PSY3113 - Spesialisering - læring, atferd og omgivelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er spesialisering innenfor læring, atferd og omgivelser. Studentene skal skrive en semesteroppgave på ca. 5000 ord. Tema for oppgaven skal velges i samråd med faglærer og fortrinnsvis representere en fordypning innenfor fagområder berørt i emnet PSY3110 Læring, atferd og omgivelser, gjennomført i første semester.

Studentene må ha valgt hovedtema og veileder når de begynner på spesialiseringen, som tematisk bør være knyttet til masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten har grundig og inngående teoretisk eller teoretisk og metodisk innsikt i et valgt psykologisk tema knyttet opp i mot læring, atferd og omgivelser.
Ferdigheter:
Studenten kan strukturere og formulere faglige resonnementer.
Studenten kan kritisk vurdere forskjellige informasjonskilder.
Generell kompetanse:
Studenten kan skriftlig kommunisere en problemstilling innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til master i læring - hjerne, atferd, omgivelser.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
19.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
07.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.