course-details-portlet

EXPH0200 - Examen philosophicum for samfunnsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/Flervalgeksamen (skoleeksamen)
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Flervalgeksamen 1/3 2 timer E
Hjemmeeksamen 2/3

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til problemstillinger innen kunnskaps- og vitenskapsteori, etikk og politisk filosofi. Ulike syn på natur, menneske og teknologi tas opp til drøfting, i tillegg til spørsmål om relasjonen mellom individ og samfunn. Emnet skal gi kunnskap om perspektiver på vitenskap og fremme et reflektert forhold til vitenskapelig virksomhet og anvendelse av vitenskapelig kunnskap. Gjennom dialog- og diskusjonsbasert undervisning oppøves evnen til kritisk tenkning, samt ferdigheter i praktisk argumentasjon og faglig samarbeid. Emnet skal dessuten gi trening i å forholde seg kritisk til kilder, og til å skrive strukturert og systematisk. Examen philosophicum for samfunnsvitenskap skal bidra til studentenes evne til refleksjon over vitenskapelig kunnskapsdannelse med særlig vekt på samfunnsvitenskapelige tenkemåter. En annen viktig målsetning er at studentene skal kunne gjenkjenne og diskutere etiske problemstillinger knyttet til aktuelle samfunnsutfordringer av særlig relevans for egen fag- eller profesjonsutøvelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

 • sentrale teorier om viten, og hva som avgrenser vitenskapelig kunnskap fra andre kunnskapsformer
 • vitenskapsteoretiske og metodologiske problemstillinger av spesiell relevans for samfunnsvitenskap
 • ulike vitenskapers egenart
 • ulike teorier og perspektiv på menneske, kultur og natur
 • ulike syn på forholdet mellom individ og fellesskap innen samfunnsteori og politisk tenkning
 • hovedtyper av etisk tenkning, og om etiske og samfunnsmessige problemstillinger relatert til utøvelsen av eget fag eller egen profesjon

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • diskutere teorier og begrepers betydning i samfunnsvitenskapelig tenkning og forskningspraksis
 • diskutere problemstillinger i lys av ulike syn på kunnskap, vitenskap, etikk og politikk
 • reflektere kritisk over ulike verdi- og menneskesyn og relatere dette til eget fag og profesjonsutøvelse
 • identifisere og diskutere etiske utfordringer relatert til eget fag- eller profesjonsområde
 • argumentere selvstendig, saklig og systematisk om temaer som behandles i emnet

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • forholde seg til og anvende vitenskapelig kunnskap kritisk og konstruktivt
 • reflektere over vitenskapenes samfunnsrolle
 • bidra til godt og reflektert samarbeid.
 • skrive fagtekster

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i en kombinasjon av forelesninger og seminar/øvingstimer. Forelesningene tar for seg de store linjene i pensum og gir et overblikk over de sentrale temaene i emnet. Seminarene/øvingstimene er basert på arbeid i mindre grupper veiledet av faglærer. Gruppeaktivitetene er obligatoriske, og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter: For å kunne gå opp til eksamen kreves 80% deltakelse på seminar, samt godkjenning av obligatorisk aktivitet.

For nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet, se emnets Blackboardsider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Samlet vurdering består av to delvurderinger: en 2 timers flervalgeksamen under tilsyn som teller 1/3 og en skriftlig hjemmeeksamen som teller 2/3. Begge delvurderingene må bestås i samme semester.

Ved gjentak må begge delvurderingene tas på nytt.

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bestemte studieprogram ved NTNU.

Kursmateriell

Pensumliste finnes på emnets Blackboardside.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXPH0001 7.5 HØST 2019
EXPH0002 7.5 HØST 2019
EXPH0003 7.5 HØST 2019
EXPH0004 7.5 HØST 2019
EXPH0005 7.5 HØST 2019
EXPH0006 7.5 HØST 2019
EXPH6001 7.5 HØST 2019
EXPH0100 7.5 HØST 2019
EXPH0300 7.5 HØST 2019
EXPH0400 7.5 HØST 2019
EXPH0500 7.5 HØST 2019
EXPH0350 7.5 HØST 2021
EXPH0550 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Examen philosophicum

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Examen philosophicum
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/Flervalgeksamen (skoleeksamen)

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Flervalgeksamen 1/3 E 05.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 83
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 31
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 72
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 36
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL271 Sluppenvegen 14 8
SL274 Sluppenvegen 14 8
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 16
SL319 Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering
18.11.2022

Innlevering
19.12.2022


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Flervalgeksamen 1/3 E 09.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering
21.04.2023

Innlevering
31.05.2023


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU