Veiledere

Veiledere

Gjeldende veiledere fra Finansdepartementet

Finansdepartementet har, i samråd med aktørene i KS-ordningen, utarbeidet syv veiledere som gjelder for gjennomføring av kvalitetssikringen. På disse sidene vil du til enhver tid finne siste versjon av veilederne.

Veileder nr. 1 Det sentrale styringsdokument

Veileder nr. 2 Felles begrepsapparat KS2

Veileder nr. 3 Felles begrepsapparat KS1

Veileder nr. 4 Systematisk usikkerhet

Veileder nr. 5 Markedsusikkerhet (fortsatt under utarbeidelse)

Veileder nr. 6 Kostnadsestimering

Veileder nr. 7 Kontraktstrategi

Høringsutkast nye veiledere fra Finansdepartementet – innspill ønskes
 

Nedenfor finner du også link til foreløpige versjoner av fire veiledere som fremdeles er på høring. På vegne av Finansdepartementet vil Concept-programmet ta imot og samle innspill og kommentarer på disse høringsutkastene, for vurdering i en endelig redigeringsrunde. Deretter vil veilederne publiseres som gjeldende versjoner.

Veileder nr 8 Nullalternativet

Veileder nr. 9 Utarbeidelse av KVU dokumenter

Veileder nr. 10 Målstruktur og måloppnåelse

Veileder nr. 11 Konseptvalg og detaljering

Andre relevante veiledere

Nedenfor finner du link til veiledere som ikke spesielt gjelder KS-ordningen men som har relevans ved tidligfasevurderinger av investeringstiltak.

Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv.», Rundskriv R-109/14 fra Finansdepartementet.

Veileder i samfunnsøkonomisk analyse», (2018), Direktoratet for økonomistyring

Utredningsinstruksen med veileder (2018), Direktoratet for økonomistyring

Veileder i gevinstrealisering (2014), Direktoratet for økonomistyring

Veileder samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering av IKT-prosjekter (2006), Direktoratet for økonomistyring

Veileder. Behandling av usikkerhet i samfunnsøkonomiske analyser (2006), Direktoratet for økonomistyring

Prosjektveiviseren, Direktoratet for forvaltning og IKT