Mål og satsningsområder

Mål og satsningsområder

Concept-programmet har følgende visjon:

Store statlige investeringstiltak igangsettes ikke dersom den samfunnsøkonomiske nytten er svært
usikker eller de kan gi betydelige negative virkninger på sikt.

 Det overordnede målet for Concept-programmet er:

Bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlig finansierte investeringsprosjekter

Programmets virksomhet er inndelt i tre satsingsområder, samt et fjerde knyttet til innsamling av empiriske data. Det siste er en bærende aktivitet i et følgeforskningsprogram, og støtter opp om de tre andre områdene.
1.     Utvikling av KS-regimet: Vi bistår Finansdepartementet med kunnskap om effekten av KS-ordningen og utviklingen i styringen av investeringsprosjektene under ordningen. Dette innebærer utvikling av metoder og verktøy, samt egne utredninger og evalueringer hvor vi bruker innsamlede data, og tilbakefører kunnskapen fra disse til tidligfasen.
 
2.     Formidling til forvaltning og næringsliv: Concept driver med formidling, kompetansetiltak og andre nettverksaktiviteter mot departementer, etater, kvalitetssikrere, forskere og andre fagmiljøer. Aktiviteter kan være kurs, presentasjoner, utvikling av håndbøker, temahefter og popularisering av forskningsarbeider. Vi utgir et nyhetsbrev ca. 4 ganger per år.
 
3.     Kompetanseutvikling, utdanning og internasjonalisering: Faglig utvikling er et viktig mål med Concept. Det er en erkjennelse at vår kunnskap om prosjekter og prosjektfaget slik det undervises i dag hovedsakelig fokuserer på prosjektenes gjennomføringsfase og ikke på tidligfasen der de viktigste avgjørelsene som gjelder prosjektets strategiske utforming tas. Programmet har en ambisiøs intensjon om å bøte på dette. Internasjonalt samarbeid er viktig i denne forbindelse. Concept arrangerer også et større internasjonalt symposium hvert annet år i Norge.
 
4.     Innsamling av empiriske data om store statlige investeringsprosjekter: Systematisk innsamling og tilgjengeliggjøring av empiriske data om KS-prosjektene er et bærende element i Concept-programmet. Kunnskapen skal bidra til å bygge opp under alle de tre ovennevnte satsingsområdene. Concept har bygget opp og forvalter et felles arkiv med grunnlagsdata fra KS-prosjektene.

Satsningsområder Concept


Concept har et faglig fokus som innebærer å utvikle prosjektfaget i en helhetlig retning (project governance) og med fokus på tidligfasen. Dette krever tverrfaglighet, og Concept er opptatt av å integrere samfunnsvitenskapelige fagområder (samfunnsøkonomi, sosiologi, statsvitenskap) med prosjektledelse og ingeniørvitenskap.

De siste årene har Concept hatt et særlig fokus på KS1 og de overordnede nytte- og kostnadsvurderingene av et investeringstiltak, i motsetning til effektiviteten i selve gjennomføringen av prosjektet. Dette innebærer at samfunnsvitenskapelige fagområder er særlig viktige. Vi har blant annet en satsning på utvikling av metode for ex post evaluering av prosjekter etter at de har kommet i driftsfase, for å måle deres effekter, samfunnsmessige relevans og levedyktighet.

Du kan lese mer om våre forskningsaktiviteter her.