Blå hefteserie

Skolelaboratoriet har gjennom flere år samlet stoff i hefter. Disse er foreløpig ikke blitt kvalitetssikret slik heftene i SLserien, men har vært brukt ved kurs og i forbindelse med ulike aktiviteter. Det må derfor presiseres at heftene kan inneholde feil og mangler. Forfatterne setter pris på spørsmål og tilbakemeldinger som kan være med å kvalitetssikre heftene. Heftene kan fritt lastes ned som pdf-filer. 

Grunnleggende elektronikk og sensorteknikk

Heftet danner grunnlag for de fleste laboratorier og kurs knyttet til elektronikk og sensorer som tilbys ved Skolelaboratoriet. Her finnes stoff om halvledere, transistorern, transistor- og operasjonsforsterkeren og en rekke ulike sensorer. I tillegg beskrives Skolelaboratoriets byggesett med mer.

Last ned som pdf-fil: Last ned

 

Praktisk solcelleteknologi for skolen

Heftet inneholder grunnleggende teori om solcellers virkemåte, men uten matematikk. Et kapittel er viet oppkobling og oppdeling og montering av solceller, og et kapittel om karakterisering. Største delen av heftet er likevel viet beskrivelsen av modeller som kan være grunnlag for byggeprosjekter eller videre ideskaping.

Last ned som pdf-fil: Last ned

 

Matematisk modellering - Et idehefte

Heftet inneholder en rekke eksempler på aktiviteter for bruk i klasserommet knyttet til matematisk modellering. Bl.a. Strikkhopp med Barbie og katapult. 

Forfattere: Nils Kristian Rossing og Frode Øren

Last ned som pdf-fil: Last ned

 

Påstandsmatematikk - Oppgavehefte

Heftet er blitt til over flere år og mange har bidratt med forslag til oppgaver. Det er gjerne oppgaver som gjennom flere år har gått rundt på folkemunne og brukt i ulike sammenhenger. Påstander som både skaper undring og engasjement og lærer elever og andre at en ikke alltid kan stole på sin intuisjon, men viser betydningen av å kunne bruke matematikk til gjøre overslagsberegninger. Oppgavene vil derfor som oftest kreve at det gjøres antagelser og foretas valg på grunnlag av faktakunnskap. Håpet er at oppgavene skal kunne brukes som krydder både i matematikkundervisningen og i naturfagene. 

Forfattere: Nils Kr. Rossing

Last ned som pdf (Rev. 3.2 - 27.10.16): Last ned 

 

Fysikkløypa 2017 - Veiledningshefte

Heftet inneholder årets og tidligere års oppgavetekster med forklaringer. Heftet deles ut til alle deltagende skoler og brukes også av våre veiledere.

Forfattere: Nils Kr. Rossing, Berit Kjeldstad

Last ned Fysikkløypa 2017 Rev. 1.0 som pdf: Last ned

 

Matematikkløypa 2015 - Veiledningshefte

Heftet inneholder årets og tidligere års oppgavetekster med forklaringer. Heftet deles ut til alle deltagende skoler og brukes også av våre veiledere. Heftet er ikke lagt ut her da Matematikkløypa er organisert som en konkurranse. Interesserte lærere kan kontakte forfatterne for å få et elektronisk eksemplar.
Forfattere: Kari Hag, Nils Kr. Rossing, Maren Skjelstad Fredagsvik

Energiløypa 2016 - Veiledningshefte

Heftet inneholder årets og fjorårets oppgavetekster med forklaringer. Heftet deles ut til alle deltagende skoler og brukes også av våre veiledere.

Forfattere: Nils Kr. Rossing, Pål-Tore Selbo Storli, Halsten Aastebøl, Reidar Tellebon, Maren Skjelstad Fredagsvik

Last ned som pdf: Last ned 

 

Speil, speiling og stereoskopisk syn - Et idehefte

Heftet inneholder tips til undervisningen innen temaene , speiling og stereoskopisk syn og kan fungere som fordypning til elevverkstedet Steresoskopisk syn.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned som pdf: Last ned

 

Matematikk og terningspill - Et idehefte for læreren

Heftet er et ressurshefte til matematikkundervisningen. Alle oppgavene i heftet har tilknytning til bruk av terninger. Det er lagt vekt på at utstyr og opplegg skal kreve lite utstyr, vanligvis papir, blyant og terninger av ulike slag. Heftet beskriver også bygging av en elektronisk terning (se elevverksted 6: Bygg en elektronisk terning). Heftet er et samarbeid mellom Gerd Bones, Nasjonalt senter for matematikk i opplæring og Nils Kristian Rossing, Skolelaboratoriet ved NTNU. 

Last ned som pdf-fil: Last ned

 

Modell i papp - kurshefte

Heftet beskriver et modellbyggeprosjekt som passer i Teknologi og design. Ulike måter å lage papphusmodeller beskrives i tillegg vises hvordan en slik byggeaktivitet kan settes inn i en lokal sammenheng. Heftet har vært brukt som kurshefte i forbindelse med videreutdanningskurset Teknologi og entreprenørskap. 

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned som pdf-fil: Last ned

 

Romteknologi CanSat - Sensorteknologi 2012-2016

Heftet beskriver CanSat versjonen som ble utviklet til videreutdanningskurset Miljø- og Romteknologi (CanSat) som ble holdt høsten 2012 i samarbeid med NAROM. Senere er dette kurset holdt som et rent etterutdanningskurs hvor lærere bygger og sender opp en CanSat. Heftet inneholder en detaljert byggebeskrivelse, hjelp til programmering og kalibrering. Videre gis en fyldig beskrivelse av ulike sensorer som kan knyttes til CanSat-sonden og retningslinjer for slipp fra ballong samt nødvendig utstyr for slippet. Nytt i rev. 3.17 er en fyldig beskrivelse av en GPS-modul og hvordan GPS-data kna visualiseres ved hjelp av Google Earth.

Forfattere: Nils Kr. Rossing, Thomas Gransmoe, Jøran Grande, Jens Dalsgaard Nielsen

Last ned "Romteknologi CanSat - Sensorteknikk" Rev. 3.17 - Pdf-fil: Last ned

 

Romteknologi CanSat - Sensorteknologi 2011

Heftet ble skrevet til romteknologikurset CanSat som ble holdt høsten 2011 i samarbeid med NAROM. Heftet beskriver den gamle CanSat-sonden basert på byggesettet fra Pratt Electronics med hårdvare og programvare. Videre gis en fyldig beskrivelse av ulike sensorer som kan knyttes til CanSat-sonden. 

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned som pdf-fil: Last ned

 

Arduino ressurshefte - Atmel

Heftet er ikke ment som noen lærebok, men som et ressurshefte for den som ønsker å anvende Arduino som et undervisningsopplegg i faget Teknologi og forskningslære (ToF) i videregående skole eller i Teknologi i praksis (TiP) i ungdomsskolen. Heftet vil gradvis bli utviklet etter som tilbudet utvides og vil både inneholde teknisk bakgrunnsstoff og erfaringer fra de tiltakene som blir gjennomført. 

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned som pdf-fil: Last ned

 

Elektrisitetslære

Heftet er ikke ment som noen lærebok, men som et ressurshefte for faget Teknologi og forskningslære (ToF) i videregående skole eller i Teknologi i praksis (TiP) i ungdomsskolen. Innholdet gir en kortfattet og kvalitativ innføring i elektrisitetslære, samt beskriver generator og brolikeretter, motor, solceller og LED. Heftet vil gradvis bli utviklet slik at det skal gi en kortfattet med helhetlig beskrivelse av elektrisitetslæra. 

Forfatter: Nils Kr. Rossing og Halsten Aastebøl

Last ned som pdf-fil (rev. 4.4 mars 2017): Last ned

 

Fra jern til rust til maling og tilbake

Heftet beskriver framstilling av rust ved hjelp av elektrolyse. Deretter kan man anvende rusten til framstilling av maling ved røsting og bruk av linolje. Rusten kan så bringes tilbake til et jernholdig produkt  ved hjelp av oppvarming i en enkel "masovn" eller ved bruk av en termittreaksjon. I tillegg gir heftet bakgrunnstoff om myrmalm og framstilling av jern ved hjelp av ulike "masovner" opp gjennom historien. 
Prosjektet er gjennomført i et samarbeid mellom professor emeritus Arne Espelund, førsteamanuensis Tore Haug-Warberg ved Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU og
ansatte ved Skolelaboratoriet. Hilde Ervik har vært
den som har koordinert arbeidet og tilrettelagt
stoffet for bruk i faget Teknologi og Forskningslære
for videregående skole.

Forfattere: Tore Haug-Warberg, Hilde Ervik og Nils Kr. Rossing

Last ned som pdf-fil (rev. 1.5 mars 2017): Last ned

Byggeveiledning - Mr. Abot

Heftet beskriver hvordan Mr. Abot kan bygges opp på bakgrunn av byggesettet AVR Mr. Abot - The Atmel Robot og tilleggskomponenter, bl.a. med et shield-kort utviklet av Gajda med tilhørende refleksive sensorer og avstandssensor. Heftet er gitt ut ved forlaget til Vitensenteret i Trondheim.

Forfattere: Nils Kr. Rossing, Adam Gajda, Torgeir Bjørnvold, Martin Kulhawczuk

Last ned som pdf: Last ned

Testprogrammet kan lastes ned her: Last ned

Ukalibrert kjøreprogram kan lastes ned her: Last ned

 

Veiledningshefte - Mr. Abot - Elevhefte

Heftet beskriver samarbeidsoppgaver knyttet til Mr. Abot. Heftet skal inneholde det elevene trenger å vite for å løse oppgavene. I tillegg trenger de elevprogrammet som er utgangspunktet for alle oppgavene. Heftet er gitt ut ved forlaget til Vitensenteret i Trondheim.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned som pdf: Last ned

Elevprogrammet kan lastes ned her: Last ned

 

ROV med trykk- og temperaturmåling

Heftet gir en detaljert byggbeskrivelse av en temperatur- og trykksensor for bruk i forbindelse med ROV. Sensorene er montert på et Arduino shield-kort. I tillegg til å beskrive oppbygging og virkemåte, beskriver også heftet hvordan sensorene kan kalibreres ved hjelp av et vanntett kammer bygget opp av en skjøtemoffe for avløpsrør. 2017-utgaven beskriver også skroget til en ROV. Heftet er brukt som kurshefte på ToF-kurs høsten 2016 og 2017. Prosjektet springer ut av et undervisningsopplegg knyttet til framstilling av en meget enkel ROV utviklet av Håvard Holm ved MARINTEK.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet som pdf (Rev 3.1 - 20.11.17): Last ned

Testprogrammet for måling (2016): Last ned
Testprogram for motorer og servoer (2017): Last ned
Presentasjon for bruk i undervisningen (2016): Last ned

Idehefte for bruk av laserkutter

Heftet er ment å være et ressurshefte for lærere og andre som ønsker å bruke laserkutter til å realisere prosjekter. Heftet er under stadig utvikling og vil bli oppdatert etter som nye prosjekter realiseres. I tillegg til flere eksempler på prosjekter, gir heftet en kort innføring i bruk av enkel programvare for design av bokser og tannhjul, og for tilrettelegging for laserkutting. Det finnes nå laserkuttere ved alle regionale vitensentre i Norge. Heftet er gitt ut ved forlaget til Vitensenteret i Trondheim.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet som pdf (Rev 3.0. - 31.01.17): Last ned

Arduino blokkprogrammering med fokus på Blockuino

Heftet er ment som et ressurshefte for den som ønsker å anvende blokkprogrammering av Arduino. Heftet vil gradvis bli utviklet dersom man ser at det er et marked for denne typen kunnskap. Ved siden av å inneholde en beskrivelse av Blockuino, så inneholder heftet to øvingsoppgaver og informasjon av alternative blokkprogrammeringsspråk.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned som pdf: Last ned

Introduksjon til 3D-printing med Ultimaker 2+

Heftet beskriver hvordan en setter opp 3D-printeren Ultimaker 2+, kalibrerer og skriver ut et 3D-print. Videre gir det en kort innføring i bruk av modelleringsprogrammet OpenSCAD samt forelslår noen oppgaver. Til slutt er det gitt en oversikt over problemer med 3D-printing med Ultimaker og forslag til løsning av problemene.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned Rev. 3.0 (Juli 2017) som pdf: Last ned

Micro:bit - Forslag til undervisningsopplegg

Heftet er ikke ment å være et begynnerhefte, men en resurs som beskriver to prosjekter som anvender Micro:bit. Det ene er en "magisk terning", det andre en liten robot som kan fjernstyres ved hjelp av akselerometeret hos en annen Micro:bit. Chassiet er laserkuttet og nesehjulet 3D-printet for å holde kostnadene så lave som mulig. Programmeringen er gjort så enkel som mulig, men med mulighet for å utvides og forbedres. Chassiet er forberedt for montasje av en 180 servo i fronten og reflektanssensorer foran på undersiden for ev. følging av en sort linje. Heftet er gitt ut på forlaget til Vitensenteret i Trondheim. 

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned Rev. 4.4 (Januar 2018) som pdf: Last ned
Last ned Rev. 3.0 av chassie (januar 2018) som pdf: Last ned
En liten video som viser roboten i aksjon: Last ned
Programkode sender (Rev. 3.0): Last ned
Programkode mottaker (Rev. 3.0: Last ned

Miljøovervåkning i tareskogen

Heftet Miljøovervåking i tareskogen, er skrevet for deltakere som tar videreutdanningskurset teknologi og forskningslære SKOLE6625. Det gir en oversikt over ekskursjonen med forskningsfartøyet F/F Gunnerus til området ved Mausund i Frøya kommune.
Kurset viser eksempler på koblingen mellom teknologi og biologi.
Sentrale tema under kurset er tare som bioindikator og bruk av undervannsfartøyet SeaWiev ROV.
Analyse av taren kan gi svar på om essensielle og toksiske elementer holder seg stabile fra år til år. Bruk av ROV er med på å avdekke om det er synlig forurensing i området, samtidig som man måler abiotiske faktorer som dybde, temperatur, pH, oppløst oksygen og ledningsevne for beregning av salinitet.

Fofatter: Hilde Ervik

Last ned Rev. 1.0 (August 2017) som pdf: Last ned

Laserkutting, 3D-printing og Tinnstøping

Heftet er ment som et oppslagsverk for lærere som
deltar på kurset: 3D-printing, Laserkutting og Tinnstøping
– Vi lager spill med brikker
. Heftet gir en kort
innføring i programverktøyet OpenSCAD og CURA
som gjør deltagerne i stand til å designe og printe enkle
modellfigurer (spillbrikker) ved hjelp av Ultimaker
2+. Videre beskrives hvordan man kan lage støpeformer
av modellfigurene i gips, silikon eller ABS for
så å gjennomgå teknikken med tinnstøping. Til sist
beskrives hvordan man kan lage tegninger egnet for
gravering og skjæring med laserkutteren Epilog
Fusion laser.

Forfattere: Roy Even Aune og Nils Kr. Rossing (ViT)

Last ned Rev. 1.1 (Oktober 2017) som pdf: Last ned

Makerlærerkurs - Programmering, lodding, laserkutting og treskjæring

Heftet er laget som et kurshefte for Makerlærerkurset som tilbys lærere i Trondheim kommune. Kurset går over fire dager fordelt over en og en halv måned. Hensikten er å kvalifisere lærere i
grunnskolen til å operere maskiner i og bruke Vitensenterets makerspace, Trigger, slik at de selv kan ta med seg elevene sine. Dessuten har lærerne ansvar for å spre kunnskap om bruken av verkstedet blant kollegaer ved egen skole og på den måte kunne være en kontaktperson og brobygger mellom senteret og sin skole.

Det gjennomgående temaet for kurset er bygging og programmering av en liten robot styrt av mikrokontrollerkortet Micro:bit. Dette inkluderer lodding, skjæring med laserkutter, 3D-printing og blokkprogrammering. I tillegg vil det bli gitt et kurs i grunnleggende treskjæring.
 
Forfattere:  Nils Kr. Rossing og Anne Birgitte Melboe (ViT)

Kurshefte Rev. 1.4 (Januar 2018) som pdf: Last ned
Fil for laserkutting av robot chassie (Rev 3.0) som pdf: Last ned
Fil for 3D-printing av nesehjul (Rev 4.0) som OpenSCAG fil: Last ned
Programkode sender (Rev. 3.0): Last ned
Programkode mottaker (Rev. 3.0: Last ned

Laserkuttede puslemodeller med løsninger

Heftet er en beskrivelse av puslemodeller brukt i Vitensenteret puslerom. Utstillingen sto ferdig i begynnelsen av desember 2017 og er ment dels som puslerier mens man venter på å slippe inn i 360° kinoen, men også som en selvstendig utstilling som brukes av publikum på lik linje med resten av utstillingen.
Heftet er primært en hjelp for guidene når de får spørsmål fra publikum knyttet til løsningene på pusleriene. Men kan også brukes som ideheftet for å raskt å lage laserkuttede puslemodeller for en aktivitetsdag eller “busking”. Skjære og graveringsfilene til modellene kan fås ved å henvende seg til forfatteren.

Forfattere:  Nils Kr. Rossing og Anne Birgitte Melboe (ViT)

Hefte Rev. 1.2 (Desember 2017) som pdf: Last ned

Forfattere:  Nils Kr. Rossing og Anne Birgitte Melboe (ViT)

Kurshefte Rev. 1.1 (Januar 2018) som pdf: Last ned