course-details-portlet

PSY3101 - Forskningsmetode - kvalitativ

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet bygger på tidligere innføringer i datainnsamlingsmetoder og forskningsstrategier i kvalitativ forskning. Emnet går i dybden innen flere kvalitative forskningsretninger og -metoder, der studentene får en mer grunnleggende forståelse av tolkningsstrategier og de språklige, kulturelle og historisk forankringene av disse metodene.

Kurset begynner med en innføring i ulike hermeneutiske strategier, for deretter å gi en grundig innføring i fenomenologien, både som vitenskapsteoretisk posisjon og som metode. I denne sammenheng står problemstilling, hypotesedannelser, logiske slutninger og definisjonsformer sentralt.

Videre vil kurset gi teoretiske og praktiske innføringer i aksjonsforskning, tematisk innholdsanalyse, narrative analyser, diskursanalyser og posisjoneringsteori i tillegg til Grounded Theory i kombinasjon med programvare. Kurset vil ta utgangspunkt i problemstillinger den enkelte student vurderer å arbeide videre med i sitt masterprosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene har ervervet en bredt repertoar og en god forståelse av kvalitative forskningsstrategier.

Ferdighet
Studentene kan på et selvstendig grunnlag ta stilling til hvordan et kvalitativt forskningsdesign skal utformes, samt kunne gjøre et effektivt valg av forskningsmetode på bakgrunn av og tilpasset den aktuelle problemstillingen.

Generell kompetanse
Studentene har opparbeidet en generell kompetanse til å tenke prinsipielt og logisk omkring en problemstilling, samt en evne til å anvende systematiske tolkningsstrategier.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbaserte forelesninger.

Mer om vurdering

Ved stryk kan skriftlig eksamen tas i påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY)
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på master i psykologi. Emnet kan også etter søknad velges av studenter på profesjonsstudiet i psykologi, så fremt de fyller forkunnskapskravene og at det er ledige plasser.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3001 7.5 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 15.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU