course-details-portlet

RVI2125 - Vestlig samtidsreligion

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i samtidsreligion med vekt på nyere religiøse strømninger i Europa og Nord-Amerika. Studenten skal tilegne seg kunnskap om den samtidige og historiske bakgrunn for nye religiøse bevegelser, samt de ulike samfunnsmessige reaksjoner på dem. Samspillet mellom samfunn og religion vektlegges spesielt.
Emnet vil ta opp forskjellige emner innen samtidsreligion, for eksempel:
- nye religioners sosiologi,
- sentrale ideer i New Age,
- moderne apokalyptiske bevegelser,
- UFO-religioner,
- ny-paganisme,
- anti-kultbevegelser,
- sekulariserings- og modernitetsteori.
Emnet skal også gi en fordypning i metodiske og teoretiske problemstillinger knyttet til studiet av religion. Emnet skal dermed gi en videre forståelse av ulike metodiske tilnærminger og teoridannelser i faget, problemstillinger knyttet til disse.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten
- har kunnskap om bakgrunn og uttrykk for vestlig samtidsreligion med fokus på nyere religiøse strømninger i Europa og Nord-Amerika
- har kunnskap om metoder vestlig nyreligiøsitet er studert med og teoridannelser utviklet til å forstå og forklare
- har kunnskap om forskning på både organiserte, nye religiøse bevegelser og uorganisert nyreligiøsitet

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan anvende god skikk i kildebruk og referanser
- kan anvende forskning på vestlig samtidsreligion på problemstillinger og treffe begrunnede valg
- kan gjøre rede for, sammenligne, analysere og diskutere kilder og forskning

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i forelesninger og seminarer. For å kunne gå opp til eksamen kreves det gjennomført tutorials samt en obligatorisk øvingsoppgave på 2000-2500 ord. Øvingsoppgaven og tutorials gis bare i det semester det gis undervisning i emnet, men godkjent øving vil være gyldig til neste semester emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent tutorials
  • En øvingsoppgave

Mer om vurdering

Selve eksamen består av en hjemmeoppgave på 6000-8000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RVI2120 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 10.12.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 16.02.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU