Studiets oppbygning

Religionsvitenskap - bachelorstudium

Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2024/2025. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Hva består studiet av?

  • faglig fordypning i religionsvitenskap: obligatoriske og valgfrie emner på minst 82,5 studiepoeng 
  • fellesemner: exphil (7,5 studiepoeng) og områdeemne (7,5 studiepoeng)
  • fag 2: årsstudium i et annet fag eller fritt valgte emner på til sammen 60 studiepoeng
  • valgfri del

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5
RVI1010 Religionsteori 7,5
RVI1020 Fortidens religioner 7,5
Flere valg Valgfri del 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
RVI1030 Midtøstens religioner 15
RVI1040 Sør-Asias religioner 15

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
RVI1050 Innføring i kristendommen 15
Flere valg Fordypnings- og bacheloroppgaveemne 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Fordypnings- og bacheloroppgaveemne  15
Flere valg Områdeemne: HFO1001 Forståelser av kunstig intelligens: Kritiske perspektiver eller HFO1003 Mangfold og integrering: Transkulturelle dynamikker?* 7,5
Flere valg Valgfri del 7,5

*dersom studentene ønsker å ta områdeemne på høsten kan de velge HFO1004 Menneskets tidsalder? Miljøhumanistiske tematikker

3. år

Femte semester (høst) og sjette semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Fag 2: Andre studieår har flere valgmuligheter. 60

Du kan i fag 2 velge mellom:


Fordypningsemner og bacheloroppgave i religionsvitenskap (2. år)

Blant fordypningsemnene i religionsvitenskap må du ta minst ett av følgende emner, som bacheloroppgaven skrives innenfor:

I tillegg kan du velge inntil 15 sp blant følgende emner:

* Emnene kan tas kun i forbindelse med spesielle undervisningsopplegg. Dersom emnene tilbys, vil undervisning, pensum, vurderingsformer m.m. bli kunngjort av instituttet. Ta kontakt med Institutt for filosofi og religionsvitenskap for nærmere informasjon.

Utenlands

Det er flere muligheter for utveksling på bachelorstudiet i religionsvitenskap. Vi anbefaler at et utvekslingsopphold legges til andre eller tredje studieår, og at du starter planlegging ett år før utreise.

Nylig har våre studenter fått godkjent opphold ved SOAS, London, University of Edinburgh og Victoria University of Wellington som del av religionsvitenskapstudiet ved NTNU.

Studenter som ønsker å reise ut, bør ta kontakt med Institutt for filosofi og religionsvitenskap for å drøfte hvilken type utenlandsopphold som kan være nyttig innen ulike typer faglig fordypning.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Lover og regler om utdanning ved NTNU