Pågående studier

Pågående studier

Concept-programmet engasjerer seg til enhver tid i ulike forskningsprosjekter. Noen gjennomføres i sin helhet av Concepts forskergruppe, mens andre gjennomføres av eller i samarbeid med eksterne forskningsmiljøer. Forskningstemaene identifiseres ut fra kjennskap til teori og praksis i statlige investeringsprosjekter. Vi tar også gjerne imot innspill fra andre aktører om hva vi bør innrette forskningsinnsatsen mot.

  • Basert på innsamlet datamateriale fra Trailbase kan vi analysere trender og sektorforskjeller.
  • Vi gjennomfører også dybdeanalyser av enkeltprosjekter eller av grupper av prosjekter. Funn fra enkeltprosjekter gir ikke grunnlag for å trekke generelle konklusjoner, men kan gi dypere forståelse av de fenomenene som undersøkes.
  • Vi gjennomfører utredninger og evalueringer av prosjekter med hensyn på ulike typer av resultater.
  • Forskningsprosjektene kan alternativt fokusere på metoder og analyseverktøy og ha et mer teoretisk perspektiv.
  • Enkelte dataverktøy er også utviklet som resultat av Concept-studier. 

Forskningsprosjektene resulterer i ulike typer publikasjoner. Concept har en egen rapportserie som er godkjent som vitenskapelig på nivå 1 og med krav om fagfellevurdering. Vi har i tillegg en arbeidsrapport-serie hvor vi presenterer resultater uten de samme kravene til vitenskapelighet. Andre typer publikasjoner kan være bøker, vitenskapelige artikler, evalueringsrapporter etc. Noen ganger lager vi temahefter som oppsummerer tyngre arbeider på en mer popularisert måte. Alle forskningsresultater skal være åpent tilgjengelige.

Vi har utgitt en rekke lærebøker, fagbøker og antologier, både på eget forlag Ex Ante Akademisk Forlag og på andre anerkjente forlag. Vi har herunder bidratt i engelskspråklige bøker utgitt på internasjonale forlag.

Vi samarbeider med andre forskere og forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt og oppfordrer både aktørene i KS-ordningen og forskere i andre miljøer til å ta kontakt om nye idéer og forslag til forskningsprosjekter som kan finansieres. Concept-programmet vil normalt kreve at en fra Concepts forskergruppe inngår i studien.