Forskningsaktiviteter

Forskningsaktiviteter

Forskningsaktivitetene i Concept-programmet er delt i tre hovedtyper;

Datainnsamling, evaluering og annen følgeforskning

Programmet samler løpende inn data om investeringsprosjekter som kvalitetssikres gjennom KS-ordningen. Dette omfatter både data produsert av andre, og data som innsamles av Concepts forskere f.eks. fra forskermedvirkning i KS-prosesser, deltakelse i ulike fora for erfaringsutveksling, samt materiale fra egne studier. I tillegg gjennomfører vi etterevaluering av KS-prosjekter etter at de har kommet i driftsfase. Alle data lagres i databasen Trailbase. Les mer om datainnsamling her.
 

Forskningsprosjekter

Basert på innsamlet datamateriale kan vi analysere trender og sektorforskjeller, gjennomføre dybdeanalyse av enkeltprosjekter eller grupper av prosjekter, og studere utfordringer ved selve KS-ordningen. Forskningsprosjektene kan fokusere på metoder og analyseverktøy og/eller på selve beslutningsprosessen, og de kan være teoretisk eller empirisk orienterte. Temaene identifiseres ut fra kjennskap til teori og praksis i statlige investeringsprosjekter og gjennomførte kvalitetssikringer, og vi tar også imot innspill fra andre aktører. Les mer om forskningsprosjektene her.
 

PhD-arbeid og oppfølging av studenter

Concept-programmet medvirker til forskerutdanning på master- og doktorgradsnivå. Vi ønsker også å knytte til oss både master- og doktorgradsstudenter som skal skrive oppgave/avhandling, for å gi en faglig tilhørighet og tilgang til relevante oppgavetema. For programmet bidrar dette til å styrke vårt faglige arbeid med ressurser og nye ideer.  Les mer om PhD-arbeid og oppfølging av studenter her.