Datainnsamling

Datainnsamling

Som forvalter av KS-ordningen har Finansdepartementet behov for kunnskap om effekten av KS-ordningen og ha kontroll med utviklingen i styringen av investeringsprosjektene.

Concept-programmet samler systematisk inn data fra alle prosjekter som har vært gjennom KS1 og/eller KS2. Per 2020 har vi data fra nær 300 prosjekter som har gjennomgått ekstern kvalitetssikring. Typiske data fra prosjektene er:

  • KS1-rapporter
  • Underlag for KS1 (KVU, samfunnsøkonomiske analyser, etc)
  • KS2-rapporter
  • Underlag for KS2 (Styringsdokument, kostnadsoverslag, forprosjektdokumenter, etc)
  • Slutt-/termineringsrapporter
  • Erfaringsrapporter
  • Evalueringsrapporter

KS-rapportene er tilgjengelig fra Concepts hjemmeside all den tid de ikke er unntatt offentligheten.

Resultatene fra Concepts evalueringer er også tilgjengelig på en sammenfattende, strukturert og oversiktlig måte, via et eget presentasjonsverktøy på nettsiden.

I noen av prosjektene hentes det også inn informasjon om hvordan KS-ordningen har fungert gjennom blant annet forskerdeltakelse i KS1 / KS2 og evalueringsmøter.

Alle data samles i et elektronisk arkiv som er gjort tilgjengelig gjennom databaseløsningen Trailbase. Det kan gis tilgang til databasen for forskere og evt. andre interesserte på forespørsel. Ta kontakt med Morten Welde.