course-details-portlet

HFO1003 - Mangfold og integrering: Transkulturelle dynamikker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Det norske samfunnet preges av et økende sosialt og kulturelt mangfold. Hva dette innebærer, og hvordan vi som samfunn skal sikre sosial bærekraft, tillit, tilhørighet og samhold er derfor fundamentale spørsmål. Emnet gir en innføring i hva mangfold vil si i en norsk kontekst, og hvordan det på ulike måter kommer til uttrykk gjennom for eksempel litteratur, musikk og religion. Vi tar også for oss spørsmål knyttet til hvordan mangfold påvirker hvordan vi tenker om og håndterer samfunn som fellesskap. I den sammenheng blir integrering og inkludering ofte trukket frem som mål. Emnet vil gi kunnskap om ulike aspekter ved mangfold, for eksempel knyttet til etnisitet, rase, kjønn og seksualitet, og utforske mangfold og integrering som historiske og kulturelle fenomener og som transkulturelle dynamikker. Et humanistisk perspektiv på likhet og forskjell gir grunnlag for å reise nye problemstillinger og nye måter å utforske kulturelle og samfunnsmessige forståelser. I emnet gjøres dette gjennom tematisk organiserte prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenter som gjennomfører dette emnet har kunnskaper om:

 • sentrale aspekter ved sosialt og kulturelt mangfold i en norsk kontekst
 • ulike perspektiver på integrering og mangfold
 • sentrale begrep som integrering, mangfold, kultur, norskhet, likhet og forskjell, kjønn, seksualitet, likestilling
 • ​hvordan humanistiske fag kan bidra til kunnskap om mangfold og integrering som kulturelle fenomen og idealer

Ferdigheter

Studenter som gjennomfører dette emnet har ferdigheter i å:

 • definere og bruke sentrale begreper knyttet til mangfold, integrering, kultur, norskhet, likhet, forskjell, likestilling og mangfold
 • bruke teoretiske begrep og analytiske redskaper til å reflektere over utbredte forestillinger og «tatt-for-gittheter» knytter til etnisitet/nasjonalitet, kjønn, seksualitet, religion, språk og andre ulikeskapende kategoriseringer
 • formulere en problemstilling over et gitt emne og besvare denne gjennom et prosjektarbeid

Generell kompetanse

Studenter som gjennomfører dette emnet har generell kompetanse i

 • samarbeidslæring
 • prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

I første halvdel av semesteret er undervisningen forelesningsbasert. Deretter følger en periode med seminarundervisning, der studentene jobber med og ferdigstiller et prosjekt i grupper. Prosjektet presenteres i siste del av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Prosjektskisse/prosjektplan (gruppeoppgave i prosjektperioden)
 • Ukentlige logger i prosjektperioden (gruppeoppgaver)
 • Presentasjon av prosjektet i siste del av semesteret (gruppeoppgave)
 • 80% deltakelse i prosjektgruppearbeidet

De obligatoriske aktivitetene i seminarundervisningen gjennomføres i grupper.

For å kunne gå opp til eksamen kreves 80 % deltakelse i prosjektgruppearbeidet og godkjenning av obligatorisk aktivitet. Godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • Flere obligatoriske aktiviteter

Mer om vurdering

Individuell semesteroppgave. Emneansvarlig vil i løpet av første halvdel av semesteret presentere oppgaveteksten for semesteroppgaven (før prosjektperioden). Oppgaven leveres digitalt (i Inspera) ved semesterets slutt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Humanistiske fag
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 100/100

Utlevering
13.11.2023

Innlevering
11.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU