Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer

Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer

KS-ordningen omfatter to kontrollpunkter i investeringsprosjektets planleggingsprosess:

  • KS1 - Kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om å starte forprosjekt.
  • KS2 - Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell investeringsbeslutning i Stortinget.

KS1 - KS2

Finansdepartementet har inngått rammeavtale med seks konsortier av eksterne rådgivere om gjennomføring av kvalitetssikringene. Avtalen spesifiserer kravene til innhold i både KS1 og KS2. Gjeldende rammeavtale (inngått september 2015) er i stor grad en videreføring av ordningen i foregående avtaleperiode. Fra og med 21. september 2019 er terskelverdien for krav om ekstern kvalitetssikring 1000 millioner kroner. For digitaliseringsprosjekter er terskelverdien 300 millioner kroner. For investeringsprosjekter under terskelverdi er kvalitetssikringsordningen frivillig.

Rundskriv R-108/19 beskriver statens prosjektmodell og fastsetter krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av prosjektene. Rundskrivet finner du her:

På disse sidene finner du mer informasjon om KS-ordningen sammenfattet av Concept-programmet:

Concept følger derfor denne ordningen tett. Våre forskere driver systematisk datainnsamling og forskning på prosjektene , og deltar i ulike fora for erfaringsutveksling og videreutvikling av ordningen. Concept-programmet er ikke en del av selve kvalitetssikringsordningen.