PSY3114 - Spesialisering - individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er en spesialisering innenfor individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd. Studentene skal skrive en semesteroppgave på ca. 5000 ord. Tema for oppgaven skal velges i samråd med faglærer og fortrinnsvis representere en fordypning innenfor fagområder berørt i emnet PSY3111 Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd, gjennomført på første semester.

Studentene må ha valgt hovedtema og veileder når de begynner på spesialiseringen, som tematisk bør være knyttet til masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten har grundig og inngående teoretisk eller teoretisk og metodisk innsikt i et valgt psykologisk tema knyttet opp i mot læring, atferd og omgivelser.

Ferdigheter: Studenten kan strukturere og formulere faglige resonnementer. Studenten kan kritisk vurdere forskjellige informasjonskilder.

Generell kompetanse: Studenten kan skriftlig kommunisere en problemstilling innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til master i læring - hjerne, atferd, omgivelser.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
19.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.