PSY3101 - Forskningsmetode - kvalitativ

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet bygger på tidligere innføringer i datainnsamlingsmetoder og forskningsstrategier i kvalitativ forskning. Emnet går i dybden innen flere kvalitative forskningsretninger og -metoder, der studentene får en mer grunnleggende forståelse av tolkningsstrategier og de språklige, kulturelle og historisk forankringene av disse metodene. Kurset begynner med en innføring i ulike hermeneutiske strategier, for deretter å gi en grundig innføring i fenomenologien, både som vitenskapsteoretisk posisjon og som metode. I denne sammenheng står problemstilling, hypotesedannelser, logiske slutninger og definisjonsformer sentralt. Videre vil kurset gi teoretiske og praktiske innføringer i aksjonsforskning, tematisk innholdsanalyse, narrative analyser, diskursanalyser og posisjoneringsteori i tillegg til Grounded Theory i kombinasjon med programvare. Kurset vil ta utgangspunkt i problemstillinger den enkelte student vurderer å arbeide videre med i sitt masterprosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene har ervervet en bredt repertoar og en god forståelse av kvalitative forskningsstrategier.
Ferdighet
Studentene kan på et selvstendig grunnlag ta stilling til hvordan et kvalitativt forskningsdesign skal utformes, samt kunne gjøre et effektivt valg av forskningsmetode på bakgrunn av og tilpasset den aktuelle problemstillingen.
Generell kompetanse
Studentene har opparbeidet en generell kompetanse til å tenke prinsipielt og logisk omkring en problemstilling, samt en evne til å anvende systematiske tolkningsstrategier.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbaserte forelesninger.

Mer om vurdering

Ved stryk kan skriftlig eksamen tas i påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY)
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på master i psykologi. Metode/kvalitativ metode emne fra bachelornivå. Emnet kan også etter søknad velges av studenter på profesjonsstudiet i psykologi, så fremt de fyller forkunnskapskravene og at det er ledige plasser.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3001 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 04.12.2017 09:00 H3 Datalab 524 (Fraggle) , H3 Rom 511 , H3 Rom 521(Sprokkit)
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.