Ved oppstart av kvalitetssikringen skal det foreligge:

 1. Sentralt styringsdokument for prosjektet.
 2. Et komplett basisestimat for kostnadene (samt evt. inntekter)
 3. Ferdig utredning av minst to prinsipielt ulike kontraktsstrategier.

Kvalitetssikrer skal gjennomgå og kontrollere disse dokumentene, samt gjøre egen analyse av suksessfaktorer/fallgruber og det samlede usikkerhetsbildet. Kvalitetssikrer skal også gi sin anbefaling om:

 • Kostnadsramme inklusive nødvendig avsetning for usikkerhet, og styringsramme for den utførende etat.
 • Hvordan prosjektet skal styres for at kostnadsrammen skal holde. I herunder organisatorisk forankring av autorisasjon til å trekke på usikkerhetsavsetningen.

Her kan du laste ned brosjyren KS2 på en side.

Finansdepartementet har også laget en veiledning for KS2-oppdrag, ”Superside” og veiledning til standardisering av rapport som kan lastes ned her. Denne veiledningen vil bli oppdatert i tråd med ny rammeavtale.

Ved avslutning av hvert kvalitetssikringsoppdrag under rammeavtalen skal kvalitetssikrer avgi prosjektrelaterte data etter spesifisert format til forskningsprogrammet Concept.