Psykologi – studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Psykologi – studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser

– Studiets oppbygning

Master i psykologi - oppbygning

Masterutdanningen i læring – hjerne, atferd, omgivelser starter i høstsemesteret med obligatoriske emner. De grunnleggende teoretiske og metodologiske emnene i første semester legger grunnlaget for valget av spesialiseringsemner i andre og tredje semester. Du velger enten spesialisering i læring, atferd og omgivelser, eller spesialisering i individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd. Masterstudiet avsluttes med masteroppgaven, som er på 60 studiepoeng.

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning - MPSY - MLHAOPSY

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSY3100 Forskningsmetode - kvantitativ 7,5
PSY3101 Forskningsmetode - kvalitativ 7,5
PSY3110 Læring, atferd og omgivelser 7,5
PSY3111 Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

Vel ett av emnene:

15
Flere valg

Velg ett av emnene:

7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSY3914 Masteroppgave 60
01 jul 2019

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.

Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale.

Frist for innlevering av masteravtalen: 15. mai

Avtalen sammen med prosjektbeskrivelse leveres i ekspedisjonen på Institutt for psykologi, bygg 12, nivå 5 på Dragvoll 

Dersom man ønsker å se på tidligere innleverte masteroppgaver kan disse finnes på NTNU Open.

  • Veiledning er obligatorisk.
  • Studenten har krav på inntil 60 timers veiledning – inkludert for- og etterarbeid.
  • Veiledningstiden skal brukes primært i 3. og 4. semester og forutsettes i utgangspunktet brukt innen planlagt innleveringsfrist. Den totale rammen på 60 timer er uavhengig av om gjennomføringen av masteroppgaven tar lengre tid enn normert.
  • Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt eller etter normert studietid dersom ikke annet er avtalt.

Retningslinjer for utforming av masteroppgaven (PDF)

Merk: Oppgaver som skrives på et skandinavisk språk skal ha et sammendrag på engelsk. Oppgaver som skrives på engelsk skal ha et sammendrag på et skandinavisk språk.

Masteroppgaveseminar er obligatorisk i tråd med emnetekst for PSY3914.

Innlevering av masteroppgaven første virkedag etter 1. mai i 4. semester

NB! Husk at alle emner på master-programmet må være fullført og bestått før du kan levere masteroppgaven.

Når du leverer oppgaven må du registrere oppgavetittelen i Studentweb. Oppskrift finner du her:

Hvordan registrere oppgavetittel i studentweb

Trykking av masteroppgaven:

Instituttet betaler for 5 eksemplarer hvorav du får beholde ett selv. Dersom 2 skriver sammen betaler instituttet for 6 eksemplarer. 1 eksemplar av de innleverte går til veileder.

Når oppgaven er klar for henting hos trykkeriet henter du den selv for så å levere 4 eksemplarer i ekspedisjonen innen kl. 14:00. Åpningstider i ekspedisjonen er fra kl 08:30 til 11:30 og 12:30 til 14:00 (Oppgaven kan også hentes av en venn som leverer den inn til oss for deg. Det er ikke nødvendig med fullmakt for å få levert den).

Det må også sendes en PDF-fil av oppgaven hit til vårt postmottak: kontakt@ips.ntnu.no

I tillegg må skjemaene (Innleveringsskjema for master og hovedoppgaven) og Avtaleskjema for bruk og publisering) fylles ut og leveres med de trykte eksemplarene. (På bokmål, nynorsk eller engelsk). Skjemaene må signeres med din fysiske signatur og leveres/sendes pr. post til NTNU, Institutt for psykologi, 7491 Trondheim.

Begge skjema, PDF-fil og ferdig trykte oppgaver må være levert innen kl. 14.00 første arbeidsdag etter 1. mai for vårsemesteret. Fristen for høstsemesteret er 1. oktober. Dersom 1. oktober faller på en lørdag eller søndag må oppgaven leveres førstkommende mandag. Hvis oppgaven ikke er ferdig trykket innen fristen, må kvitteringen fra NTNU Grafisk senter på at oppgaven er sendt til trykk, sendes vårt postmottak: kontakt@ips.ntnu.no.

Trykket oppgave, pdf-fil og begge skjema må være levert før oppgaven kan sensureres.

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre.

Utsettelse på innlevering av masteroppgaven gis kun med grunnlag i legeerklæring, maksimalt inntil 14 dager.

Neste mulighet for innlevering er 1. oktober, eventuelt første virkedag etter dette, dersom 1. oktober faller på en helligdag.