Programvare og verktøy

Programvare og verktøy

(1) - GrandView

Grandview Software - Example

Dataverktøy/rapportgenerator for å strukturere alle typer informasjon (tekst, tall, bilder, figurer, tabeller). Hvert informasjonselement tilordnes kapittel, nøkkelord og kilde. Informasjonen kan sorteres for analyse, videre bearbeiding og kapittelinndeling, og skrives ut til slutt som underlag for rapport. All data lagres lokalt på datamaskinen, ingen nettforbindelse nødvendig. Brukermanual (pdf).

Programmet er lisensiert under Apache License 2.0.

Siste versjon av GrandView kan lastes ned her.
 

Vi er takknemlig for eventuelle tilbakemeldinger om programmet og forslag til forbedringer, knut.samset@ntnu.no. For å være på den sikre siden, ber vi deg eksportere prosjektene som fil før du installerer nyere versjon av programvaren. På denne måten har du da backup av din data i tilfelle noe feil skulle skje under oppdateringen. 

(2) - Gafa - GAmmaFordelingsAnalysator

Gafa er et program for å tegne opp fordelingsfunksjonene for gammafordelinger og gjøre analyser omkring bruk av denne i usikkerhetsanalyser. Gafa er et resultat fra Concept-delprosjektet Usikkerhetsanalyse (pdf).

(3) - Porteføljestyring

Regneark for styring av prosjektportefølje utviklet av Dovre International i forbindelse med rapporten "Styring av prosjektporteføljer i staten". Metodisk grunnlag for bruk av regnearkene finnes der. Dette er prototyper som kan benyttes fritt på eget ansvar.  Regnearkene er et resultat fra Concept-delprosjektet "Porteføljestyring".

(4) - Modell for analyse av systematisk risiko

Vista Analyse har på oppdrag fra Concept laget en enkel makroøkonomisk modell, som kan brukes til å simulere effekten av egendefinerte produktivitetssjokk på betaverdier og renter. Slik kan vi studere samvariasjonen mellom avkastningen på nasjonalformuen og avkastningen på dens delkomponenter. Det vises også til Concept-rapport nr. 32 for sentrale resultater av denne modellen.

(5) - Regnearkeksempler stokastisk kostnadsestimering

I tilknytning til temahefte nr. 4 om kostnadsestimering under usikkerhet er det utarbeidet to regnearkeksempler som viser henholdsvis bruk av trinnvis kalkulasjon og simuleringsverktøy. Dette er to alternative metoder for å anslå usikkerheten knyttet til et estimat på investeringskostnad.