Examen philosophicum

Examen philosophicum

Om emnet

Hva er kunnskap? Hvilke kunnskapskilder er pålitelige? Hva kjennetegner vitenskapelig kunnskap? Kan vitenskap være moralsk nøytral? Har forskere et spesielt samfunnsansvar? Kan vi begrunne moralske oppfatninger? Hvilke målestokker bør vi i så fall bruke? Dette er noen av de sentrale spørsmålene i Examen philosophicum.

I emnet blir flere ulike svar på disse spørsmålene presentert, diskutert og satt i sammenheng med ulike virkelighetsoppfatninger og syn på mennesket.  Emnet skal gi kunnskap og ferdigheter som er viktige for alle studenter ved et universitet, både under og etter studiene. Hensikten er å gi redskaper for selvstendig og kritisk refleksjon om betingelser for vitenskapelig kunnskapsdannelse, og det ansvaret som følger med å delta i vitenskapelig virksomhet.

Ved NTNU er det åtte varianter av Examen philosophicum. Hvilken variant du skal ta avhenger av hvilket studieprogram du er tatt opp på. Varianten som tilhører ditt studieprogram vil automatisk dukke opp i utdanningsplanen din på studweb.

For mer informasjon om undervisning og obligatorisk aktivitet, se emnets Blackboardside.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Hvilken variant du skal ta avhenger av hvilket studieprogram du er tatt opp på. Ex.phil.-varianten som tilhører ditt studieprogram vil automatisk dukke opp i utdanningsplanen din på studweb.

All undervisning i exphil (forelesninger og seminar) foregår fysisk på campus.

Har du spørsmål om dette, eller lurer du på noe annet om exphil? Vi er tilgjengelige for å svare på små og store spørsmål - kontakt oss på NTNU Hjelp

Ja. Alle ex.phil.-variantene har obligatorisk aktivitet, inkludert obligatorisk oppmøte på seminarene. Du kan lese mer om obligatorisk aktivitet i emnebeskrivelsene for hver variant og på emnerommene i Blackboard. 

Det er krav om 80 prosent oppmøte på seminarene, dvs. oppmøte på 6 av 8 seminar. 

Toppidrettsstudenter eller studenter som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke vil kunne følge det obligatoriske seminaropplegget kan søke om et alternativt opplegg. For toppidrettsstudenter gjelder dette kun når obligatorisk seminaropplegg kolliderer med konkurranseuttak og obligatoriske samlinger. Søknadsfrist er 1. oktober i høstsemesteret og 1. mars i vårsemesteret, søknad sendes til NTNU Hjelp Dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Dersom du har godkjent all obligatorisk aktivitet i EXPH0100, EXPH0200, EXPH0300, EXPH0400 eller EXPH0500 fra høstsemesteret 2019 eller senere kan du gjenbruke dette i samme emnekode senere semester. Du kan ikke ta med deg kun én eller to av de obligatoriske aktivitetene videre. Er du usikker på om du har all obligatorisk aktivitet godkjent kan du ta kontakt på NTNU Hjelp så sjekker vi dette for deg.

Tidligere godkjente øvingsoppgaver i EXPH0001, EXPH0003, EXPH0004, EXPH0005 eller EXPH0006 kan IKKE brukes i EXPH0100, EXPH0200, EXPH0300, EXPH0350, EXPH0400 og EXPH0500.

Ja, du kan søke om adgang til ex.phil selv om emnet ikke ligger i din utdanningsplan. Send søknad innen 1. september i høstsemesteret/1. februar i vårsemesteret til NTNU Hjelp

Nei, det ikke lenger mulig å ta eksamen i de gamle exphil-variantene. 

Dersom du har tatt ex.phil. ved et annet lærested kan du søke om å få dette emnet innpasset i graden din ved NTNU. Du finner mer informasjon om godkjenning av ekstern utdanning på Innsida. 

Emnebeskrivelser for tidligere semester finner du her: https://www.ntnu.no/studier/emner

Du finner også et eget pensumarkiv for ex.phil. på vår nettside. 

Dersom du er ute etter eldre emnebeskrivelser eller pensumlister kan du kontakte oss på NTNU Hjelp

 

EMNENAVN TRONDHEIM ÅLESUND GJØVIK
EXPH0100 Høst og vår Tilbys ikke Vår
EXPH0200 Høst og vår Tilbys ikke Tilbys ikke
EXPH0300 Høst og vår Vår Høst og vår
EXPH0400 Høst Høst  Høst
EXPH0500 Vår Vår Vår

 

Pensumarkiv

Pensumarkiv

Del I:
Dagfinn Døhl Dybvig & Magne Dybvig: Det tenkende mennesket
(Trondheim: Tapir, 2003)
Hele boken er pensum med unntak av:
Kap. 11, Herder og Hegel, s. 286-293 er unntatt, resten av kap. er pensum.
Kap. 14, Marx og Freud - intet av kap. er pensum.
Kap. 15, Estetikk og det moderne liv - intet av kap. er pensum.
Kap. 16, Matematiske modeller i beskrivelsen av naturen, s. 369-390 er unntatt, resten av kap. er pensum.
Kap. 20, Forklaring og forståelse i humanvitenskapene, s. 444-452 er unntatt, resten av kap. er pensum.
Kap. 21 Makt og rasjonalitet - intet av kap. er pensum.

Del II:
Magne Reitan:
Argumentasjonsteori, Fagbokforlaget, 2016.
Kap. 1-1.5 (s.1-15)
Kap. 2-2.5 (s.21-43)
Kap. 3-3.5 (s.51-61)
Kap. 4-4.5 (s.63-76)
Kap. 5-5.5 (s.81-99) - Ikke tallangivelsene i 5.2 og 5.3.
Kap. 6-6.3 (s.101-107) og 6.5-6.6 (s.114-120)
Kap. 7-7.5 (s.123-151)
Kap. 8-8.8 (s.153-179)
Kap. 9-9.2 (s.181-189)


For studenter på jussstudiet:
E. Kolflaath, Språk og Argumentasjon, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke,
Bergen 2004.
Det følgende utdrag er pensum:
Seksjon 1.1 kursorisk 3 s.
Seksjonene 1.2–1.5 statarisk 21 s.
Seksjon 3.1 kursorisk 6 s.
Seksjonene 3.2-3.4 statarisk 28 s.
Seksjon 4.1 kursorisk 6 s.
Seksjonene 4.2-4.4 statarisk 20 s.
Seksjon 5.1 kursorisk 9 s.
Seksjon 5.2 statarisk 7 s.
Seksjon 6.1 kursorisk 12 s.
Seksjonene 6.2-6.4 statarisk 24 s.

Ta kontakt på exphil-ifr@hf.ntnu.no 

Kontakt

Kontakt