course-details-portlet

HFO1003 - Mangfold og integrering: Transkulturelle dynamikker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Globale flyttestrømmer bidrar til at det norske samfunnet preges av et økende sosialt og kulturelt mangfold. Hva mangfold innebærer og hvordan vi som samfunn skal håndtere dette, er derfor fundamentale spørsmål. Integrering har i denne sammenheng ofte blitt trukket frem både som et mål og et middel. Men hva mener når vi snakker om, jobber med eller bidrar til integrering? Og hvilke forståelser av kultur og samfunn hviler ulike forståelser av integrering på? Emnet vil gi kunnskap om ulike aspekter ved mangfold og integrering som historiske og kulturelle fenomener og som transkulturelle dynamikker.

Et humanistisk perspektiv på likhet og forskjell gir grunnlag for å reise nye problemstillinger og nye måter å utforske kulturelle og samfunnsmessige forståelser. I emnet gjøres dette gjennom tematisk organiserte prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenter som gjennomfører dette emnet har kunnskaper om:

- sosiale og kulturelle konsekvenser av globale flyttestrømmer
- sentrale aspekter ved fenomenene mangfold og integrering
- hvordan humanistiske fag kan bidra til kunnskap om mangfold og integrering som kulturelle fenomen og idealer

Ferdigheter
Studenter som gjennomfører dette emnet har ferdigheter i:
- definere og bruke sentrale begreper knyttet til mangfold, integrering, kultur, norskhet, likhet, forskjell, likestilling og mangfold
- bruke teoretiske begrep og analytiske redskaper til å reflektere over utbredte forestillinger og «tatt-for-gittheter» knytter til etnisitet/nasjonalitet, kjønn, seksualitet, religion, språk og andre ulikeskapende kategoriseringer
- formulere en problemstilling over et gitt emne og besvare denne gjennom et prosjektarbeid

Generell kompetanse
Studenter som gjennomfører dette emnet har generell kompetanse i
- samarbeidslæring
- prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

I første halvdel av semesteret er undervisningen forelesningsbasert. Deretter følger en periode med seminarundervisning, der studentene jobber med og ferdigstiller et prosjekt i grupper. Prosjektet presenteres i en siste del av semesteret.

 

Obligatoriske aktiviteter:

- To skriftlige øvinger innlevert i Blackboard, basert på emnets forelesninger og pensum (individuelle oppgaver) Gjelder ikke våren 2021

- Prosjektskisse/prosjektplan (gruppeoppgave i prosjektperioden)

- Ukentlige logger i prosjektperioden (gruppeoppgaver)

- Presentasjon av prosjektet i siste del av semesteret (gruppeoppgave) - 80% deltakelse på seminarundervisningen, dvs. oppmøte på 4 av 5 seminarer.

 

De obligatoriske aktivitetene i seminarundervisningen gjennomføres i grupper. For å kunne gå opp til eksamen kreves 80% deltakelse på seminarundervisniningen og godkjenning av obligatorisk aktivitet. Godkjent deltakelse og obligatorisk aktivitet er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

 

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • To skriftlige øvinger innlevert i Blackboard, basert på emnets forelesninger og pensum (Gjelder ikke vår 2021)
 • Prosjektskisse/prosjektplan (gruppeoppgave i prosjektperioden)
 • Ukentlige logger i prosjektperioden (gruppeoppgaver)
 • Presentasjon av prosjektet i siste del av semesteret (gruppeoppgave)
 • 80% deltakelse på seminarundervisningen, dvs. oppmøte på 4 av 5 seminarer
 • Prosjektskisse/prosjektplan
 • Ukentlige logger i prosjektperioden
 • Presentasjon av prosjektet

Mer om vurdering

Individuell semesteroppgave. Emneansvarlig vil i løpet av første halvdel av semesteret presentere oppgaveteksten for semesteroppgaven(før prosjektperioden). Oppgaven leveres digitalt (i Inspera) ved semesterets slutt,som en pdf-fil.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Humanistiske fag
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU