course-details-portlet

PSY3151 - Miljøpsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i miljøpsykologi og formidler grunnlaget i faget. Grunnleggende psykologiske mekanismer i beslutningsfatting, atferdsforandring, persepsjon av miljøproblemer, og miljøkommunikasjon blir formidlet og anvendt på realistiske problemstillinger. Miljøpsykologiske intervensjonsteknikker blir introdusert. Miljøatferd blir analysert på forskjellige nivåer, nemlig på individ-, husholdnings-, gruppe- og bedriftsnivå. I tillegg blir det analysert forskjellene mellom miljøhandlinger på forskjellige nivåer (hverdagsatferd til store investeringer).

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Studenten har avansert forståelse av relevante teorier, empiri og metode innen fagfeltet miljøpsykologi.
- Studenten har inngående kunnskap om kommunikasjonsprosesser og –verktøy i forhold til miljøproblematikken.
- Studenten har spesialisert dybdeforståelse innenfor et selvvalgt område i miljøpsykologien.
- Studenten kan analysere og reflektere rundt ulike problemstillinger i miljøpsykologi basert på konseptualisering og ulike teoretiske modeller.

Ferdigheter:
- Studenten har erfaring med hvordan man kan anvende teorier og empiri fra miljøpsykologien for å analysere, tenke kritisk rundt og løse både teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor miljøkommunikasjon.
- Studenten kan utvikle relevant(e) problemstilling(er) og skrive en selvstendig teoretisk semesteroppgave.
- Studenten kan søke i de sentrale databasene for og kritisk velge ut vitenskapelig relevant litteratur.
- Studenten kan gjøre en selvstendig god muntlig og skriftlig presentasjon av teori og empiri fra feltet miljøpsykologi.

Generell kompetanse:
- Studenten kan utvise en kritisk, analyserende og innovativ tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innen fagfeltet miljøpsykologi og -kommunikasjon.
- Studenten kan anvende sin kunnskap og sine ferdigheter på nye områder for å besvare nye problemstillinger i miljøfeltet.
- Studenten er i stand til å reflektere, kommunisere og presentere faglige problemstillinger, samt analysere og konkludere innenfor fagfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, veiledning. Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester eller godkjent obligatorisk aktivitet tidligere semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon av gruppearbeid

Mer om vurdering

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig ved ny eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell økologi
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 12.11.2020

Innlevering 25.11.2020

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 28.04.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU