SOS1000 - Innføring i sosiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 20/100
Oppgave 40/100
Oppgave 20/100
Oppgave 20/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i den sosiologiske forståelsen av samspillet mellom individ og samfunn, samt den historiske utviklingen av sosiologi som fag, internasjonalt og i norsk sammenheng. Sentrale tema er sosialt liv og forholdet mellom mennesker, i uformelle og formelle sammenhenger, med fellesskap som sentralt begrep. I emnet legges det vekt på å utvikle en forståelse av perspektiver og sentrale samfunnsmessige fenomener og endringer. Det blir også lagt vekt på å belyse kulturens betydning, både for individer og grupper og på samfunnsnivå. Andre forhold som tas opp er sosialisering og identitetsdanning, handling og forklaringer av sosial atferd, avvik og sosial kontroll, grupper og gruppeprosesser, sosiale nettverk og sosial ulikhet, sosiale institusjoner og sosial endring. Det blir gitt en innføring i aktuell sosiologisk teori innenfor de hovedområdene som tas opp.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- ha innsikt i grunnleggende sosiologisk tenkemåte.
- ha kjennskap til sentrale sosiologiske begreper, som kultur, sosialisering, identitet, sosial interaksjon, fellesskap, avvik, makt, ulikhet og institusjoner.
- kjenne til ulike sosiologiske perspektiver.
- ha kjennskap til sosiologiens historie og utvikling som disiplin.

Ferdighetsmål - studenten skal:
- kunne redegjøre for den sosiologiske disiplinens bakgrunn og særtrekk.
- kunne vise en sosiologisk forståelse av sentrale samfunnsmessige fenomener og endringer.
- kunne diskutere fenomener i samfunnet på en analytisk og drøftende måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret i henhold til forelesningsplan. Øvinger 2 timer pr. uke. Øvingsopplegget presenteres i starten av semesteret.

Vurderingsform: Mappevurdering.

 

Obligatoriske aktiviteter:

Oppmøte på minst 80 prosent av seminarene. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester godkjennes ikke av instituttet. Obligatorisk aktivitet må derfor tas på nytt ved gjentak.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte (minst 80% på seminarene)

Mer om vurdering

Mappevurderingen består av fire individuelle innleveringer. Det gis en samlet sluttkarakter. Alle vurderinger må tas på nytt ved gjentak. Dette gjelder både ved ny vurdering etter ikke bestått og ved forbedring av karakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSOS105 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave INSPERA 20/100

Innlevering
21.09.2018

Høst ORD Oppgave INSPERA 20/100

Utlevering
08.10.2018

Innlevering
12.10.2018

Høst ORD Oppgave INSPERA 20/100

Utlevering
15.10.2018

Innlevering
09.11.2018

Høst ORD Oppgave INSPERA 40/100

Utlevering
12.11.2018

Innlevering
14.12.2018

Vår ORD Oppgave INSPERA 20/100
Vår ORD Oppgave INSPERA 20/100
Vår ORD Oppgave INSPERA 20/100
Vår ORD Oppgave INSPERA 40/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.