course-details-portlet

PSY3151 - Miljøkommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i miljøpsykologi og formidler grunnlaget i faget. Grunnleggende psykologiske mekanismer i beslutningsfatting, atferdsforandring, persepsjon av miljøproblemer, og miljøkommunikasjon blir formidlet og anvendt på realistiske problemstillinger. Miljøpsykologiske intervensjonsteknikker blir introdusert. Miljøatferd blir analysert på forskjellige nivåer, nemlig på individ-, husholdnings-, gruppe- og bedriftsnivå. I tillegg blir det analysert forskjellene mellom miljøhandlinger på forskjellige nivåer (hverdagsatferd til store investeringer).

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har avansert forståelse av relevante teorier, empiri og metode innen fagfeltet miljøpsykologi
 • har inngående kunnskap om kommunikasjonsprosesser og verktøy i forhold til miljøproblematikken
 • har spesialisert dybdeforståelse innenfor et selvvalgt område i miljøpsykologien
 • kan analysere og reflektere rundt ulike problemstillinger i miljøpsykologi basert på konseptualisering og ulike teoretiske modeller

Ferdigheter:

Studenten

 • har erfaring med hvordan man kan anvende teorier og empiri fra miljøpsykologien for å analysere, tenke kritisk rundt og løse både teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor miljøkommunikasjon
 • kan utvikle relevant(e) problemstilling(er) og skrive en selvstendig teoretisk semesteroppgave
 • kan søke i de sentrale databasene for og kritisk velge ut vitenskapelig relevant litteratur
 • kan gjøre en selvstendig god muntlig og skriftlig presentasjon av teori og empiri fra feltet miljøpsykologi

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan utvise en kritisk, analyserende og innovativ tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innen fagfeltet miljøpsykologi og -kommunikasjon
 • kan anvende sin kunnskap og sine ferdigheter på nye områder for å besvare nye problemstillinger i miljøfeltet
 • er i stand til å reflektere, kommunisere og presentere faglige problemstillinger, samt analysere og konkludere innenfor fagfeltet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, veiledning. Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester eller godkjent obligatorisk aktivitet tidligere semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig presentasjon av gruppearbeid

Mer om vurdering

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig ved ny eksamen.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Industriell økologi
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU