Psykologi – studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Psykologi – studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser

– Læringsutbytte

Læringsutbytte

Læringsutbytte

En student som har fullført master i psykologi, studieretning læring- - hjerne, atferd, omgivelser forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • ha kunnskap om generelle prinsipper som kan ligge til grunn for læring og utvikling av ferdigheter og atferd i et livsløp
 • ha avansert kunnskap om læring knyttet til hjernens fungering, atferd og betydningen av omgivelser både teoretisk og anvendt
 • ha utviklet en inngående teoretisk forståelse for og praktisk erfaring med relevante vitenskapelige forskningsmetoder
 • ha opparbeidet et kunnskapsnivå som muliggjør analyse, refleksjon og fortolkning

Ferdigheter

 • kunne gjøre inngående rede for biologisk, kognitiv, sosial- og utviklingspsykologisk tilnærming til lærings- og utviklingsprosesser
 • kunne selvstendig analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger knyttet til det aktuelle fagfeltet
 • kunne gjøre grundig rede for svakheter og styrker ved den spesifikke metode som anvendes
 •  kunne velge, og ta i bruk relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse
 • kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kunne formidle fagkunnskap muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

 • ha et genuint psykologisk perspektiv på læringsprosessen, det vil si et individfokusert perspektiv. Dette omfatter utvikling og endring på ulike nivåer, inkludert nervesystem, atferd og omgivelser
 • ha bred kunnskap om teori og forskning innen fagområdet
 • ha høy grad av innsikt i forskningsmetoder (kvantitative og kvalitative) innenfor fagfeltet
 • ha kunnskap i vitenskapsteori og forskningsmetode, slik at kandidaten kritisk kan vurdere kvalitativ og kvantitativ forskning innenfor fagfeltet
 • kunne analysere og fortolke faglige og forskningsetiske problemstillinger
 • kunne bidra til prosesser som leder til nyskapning i samfunnet
 • kunne vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innen det psykologiske fagfeltet
 • kunne anvende sin kunnskap og sine ferdigheter på området for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter knyttet til læring med ulike psykologiske perspektiv
 • kunne analysere faglige problemstillinger og konkludere innen det relevante området
 • kunne formidle kunnskap muntlig og skriftlig, dvs. presentere spesifikk informasjon både for spesialister og allmennheten