course-details-portlet

EXPH0600 - Examen philosophicum for ingeniørfag

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til problemstillinger innen kunnskaps- og vitenskapsteori, etikk og politisk filosofi. Ulike syn på natur, menneske og teknologi tas opp til drøfting, i tillegg til spørsmål om relasjonen mellom individ og samfunn. Emnet skal gi kunnskap om perspektiver på vitenskap og fremme et reflektert forhold til vitenskapelig virksomhet og anvendelse av vitenskapelig kunnskap. Gjennom dialog- og diskusjonsbasert undervisning oppøves evnen til kritisk tenkning, samt ferdigheter i praktisk argumentasjon og faglig samarbeid. Emnet skal dessuten gi trening i å forholde seg kritisk til kilder, og til å skrive strukturert og systematisk.

Examen philosophicum for ingeniørfag legger vekt på teknologiforståelse samt temaer og problemstillinger knyttet til ingeniørprofesjonen og ingeniørers rolle i samfunnet. Det er et viktig mål at emnet skal bidra til ferdigheter i å tenke kritisk om en bærekraftig samfunnsutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om sentrale teorier om viten, og hva som avgrenser vitenskapelig kunnskap fra andre kunnskapsformer
 • Kandidaten har kunnskap som gir grunnlag for å se teknologi - både som teori og praksis - i historisk og fremttidsrettet perspektiv
 • Kandidaten har kunnskap om ulike teorier og perspektiv på menneske, kultur og natur
 • Kandidaten har kunnskap om ulike syn på forholdet mellom individ og fellesskap, samt organiseringen av samfunnet
 • Kandidaten har kunnskap om hovedtyper av etisk tenkning
 • Kandidaten har kunnskap om ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle, samt etiske problemstillinger i miljø, samfunn og arbeidsliv

Ferdigheter

 • Kandidaten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger og reflektere kristisk over disse i lys av sin kunnskap om ulike syn på vitenskap, teknologi og etikk
 • Kandidaten kan argumentere saklig og systematisk samt utøve kildekritikk

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan reflektere kritisk over ulike verdi-, vitenskap- og teknologisyn og relatere disse til eget fagområde og yrkesutøvelse
 • Kandidaten kan identifisere miljømessige og etiske utfordringer relatert til teknologiske produkter og løsninger
 • Kandidaten kan reflektere kritisk over samfunnsutfordringer knyttet til bærekraft innen teknologien
 • Kandidaten kan bidra til godt og reflektert samarbeid
 • Kandidaten kan skrive fagtekster

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i en kombinasjon av forelesninger og seminar/øvingstimer. Forelesningene tar for seg de store linjene i pensum og gir et overblikk over de sentrale temaene i emnet. Seminarene/øvingstimene er basert på arbeid i mindre grupper veiledet av faglærer. Gruppeaktivitetene er obligatoriske, og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter: For å kunne gå opp til eksamen kreves 80% deltakelse på seminar, samt godkjenning av obligatorisk aktivitet.

For nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet, se emnets Blackboardsider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Samlet vurdering består av to delvurderinger: en 2 timers flervalgeksamen under tilsyn som teller 1/3 og en skriftlig hjemmeeksamen som teller 2/3.

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bestemte studieprogram ved NTNU.

Kursmateriell

Pensumliste finnes i pensumarkivet på exphils nettside (http://www.ntnu.no/exphil) og i Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXPH0100 7.5 HØST 2023
EXPH0200 7.5 HØST 2023
EXPH0300 7.5 HØST 2023
EXPH0350 7.5 HØST 2023
EXPH0400 7.5 HØST 2023
EXPH0500 7.5 HØST 2023
EXPH0550 7.5 HØST 2023
EXPH0001 7.5 HØST 2023
EXPH0002 7.5 HØST 2023
EXPH0003 7.5 HØST 2023
EXPH0004 7.5 HØST 2023
EXPH0005 7.5 HØST 2023
EXPH0006 7.5 HØST 2023
EXPH6001 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Examen philosophicum

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund , Trondheim , Gjøvik , Trondheim , Trondheim

Fagområde(r)
 • Examen philosophicum
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU