course-details-portlet

NORD1104 - Teori, sjanger og analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Faglig innhold

Dette emnet skal gi studentene praktisk øvelse i å bruke det teoretisk-metodiske stoffet for å analysere enkelttekster og greie ut om ulike teksttyper. Studentene skal også lære å reflektere over premissene for og formålet med det analytiske arbeidet, og de skal få innsikt i hvordan skiftende metoder og interesser kan prege litteraturforståelsen.

Læringsutbytte

Etter emnet skal kandidatene kunne:

Kunnskaper

 • ha forståelse for vitenskapelig arbeid med litterære tekster på norsk og svensk
 • ha innsikt i hvordan skiftende metoder og interesser kan prege litteraturforståelsen

Ferdigheter

 • anvende teoretisk-metodisk begrep og tilnærminger til ulike sjangre og perioder
 • reflektere over litteraturens funksjon i samfunnet
 • analysere enkelttekster og greie ut om ulike teksttyper og litterære virkemidler
 • reflektere over premissene for og formålet med det analytiske arbeidet
 • presentere og drøfte en litteraturvitenskapelig problemstilling muntlig og skriftlig
 • beherske korrekt språkføring og bibliografiske normer
 • demonstrere god formuleringsevne

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Forelesninger og gruppeundervisning med oppgaveskriving. Veiledning og tilbakemelding underveis. Studentene kan ikke regne med å få hele pensum gjennomgått. Det er studentene selv som gjennom sitt eget individuelle arbeid gir studiet det viktigste innholdet. Studentaktivitet (gruppearbeid, muntlige framføringer og deltakelse i diskusjon) står sentralt i undervisningen. Undervisningsopplegget inkluderer kollokviegrupper. Her får studenter bl.a. nødvendig skriveopplæring og -trening og ekstra hjelp med det teoretiske begrepsapparatet. Studentene blir også oppfordret til å danne egne kollokviegrupper. Obligatoriske aktiviteter: Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter (fastsettes av faglærer ved semesterstart). Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Krav til målform: Eksamen samt obligatorisk(e) skriftlig(e) oppgave(r) skal skrives på nynorsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Hjemmeeksamen, 14 dager, omfang på ca. 6000 ord.

Kursmateriell

Pensumliste for emnet foreligger ved semesterstart. Studentene skal lese et utvalg tekster om generell litteraturteori, og om hver av de tre skjønnlitterære hovedsjangrene. Et utvalg sakprosa og essayistikk skal også være med. Primærlitteraturen skal være sammensatt slik at utvalget er representativt for de ulike sjangrene, og slik at ulike perioder er representert innenfor hver sjanger. Studenter som har lagt opp pensumlitteratur i forbindelse med eksamen i andre emner, må foreta endringer i pensum og disse endringene må godkjennes av instituttet. Et forslag til endret pensumliste leveres i slike tilfeller til instituttet innen gitte frister. Studenter som ønsker å legge opp et pensumforslag fra et tidligere semester kan levere pensumlisten på instituttkontoret innen de samme fristene. Pensumlistene skal godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFNORD122 15.0
HFNORD102 15.0
NORX1104 15.0 HØST 2013
NORD6104 7.5 VÅR 2016
NORD6010 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Nordisk litteratur
 • Nordisk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
09.10.2023

Innlevering
23.10.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
04.06.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU