PSY3914 - Masteroppgave Læring - hjerne, atferd, omgivelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven bør skrives innen studentens spesialiseringsområde. Masteroppgaven består av en empirisk vitenskapelig undersøkelse over et valgt tema innen læring - hjerne, atferd, omgivelser, med et genuint psykologisk utgangspunkt. Studentene skal kontakte faglærer for råd om valg av oppgavetema. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kvalitetssikring ved innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en masteroppgave. Alle masterstudenter skal fylle ut en masteroppgaveavtale før inngåelse av veiledningsforhold. Instituttet skal godkjenne temaet og oppnevne veileder. Frister for søknad om godkjenning av tema og oppnevning av veileder bekjentgjøres av instituttet. Søknadsskjema fås ved instituttkontoret. Det er utarbeidet egne regler for utforming av masteroppgaven og kriterier for bedømmelse. Disse fås ved henvendelse til instituttet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten kan gjennomføre et vitenskapelig prosjekt.
Ferdigheter:
Studenten kan analysere faglige problemstillinger.
Studenten kan formidle omfattende selvstendig forskningsarbeid, skriftlig og muntlig.
Generell kompetanse:
Studenten kan tenke prinsipielt og logisk.
Studenten kan arbeide selvstendig.
Studenten kan gjennomføre større prosjektarbeider innenfor gitte tidsrammer.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Selvstudium med veiledning. Minimum 50% deltakelse på masteroppgaveseminar.

Mer om vurdering

Vurderingsform:

Masteroppgave i monografiform eller i artikkelform.

Muntlig presentasjon og eksaminasjon av oppgaven, hvor oppgaven er basis for evalueringen. Den muntlige eksaminasjon består av en redegjøring fra studenten på ca. 10 minutter og en utspørring. Muntlig eksaminasjon brukes for å justere karakteren. Studenten kan velge en åpen eller lukket eksamen. Hvis det er en åpen eksamen kan det være tilhørere tilstede under eksaminasjonen, hvis det er en lukket eksaminasjon er kun komitéen og studenten tilstede.

Frist for innlevering av masteroppgave er 1. mai.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at det er forbeholdt studenter på master i læring - hjerne, atferd, omgivelser.

Alle eksamener i masterprogrammet i læring – hjerne, atferd, omgivelser skal være bestått.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3912 45.0 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.