course-details-portlet

PSY3150 - Samfunnspsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Undervisningen vil omfatte sentrale begreper, problemstillinger og arbeidsmetoder i samfunnspsykologien. Det omfatter samfunnspsykologiske endringsprosesser og intervensjoner i kommuner og lokalsamfunn, og metoder for evaluering av slike intervensjoner. Samfunnspsykologiske perspektiver i arbeid med psykiske problemer og problemer knyttet til skole og opplæring fokuseres. Det samme gjelder samfunnspsykologiske metoder i arbeid mot marginalisering og utstøting. Viktige rammebetingelser som har betydning for planlegging av tiltak gjennomgås. Relevante temaer er: Empowerment, mestring og sosial støtte; om forholdet mellom makt, politikk og psykologi; betydningen av sense of community; om systemtilnærminger i praktisk endringsarbeid; bruk av lokalsamfunnets ressurser i arbeid med enkeltpersoners og gruppers problemer; brukerstyring og mestring; normalpsykologisk og kontekstuell forståelse av psykiske lidelser; hvordan kommunen fungerer på både administrativt og politisk; og evalueringsmetodikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten har avansert forståelse for relevante begreper, problemstillinger og arbeidsmetoder i samfunnspsykologi.
Studenten har avansert forståelse av systemperspektiver og av hvordan sosiale faktorer og miljøfaktorer påvirker individuell atferd så vel som atferd i grupper, lokalsamfunn og organisasjoner.
Studenten har forståelse for hvordan fokusere på sosiale forhold og institusjonelle rammebetingelser som påvirker individ, gruppe og organisasjon.
Studenten har kunnskap om og forståelse av hvordan man kan utforme og dokumentere effektive løsninger på sosiopolitiske problemer som lovbrudd, hjemløshet, helsefremmedne og ulykkesforebyggende arbeid, arbeidsløshet, etc.
Studenten har inngående forståelse av hva som kjennetegner et samfunnspsykologisk perspektiv til forskjell fra både individualpsykologiske tilnærminger og folkehelseperspektivet.
Studenten har kunnskaper om hvordan lokalsamfunnet fungerer og hvordan lokalsamfunnsbaserte intervensjoner kan gjennomføres.
Studenten har god kunnskap om hvordan kommunen fungerer på både administrativt og politisk.

Ferdigheter:
Studenten har erfaring med hvordan man kan anvende samfunnspsykologiske tilnærminger og relevant teori og empiri til å analysere, forstå og løse problemstillinger knyttet til psykiske lidelser.
Studenten har erfaring med hvordan man kan anvende samfunnspsykologiske tilnærminger og relevant teori og empiri til å analysere, forstå og løse problemstillinger knyttet til skole og arbeidsliv.
Studenten kan utvikle relevante problemstillinger og skrive en selvstendig teoretisk semesteroppgave basert på problemstillinger fra praksisfeltet.
Studentene kan søke i forskningsdatabaser og kritisk velge ut vitenskapelig relevant litteratur
Studenten kan gjøre en selvstendig god muntlig og skriftlig presentasjon av teori, empiri, og samfunnspsykologiske arbeidsmetoder.

Generell kompetanse:
Studenten kan utvise en avansert og kritisk forståelse av det sosio-politiske miljø og særlig om sammenhengene mellom psykologi og politikk (maktaspektet).
Studenten kan utvise en avansert og kritisk forståelse av hvordan gjennomføre innovative og alternative intervensjoner.
Studenten kan anvende denne kunnskapen og sine ferdigheter på nye områder for å besvare nye problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, workshops og veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon.

Mer om vurdering

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig ved ny eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 12.11.2020

Innlevering 25.11.2020

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 07.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU