Psykologi – studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Psykologi – studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning - MPSY - MLHAOPSY

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSY3100 Forskningsmetode - kvantitativ 7,5
PSY3101 Forskningsmetode - kvalitativ 7,5
PSY3110 Læring, atferd og omgivelser 7,5
PSY3111 Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

Velg ett av emnene:

15
Flere valg

Velg ett av emnene:

7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSY3914 Masteroppgave 60

Studieplan MPSY

Studieplan for master i psykologi

Se hele studieplanen

Du finner studieplanen for tidligere kull i samleoversikten over studieplaner.


Master i psykologi - oppbygning

Hva består studiet av?

Masterutdanningen i læring – hjerne, atferd, omgivelser starter i høstsemesteret med obligatoriske emner. De grunnleggende teoretiske og metodologiske emnene i første semester legger grunnlaget for valget av spesialiseringsemner i andre og tredje semester. Du velger enten spesialisering i læring, atferd og omgivelser, eller spesialisering i individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd. Masterstudiet avsluttes med masteroppgaven, som er på 60 studiepoeng.


Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale.

Her finner du masteravtalen og veiledning om hvordan du fyller ut og leverer den.

NB! Skal du skrive en masteroppgave som krever godkjenning av REK/NSD, må du legge inn en beskjed om dette i ett av fritekstfeltene i avtalen.

Frist for å sende inn masteravtalen er 15. mai.

Mal for prosjektbeskrivelse

Dersom du ønsker å se på tidligere innleverte masteroppgaver, finner du dem i NTNU Open.

  • Veiledning er obligatorisk.
  • Studenten har krav på inntil 60 timers veiledning – inkludert for- og etterarbeid.
  • Veiledningstiden skal brukes primært i 3. og 4. semester og forutsettes i utgangspunktet brukt innen planlagt innleveringsfrist. Den totale rammen på 60 timer er uavhengig av om gjennomføringen av masteroppgaven tar lengre tid enn normert.
  • Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt eller etter normert studietid dersom ikke annet er avtalt.

Retningslinjer for utforming av masteroppgaven (PDF)

Merk: Oppgaver som skrives på et skandinavisk språk skal ha et sammendrag på engelsk. Oppgaver som skrives på engelsk skal ha et sammendrag på et skandinavisk språk.

Masteroppgaveseminar er obligatorisk i tråd med emnetekst for PSY3914.

Innlevering av masteroppgaven første virkedag etter 1. mai i 4. semester

NB! Husk at alle emner på master-programmet må være fullført og bestått før du kan levere masteroppgaven.

 

Innlevering av masteroppgaven skjer gjennom Inspera.

Instituttet dekker inntil 2 trykte eksemplarer.
Oppgaven må i så fall trykkes på NTNU Grafisk senter Dragvoll.

 

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre.

Utsettelse på innlevering av masteroppgaven gis kun med grunnlag i legeerklæring, maksimalt inntil 14 dager. 

Merk at ved usatt innlevering kan instituttet ikke garantere sensur innenfor vårsemesteret.

Neste mulighet for innlevering er 1. oktober, eventuelt første virkedag etter dette, dersom 1. oktober faller på en helligdag.

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Mine studier - SU