course-details-portlet

RVI1010 - Religionsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/2
Hjemmeeksamen 1/2 4 timer

Faglig innhold

Spesifikke mål:
- definere og kritisk vurdere begrepet religion og være i stand til å karakterisere ulike definisjoner av begrepet
- identifisere og oppsummere de viktigste forskningstradisjoner og deres modeller i studiet av religion
- bruke teoretiske modeller på et empirisk materiale ved hjelp av primær- og sekundærtekster

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse av emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper:
Kandidaten
- har grunnleggende kunnskap om faget religionsvitenskaps historiske utvikling og samtidige posisjon
- har grunnleggende kunnskap om de viktigste teoretiske tradisjoner i studiet av religion
- har grunnleggende kunnskap om de sentrale metodologiske tilnærminger som brukes i faget

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan analysere og evaluere primære og sekundære kilder
- kan anvende relevante analytiske modeller og grunnleggende metoder på empirisk materiale

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i forelesninger, seminar og gruppeøvinger. Deler av forelesningene vil kunne holdes på engelsk. For å gå opp til eksamen må studentene få godkjent en obligatorisk aktivitet. For nærmere opplysning om obligatorisk aktivitet henvises det til Blackboard. Obligatorisk aktivitet godkjennes kun i undervisningstermin, men er gyldig både dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Eksamen består av en individuell hjemmeoppgave basert på gruppearbeid (2500-3000 ord) og en 4-timers avsluttende skriftlig eksamen. Begge deler teller likt.

Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter.
For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved gjentak av eksamen må begge eksamensdeler tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFRVI102 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 1/2

Utlevering 12.11.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 1/2

Utlevering 16.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/2

Utlevering 04.05.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 1/2

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 27.05.2021

09:00

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU