course-details-portlet

PSY3101 - Forskningsmetode - kvalitativ

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet bygger på tidligere innføringer i datainnsamlingsmetoder og forskningsstrategier i kvalitativ forskning. Emnet går i dybden innen flere kvalitative forskningsretninger og -metoder, der studentene får en mer grunnleggende forståelse av tolkningsstrategier og de språklige, kulturelle og historisk forankringene av disse metodene. Kurset begynner med en innføring i ulike hermeneutiske strategier, for deretter å gi en grundig innføring i fenomenologien, både som vitenskapsteoretisk posisjon og som metode. I denne sammenheng står problemstilling, hypotesedannelser, logiske slutninger og definisjonsformer sentralt. Videre vil kurset gi teoretiske og praktiske innføringer i aksjonsforskning, tematisk innholdsanalyse, narrative analyser, diskursanalyser og posisjoneringsteori i tillegg til Grounded Theory i kombinasjon med programvare. Kurset vil ta utgangspunkt i problemstillinger den enkelte student vurderer å arbeide videre med i sitt masterprosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene har ervervet en bredt repertoar og en god forståelse av kvalitative forskningsstrategier.

Ferdigheter

Studentene kan på et selvstendig grunnlag ta stilling til hvordan et kvalitativt forskningsdesign skal utformes, samt kunne gjøre et effektivt valg av forskningsmetode på bakgrunn av og tilpasset den aktuelle problemstillingen.

Generell kompetanse

Studentene har opparbeidet en generell kompetanse til å tenke prinsipielt og logisk omkring en problemstilling, samt en evne til å anvende systematiske tolkningsstrategier.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbaserte forelesninger.

Mer om vurdering

Ved stryk kan skriftlig eksamen tas i påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på master i psykologi. Emnet kan også etter søknad velges av studenter på profesjonsstudiet i psykologi, så fremt de fyller forkunnskapskravene og at det er ledige plasser.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3001 7.5 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 07.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL510 Sluppenvegen 14 36
SL520 Sluppenvegen 14 4
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU