Mål og satsningsområder

Mål og satsningsområder

Forskningsprogrammet Concept skal utvikle kunnskap som skal bidra til bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. Programmet skal vektlegge tidligfasen i prosjektene, fra den første ideen oppstår til endelig finansiering av gjennomføringen av prosjektet er vedtatt.

Basert på analyse av data og andre teoretisk eller metodisk baserte forskningsprosjekter, skal programmet utvikle ny kunnskap om styring av store statlige prosjekter. Etterevalueringer av store statlige investeringsprosjekter som nå er kommet i driftsfasen er en sentral aktivitet.

Concept har et faglig fokus som innebærer å utvikle prosjektfaget i en helhetlig retning (project governance) og med fokus på tidligfasen. Dette krever tverrfaglighet, og Concept er opptatt av å integrere samfunnsvitenskapelige fagområder (samfunnsøkonomi, sosiologi, statsvitenskap) med prosjektledelse og ingeniørvitenskap.

Programmets virksomhet er inndelt i to hovedområder, samt et tredje knyttet til innsamling av empiriske data. Det siste er en bærende aktivitet i et følgeforskningsprogram, og støtter opp om alle de andre aktivitetene.

1. Utvikling av KS-regimet:

Concept-programmet skal drive følgeforskning og bistå Finansdepartementet med kunnskap om effekten av KS-ordningen og investeringsprosjektene under ordningen. KS-ordningen må være under løpende utvikling for å beholde sin relevans og fungere som verktøy for kvalitetsstyringen av statlige investeringsprosjekter. Krav og retningslinjer i KS-ordningen skal representere beste praksis og være godt faglig forankret.

Vi bidrar til dette gjennom utvikling av metoder og verktøy, samt egne utredninger og evalueringer hvor vi bruker innsamlede data, og tilbakefører kunnskapen fra disse til tidligfasen.

Forskerne driver også utstrakt formidlings- og nettverksaktivitet mot departementer, etater, kvalitetssikrere, forskere og andre fagmiljøer, for å spre kunnskap om god praksis. Aktiviteter kan være kurs, presentasjoner, utvikling av håndbøker, temahefter og popularisering av forskningsarbeider. Vi utgir et nyhetsbrev ca. 4 ganger per år.

2. Kompetanseutvikling og utdanning

Faglig utvikling er et viktig mål med Concept-programmet. Det er en erkjennelse at vår kunnskap om prosjekter og prosjektfaget slik det undervises i dag hovedsakelig fokuserer på prosjektenes gjennomføringsfase og ikke på tidligfasen der de viktigste avgjørelsene som gjelder prosjektets strategiske utforming tas. Programmet har en ambisiøs intensjon om å bøte på dette. Internasjonalt samarbeid er viktig i denne forbindelse. Vi skal drive kunnskapsutvikling og forskning på høyt nivå på prosjekter i tidligfasen i tilknytning til NTNU og andre samarbeidende universiteter nasjonalt og internasjonalt. Forskerne skal publisere sine resultater internasjonalt. Concept arrangerer også et større internasjonalt symposium hvert annet år i Norge.

3. Innsamling av empiriske data om store statlige investeringsprosjekter:

Systematisk innsamling og tilgjengeliggjøring av empiriske data om KS-prosjektene er et bærende element i Concept-programmet. Kunnskapen skal bidra til å bygge opp under begge de ovennevnte områdene. Concept har bygget opp og forvalter et felles arkiv med grunnlagsdata fra KS-prosjektene, Trailbase.

De første prosjektene som ble kvalitetssikret tidlig på 2000-tallet er nå ferdigstilt og kommet i driftsfasen, og flere kommer til etter hvert. I tiden fremover vil vi etterevaluere mange av disse prosjektene. Alle evalueringene følger det samme formatet, og vi benytter både eksterne evalueringsmiljøer og egne forskere. Evalueringsrapportene legges løpende ut på nett, og vi har laget et presentasjonsverktøy som gir interessenter og allmenheten enkel tilgang til informasjon om evalueringsresultatene på en sammenfattende, strukturert og oversiktlig måte.

Du kan lese mer om etterevaluering her.

Du kan lese mer om våre forskningsaktiviteter her.