course-details-portlet

PSY3111 - Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet er et teoretisk fordypningsemne i kognitiv og biologisk psykologi med hovedfokus på individuell utvikling. Faktorer som gen, nervesystem og atferd vil bli diskutert, og samspillet mellom disse faktorene og omgivelser i forhold til individets utvikling.
Emnet gir en gjennomgang av det biologiske/kognitive grunnlaget for opplevelse og atferd som omfatter hele forløpet av menneskelig erkjennelse, fra oppmerksomhet, sansing, persepsjon, handling, språklige prosesser, problemløsning, og tenkning til læring og hukommelse. Emnet gir studentene kjennskap til sentrale begreper, temaer, problemstillinger og empiriske forskningsfunn i sosial-kognitiv, kognitiv og biologisk psykologi. Emnet er også åpent for studenter fra andre disipliner enn psykologi. For studenter som ikke har en bachelor i psykologi vil emneansvarlig anbefale noe bakgrunnslitteratur i tillegg til pensum.

Læringsutbytte

Etter fullført emne, har studenten en prinsipiell forståelse for grunnlaget knyttet til persepsjon, adferd og utvikling. Denne innsikten bygger på en inngående kunnskap om utvalgte tema innen kognitiv nevrovitenskap.

Kunnskap:
Studenten har etablert en grunnleggende kjennskap til genetikk og nervesystemets utvikling, samt en inngående forståelse for det biologisk/kognitive aspekt knyttet til spesifikke tema som omfatter språk, motorikk, sansesystemer og mental fungering. Videre har studenten tilegnet seg en generell forståelse for nervesystemets plastisitet og en særskilt kunnskap om nevrale mekanismer for læring.

Ferdighet:
Studenten har utviklet en særegen evne til å analysere psykologiske fenomener ut fra et biologisk/kognitivt ståsted. Videre har studenten etablert en spesifikk erkjennelse for den plastisitet som kjennetegner nervesystemet.

Generell kompetanse:
Studenten har tilegnet seg en generell forståelse for at vitenskap bygger på objektiv kunnskap. Spesielt har studenten etablert en velutviklet evne til å analysere vitenskapelig teori på en selvstendig og kritisk måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.

Mer om vurdering

Ved stryk kan skriftlig eksamen tas i påfølgende semester.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 10.12.2020 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU