course-details-portlet

RVI2125 - Vestlig samtidsreligion. Nye religioner, konspirasjonsteorier og ekstremisme.

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i samtidsreligion med vekt på nyere religiøse strømninger i Europa og Nord-Amerika. Studenten skal tilegne seg kunnskap om den samtidige og historiske bakgrunn for nye religiøse bevegelser, samt de ulike samfunnsmessige reaksjoner på dem. Samspillet mellom samfunn og religion vektlegges spesielt. Emnet vil ta opp forskjellige emner innen samtidsreligion, for eksempel:

 • nye religioners sosiologi,
 • sentrale ideer i New Age,
 • moderne apokalyptiske bevegelser,
 • UFO-religioner,
 • ny-paganisme,
 • anti-kultbevegelser,
 • sekulariserings- og modernitetsteori.

Emnet skal også gi en fordypning i metodiske og teoretiske problemstillinger knyttet til studiet av religion. Emnet skal dermed gi en videre forståelse av ulike metodiske tilnærminger og teoridannelser i faget, problemstillinger knyttet til disse.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om bakgrunn og uttrykk for vestlig samtidsreligion med fokus på nyere religiøse strømninger i Europa og Nord-Amerika
 • har kunnskap om metoder vestlig nyreligiøsitet er studert med og teoridannelser utviklet til å forstå og forklare
 • har kunnskap om forskning på både organiserte, nye religiøse bevegelser og uorganisert nyreligiøsitet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende god skikk i kildebruk og referanser
 • kan anvende forskning på vestlig samtidsreligion på problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan gjøre rede for, sammenligne, analysere og diskutere kilder og forskning

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i forelesninger og seminarer.

For å gå opp til eksamen må studentene få godkjent obligatorisk aktivitet. For nærmere opplysning om obligatorisk aktivitet henvises det til Blackboard. Obligatorisk aktivitet godkjennes kun i undervisningstermin, men er gyldig både dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Selve eksamen består av en hjemmeoppgave på 6000-8000 ord.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RVI2120 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
20.09.2023

Innlevering
11.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU