course-details-portlet

SOS1000 - Innføring i sosiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i den sosiologiske forståelsen av samspillet mellom individ og samfunn, samt den historiske utviklingen av sosiologi som fag, internasjonalt og nasjonalt. Sentrale tema er sosialt liv og forholdet mellom mennesker, i uformelle og formelle sammenhenger. I emnet legges det vekt på å utvikle en forståelse av ulike sosiologiske perspektiver på sentrale samfunnsmessige fenomener, endringstrekk, stabilitet og utfordringer. Ulike tema tas opp, fra kulturens betydning for individer, grupper og på samfunnsnivå, til sosialisering og identitetsdanning, handlinger og forklaringer av sosial atferd, avvik og sosial kontroll, grupper og gruppeprosesser, sosiale nettverk og sosial ulikhet, sosiale institusjoner og sosial endring. Det blir gitt en innføring i aktuell sosiologisk teori og forskning innenfor hovedområder som tas opp.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

 • ha innsikt i grunnleggende sosiologisk tenkemåte.
 • ha kjennskap til sentrale sosiologiske begreper og anvendelsen av dem.
 • kjenne til ulike sosiologiske perspektiver.
 • ha kjennskap til sosiologiens historie og utvikling som disiplin.

Ferdighetsmål - studenten skal:

 • kunne redegjøre for den sosiologiske disiplinens bakgrunn og særtrekk.
 • kunne vise en sosiologisk forståelse av sentrale samfunnsmessige fenomener og endringer.
 • kunne diskutere fenomener i samfunnet på en analytisk og drøftende måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret i henhold til forelesningsplan. Seminarer 2 timer pr. uke. Seminaropplegget presenteres i starten av semesteret. Det er krav om oppmøte på minst 80 prosent av seminarene og innlevering av oppgaver tilknyttet seminarene. Antall og krav oppgis ved semesterstart. I tillegg skal det leveres semesteroppgaver i emnet. Obligatorisk aktivitet må være gjennomført for å kunne ta eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Semesteroppgaver som gjøres individuelt og i samarbeid mellom 3-4 studenter
 • Oppmøte (minst 80 % av seminarene)
 • Innlevering av oppgaver tilknyttet seminarene. Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 3 dagers hjemmeeksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSOS105 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
06.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
03.06.2024

Innlevering
05.06.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU