Blå hefteserie

Blå hefteserie

Hefteframsider fra Blå hefteserie. Illustrasjon.

Skolelaboratoriet har gjennom flere år samlet stoff i hefter. Disse er foreløpig ikke blitt kvalitetssikret slik heftene i SL-serien har, men har vært brukt ved kurs og i forbindelse med ulike aktiviteter. Noen av heftene er utgitt på forlaget til Vitensenteret i Trondheim. Forfatterne setter pris på spørsmål og tilbakemeldinger som kan være med på å kvalitetssikre heftene. Heftene kan fritt lastes ned som pdf-filer.

 

Realfag (veiledningshefter)

Realfag (veiledningshefter)

Realfagløypene

Realfagløypene

Lenke til veiledningshefte for Energiløypa (pdf)Veiledningsheftet beskriver oppgavene i Energiløypa. Heftet deles ut til alle deltagende skoler og brukes også av våre veiledere.

Forfattere: Nils Kr. Rossing, Pål-Tore Selbo Storli, Halsten Aastebøl, Reidar Tellebon, Maren Skjelstad Fredagsvik

Last ned heftet
Energiløypa 2019 – Veiledningshefte (pdf) Rev. 4.4 okt. 2019
Last ned presentasjon
Energiløypa 2019 - Studentkurs (pptx) - 4. nov. 2019
Last ned Elevark
Energiløypa 2019 - Elevark (pdf) Rev. 4.1 – okt. 2019

 

Lenke til Veiledningshefte for Fysikkløypa (pdf)Veledningsheftet inneholder årets og tidligere års oppgavetekster med forklaringer. Heftet deles ut til alle deltagende skoler og brukes også av våre veiledere.

Forfattere: Nils Kr. Rossing og Berit Kjeldstad

Last ned heftet Fysikkløypa 2020 (pdf)

 

 

 

 

Lenke til veiledningshefte for Matematikkløypa (pdf)Heftet inneholder årets og tidligere års oppgavetekster med forklaringer. Heftet deles ut til alle deltagende skoler og brukes også av våre veiledere. Heftet er ikke lagt ut her da Matematikkløypa er organisert som en konkurranse. Interesserte lærere kan kontakte Ingeborg Berg for å få et elektronisk eksemplar av årets veiledningshefte.

Forfattere: Nils Kr. Rossing, Maren Fredagsvik, Ingeborg Berg m.fl.

 

 

 

 

Science camp

Science camp

Science camp

Logo for The Big Challenge vitenskapsfestival. Logo.Science Camp 2019 var et samarbeid mellom Skolelaboratoriet og Trøndelag fylkeskommune og er rettet mot elever i videregående skole. Temaet i 2019 var måling av luft og vannkvalitet. I samarbeid med Trondheim kommune fikk vi tilgang til vannprøver både på renset og urenset drikkevann, renset og urenset avløpsvann. Opplegget er delt i fire tema:

Måling av luftkvalitet:

Måling av partikkelinnhold i avløpsvann:

Kjemiske analysemetoder

  • Instruksjonshefte mangler

Mikroplast i slam og vannprøver

Hefteframside Science camp 2018. Illustrasjon.Heftet er skrevet som en veildning til studentene som guidet elevene under Science Camp 2018.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Science camp 2018 veiledning for guider (pdf) (Rev. 1.1 - 19.06.18)
Byggeveiledning enkelt kaleidoskop (pdf)
Byggeveiledning penakiskaleidoskop (pdf)

 

 

 

Matematikk

Matematikk

Matematikk

Lenke til heftet Design og framstilling av rosetter i tau og i treHeftet beskriver hvordan matematikk kan brukes til design av mønster for fremstilling av mønster og rosetter, samt hvordan de kan framstilles ved hjelp av f.eks. hampetau eller laserkuttes i MDF eller finér. Den grunnleggende ideen er at elever og andre kan få erfare hvordan matematikk kan være et nødvendig og berikende bidrag i designprosessen. Videre å få lov til å oppdage sammenhengen mellom form og matematiske uttrykk, en oppdagelse som gjør en i stand til selv å utforske nye og spennende former.

Forfatter: Nils Kr. Rossing


Last ned heftet Design og framstilling av rosetter med tau og i tre (pdf). Rev. 5.0, januar 2020

For å kunne eksperimentere med mønster kan man enten bruke WinPlot:
https://math.hawaii.edu/wordpress/winplot/
Eller GeoGebra Classic 5 eller 6:
https://www.geogebra.org/download

Last ned presentasjon av framstilling av rosetter (pptx) holdt under Formidlersamlingen 2020 ved VitenParken, NMBU.

Se eksempel med roterende vektorer i GeoGebra: last ned rotting1-v2.ggb

Lenke til heftet Laserkuttede puslemodeller med løsninger.Heftet er en beskrivelse av puslemodeller brukt i Vitensenterets puslerom. Utstillingen sto ferdig i begynnelsen av desember 2017 og er ment dels som puslerier mens man venter på å slippe inn i 360°-kinoen, men også som en selvstendig utstilling som brukes av publikum på lik linje med resten av utstillingen.
Heftet er primært en hjelp for guidene når de får spørsmål fra publikum knyttet til løsningene på pusleriene. Men kan også brukes som idehefte, for å raskt lage laserkuttede puslemodeller for en aktivitetsdag eller “busking”. Skjære- og graveringsfilene til modellene kan fås ved å henvende seg til forfatterne.

Forfattere: Nils Kr. Rossing og Anne Birgitte Belboe (ViT)

Last ned heftet Laserkuttede puslemodeller med løsninger (pdf). Heftet er revidert i desember 2017.

Lenke til heftet påstandsmatematikkHeftet er blitt til over flere år og mange har bidratt med forslag til oppgaver. Det er gjerne oppgaver som gjennom flere år har gått rundt på folkemunne og blitt brukt i ulike sammenhenger. Påstander som både skaper undring og engasjement og lærer elever og andre at en ikke alltid kan stole på sin intuisjon, men viser betydningen av å kunne bruke matematikk til gjøre overslagsberegninger. Oppgavene vil derfor som oftest kreve at det gjøres antagelser og foretas valg på grunnlag av faktakunnskap. Håpet er at oppgavene skal kunne brukes som krydder både i matematikkundervisningen og i naturfagene.

Forfattere: Nils Kr. Rossing og Ine Chatrin H. Hetty

Last ned heftet Påstandsmatematikk – oppgavehefte (pdf).

 

Lenke til heftet matematisk modelleringHeftet inneholder en rekke eksempler på aktiviteter for bruk i klasserommet knyttet til matematisk modellering. Bl.a. Strikkhopp med Barbie og katapult.

Forfattere: Nils Kristian Rossing og Frode Øren

Last ned heftet Matematisk modelleringt – et idehefte (pdf).

 

 

 

 

Lenke til heftet Matematikk og terningspillHeftet er et ressurshefte til matematikkundervisningen. Alle oppgavene i heftet har tilknytning til bruk av terninger. Det er lagt vekt på at utstyr og opplegg skal kreve lite utstyr, vanligvis papir, blyant og terninger av ulike slag. Heftet beskriver også bygging av en elektronisk terning (se elevverksted: Bygg en elektronisk terning).

Forfattere: Gerd Bones, Nasjonalt senter for matematikk i opplæring og Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet ved NTNU.

Last ned heftet Matematikk og terningspill – et idehefte for læreren (pdf).

 

 

 

Biologi

Biologi – marinbiologi

Biologi

Lenke til heftet Bærekraftig utvikling i havetRessursheftet gir en oversikt over erfaring gjort i prosjektet Marint søppel og hvordan dette kan overføres i elevenes opplæring. Sentralt i heftet er temaet bærekraftig utvikling og holdningsendring, og det er en ressurs for opplæring i naturfag i grunnskolen og naturfagene i videregående opplæring. Sammen med gjennomføring av felt- og laboratoriearbeid, bidrar undervisningsopplegget til ny kunnskap. Kunnskap er den viktigste faktoren til holdningsendring som må til for å løse utfordringene plastforurensingen medfører.

Forfattere: Hilde Ervik, Skolelaboratoriet og Odd Arne Arnesen, Eider AS Mausund Feltstasjon

Last ned heftet Bærekraftig utvikling i havet (pdf).

 

Hefteframside Miljøovervåkning i tareskogen. Illustrasjon.Heftet Miljøovervåking i tareskogen, er skrevet for deltakere som tar videreutdanningskurset teknologi og forskningslære SKOLE6625. Det gir en oversikt over ekskursjonen med forskningsfartøyet F/F Gunnerus til området ved Mausund i Frøya kommune.
Kurset viser eksempler på koblingen mellom teknologi og biologi.
Sentrale tema under kurset er tare som bioindikator og bruk av undervannsfartøyet SeaWiev ROV.
Analyse av taren kan gi svar på om essensielle og toksiske elementer holder seg stabile fra år til år. Bruk av ROV er med på å avdekke om det er synlig forurensing i området, samtidig som man måler abiotiske faktorer som dybde, temperatur, pH, oppløst oksygen og ledningsevne for beregning av salinitet.

Forfatter: Hilde Ervik

Last ned heftet Miljøovervåkning i tareskogen (pdf). Heftet er revidert august 2018.

Lenke til heftet Læringsprogrammet marint søppel.Dette heftet ble skrevet som ressurs for foredraget Plastproblematikken i havet, på Realfagkonferansen 2018 ved NTNU. Bakgrunnen for heftet er å gi en innføring i utfordring med marint søppel og hvordan temaet kan ha en overføringsverdi til undervisning.
I heftet skisseres læringsprogrammet Marint søppel og felt- og
laboratoriearbeid i tilknytning til dette. Læringsprogrammet er en ressurs for opplæring i naturfagene i grunnskolen og videregående opplæring. Erfaringer viser at læringsprogrammet engasjerer og gir økt kunnskap om det dagsaktuelle miljøproblemet plast i naturen medfører. Sammen med gjennomføring av felt- og laboratoriearbeid, gir det en stor læringseffekt, som er den viktigste faktoren til holdningsendring for utfordringene med plastforurensingen.

Forfattere: Hilde Ervik, Skolelaboratoriet og Odd Arne Arnesen, Mausund Feltstasjon

Last ned heftet Læringsprogrammet Marint søppel (pdf).

Fysikk

Fysikk

Speil

Lenke til heftet Gjenstander som beveger seg i luft og vann.

Heftet er en samling enkle forsøk som egner seg for bruk i grunnskolen. Innholdet er i sin helhet hentet fra Vitensenterets kursbok til kurset Eksperimenter mer, som er en samling ideer hentet fra ulike steder, samlet og illustrert på nytt.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Gjenstander som beveger seg i luft og vann – et idéhefte (pdf).

 

 

 

Lenke til heftet Speil, speiling og stereoskopisk synHeftet inneholder tips til undervisningen innen temaene speil, speiling og stereoskopisk syn og kan fungere som fordypning til elevverkstedet Stereoskopisk syn.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Speil, speiling og stereoskopisk syn – Et idehefte (pdf).

 

 

 

 

Elektrisitetslære

Elektrisitetslære

Elektrisitetslære

Lenke til heftet El-lære med hemmelig boks.Heftet beskriver hvordan man bruker Make-a-box og det digitale tegneprogrammet CorelDRAW til å tegne en hemmelig boks. Videre hvordan man laserkutter og monterer boksen. Tilslutt ganske kort om anvendelse av boksen.

Forfattere: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet EL-lære med hemmelig boks (pdf). Heftet er revidert 3. sept. 2019.

 

 

 

 

Lenke til heftet Elektrisitetslære.Heftet er ikke ment som noen lærebok, men som et ressurshefte for faget teknologi og forskningslære (ToF) i videregående skole eller teknologi i praksis (TiP) i ungdomsskolen. Innholdet gir en kortfattet og kvalitativ innføring i elektrisitetslære, samt beskriver generator og brolikeretter, motor, solceller og LED. Heftet vil gradvis bli utviklet slik at det skal gi en kortfattet, men helhetlig beskrivelse av elektrisitetslæra.

Forfattere: Nils Kr. Rossing og Halsten Aastebøl

Last ned heftet Elektrisitetslære (pdf). Utgave 4.5. Heftet er revidert 20. mai 2019.

 

 

Fornybar energi

Fornybar energi

Fornybar energi

Lenke til heftet Fornybar energi.Hovedtemaene i dette heftet er elektrisitet produsert av solceller og generator slik vi finner det i et vannenergiverkt. Begge temaene har fokus på virkningsgrad som også er et gjennomgående tema i naturfaget i videregående skole. I tillegg omtales varmepumper og oppvarming av vann ved ulike teknologier.
Heftet har hovedsakelig en konseptuell tilnærming til temaene og inkluderer derfor i mindre grad de matematiske modellene som beskriver fenomenene. 
Heftet inneholder flere eksempler på illustrative demonstrasjoner som kan egne seg i klasserommet, i tillegg til modeller som kan framstilles sammen med elevene. Eksempelvis solcelledrevet bil, solcellelader for mobiltelefon og solcelleladet lampe. Videre beskrives to ulike generatorer som kan lages sammen med elevene i klasserommet.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet "Fornybar energi" (pdf) (Rev. 3.1 – mars 2020)

Presentasjon: Introduksjon til varmepumpens virkemåte (ppt) (Rev. 1.0 – feb. 2020)
Presentasjon: Fordampningsvarme (ppt) (Rev. 1.0 – mars 2020)
Presentasjon: Varmepumpens varmefaktor (ppt) (Rev. 1.0 – mars 2020)
Presentasjon: Vannkraftverk (pptx) (Rev. 1.0 – mars 2019)
Presentasjon: Introduksjon til solceller (pptx) (Rev. 1.0 – mars 2020)
Presentasjon: Solcellelaboratorium (pptx) (Rev. 1.0 – mars 2020)
Presentasjon: Forslag til solcelleprosjekter (pptx) (Rev. 1.0 – mars 2020)
 

K&H

Kunst og håndverk

Modell i papp

Lenke til heftet Modellhus i papp.Heftet beskriver et modellbyggeprosjekt som passer i teknologi og design. Ulike måter å lage papphusmodeller beskrives, i tillegg vises hvordan en slik byggeaktivitet kan settes inn i en lokal sammenheng. Heftet har vært brukt som kurshefte i forbindelse med videreutdanningskurset teknologi og entreprenørskap.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned kursheftet Modellhus i papp (pdf).

 

 

 

ToF

Teknologi og forskningslære

Elektronikk og solceller

Elektronikk og solceller

Lenke til Praktisk solcelleteknologi for skolen.Heftet inneholder grunnleggende teori om solcellers virkemåte, men uten matematikk. Et kapittel er viet oppkobling, oppdeling og montering av solceller, og et kapittel om karakterisering. Størstedelen av heftet er likevel viet beskrivelsen av modeller som kan være grunnlag for byggeprosjekter eller videre ideskaping.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Praktisk solcelleteknologi for skolen (pdf).

 

 

 

Hefteframside Grunnleggende elektronikk og sensorteknikk. Illustrasjon.Heftet danner grunnlag for de fleste laboratorier og kurs knyttet til elektronikk og sensorer som tilbys ved Skolelaboratoriet. Her finnes stoff om halvledere, transistorern, transistor- og operasjonsforsterkeren og en rekke ulike sensorer. I tillegg beskrives Skolelaboratoriets byggesett med mer.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Grunnleggende elektronikk og sensorteknikk (pdf).

 

 

 

CanSat

CanSat

CanSat

Lenke til CanSat Teensy 3.5 - en veiledning.Hensikten med heftet er å samle erfaringer fra utprøving av det nye CanSat-kittet basert på Teensy 3.5. Kittet er utviklet ved NAROM av Christoffer Stausland og Bente Jensen. Deretter er det gjennomgått og bearbeidet av Nils Kr. Rossing som har brukt heftet til å samle og systematisere erfaringer og data om kretsen. Det er ikke meningen at heftet skal konkurrere med den offisielle CanSat-håndboken som ligger på nett, men ev. være et supplement.

Foreløpig beskriver heftet de sensorene som er inkludert i standardutgaven av CanSat 2018. Deretter kan man etter eget ønske bygge ut data- og sensordelen etter eget behov og interesser. Heftet kan ev. brukes som tilleggsstoff til teknologi og forskningslære 1 og fysikk 1 i videregående skole, men også av lærere som underviser de nye valgfagene i ungdomsskolen teknologi i praksis og forskning i praksis.

Forfattere: Nils Kr. Rossing Skolelabortaoriet NTNU, Christoffer Stausland og Bente Jensen NAROM

Last ned heftet CanSat - Teensy 3.5 - En veiledning - 2018 (pdf).

Presentasjoner fra kurs 15–16.09.20: 
Sensorteknologi (pptx) (Rev. 15.09.20) (Rossing)
Eksempler på bruk i skolen (pptx) (Rev. 15.09.20) (Rossing)
Film - Oppskyting av CanSat av Grevskogen vgs Tønsberg
Animasjon - Heimdal vgs - CanSat konkurranse
GPS - KML-fil for Google-Earth (Rossing)
1. Introduksjon CanSat og lodding (pdf) (Jensen) 14.–15. nov. 18
2. Introduksjon programmering (pdf) (Jensen) 14.–15. nov. 18
3. Introduksjon bruk av CanSat (pdf) (Jensen) 14.–15. nov. 18
4. Tarsia programmering Arduino (pdf) (Jensen) 14.–15. nov. 18
5. Tarsia programmering Arduino store (pdf) (Jensen) 14.–15. nov. 18
Tarsia Formulator - Free download.

Print-filer for 3D-printer:
Bunn montasjebrakett CanSat (.stl).
Bakplate montasjebrakett CanSat (.stl).

Lenke til Miljø- og romteknologi CanSat - sensorteknikk.Heftet beskriver CanSat-versjonen som ble utviklet til videreutdanningskurset Miljø- og romteknologi (CanSat) som ble holdt høsten 2012 i samarbeid med NAROM. Senere er dette kurset holdt som et rent etterutdanningskurs hvor lærere bygger og sender opp en CanSat. Heftet inneholder en detaljert byggebeskrivelse, hjelp til programmering og kalibrering. Videre gis en fyldig beskrivelse av ulike sensorer som kan knyttes til CanSat-sonden og retningslinjer for slipp fra ballong samt nødvendig utstyr for slippet. Nytt i rev. 3.17 er en fyldig beskrivelse av en GPS-modul og hvordan GPS-data kan visualiseres ved hjelp av Google Earth.

Forfattere: Nils Kr. Rossing, Thomas Gransmoe, Jøran Grande, Jens Dalsgaard Nielsen

Last ned heftet Romteknologi CanSat – Sensorteknikk (pdf)

Lenke til Romteknologi CanSat - sensorteknologi 2011.Heftet ble skrevet til romteknologikurset CanSat som ble holdt høsten 2011 i samarbeid med NAROM. Heftet beskriver den gamle CanSat-sonden basert på byggesettet fra Pratt Electronics med maskinvare og programvare. Videre gis en fyldig beskrivelse av ulike sensorer som kan knyttes til CanSat-sonden.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Romteknologi CanSat – Sensorteknologi 2011 (pdf).

 

 

 

ROV

ROV (MauSea)

ROV

Lenke til MauSea - trykk og temperaturmåling under vann.Heftet gir en detaljert byggbeskrivelse av en temperatur- og trykksensor for bruk i forbindelse med ROV. Kretsen er basert på en Arduino Nano koblet opp på et koblingsbrett med trykk- og temperatursensorer. I tillegg til å beskrive oppbygging og virkemåte, beskriver også heftet hvordan sensorene kan kalibreres ved hjelp av et vanntett kammer bygget opp av et sylteagurkglass. Heftet beskriver også framstilling av en sensor for måling av saltholdighet. Heftet er brukt som kurshefte på ToF-kurs høsten 2018. Prosjektet springer ut av et undervisningsopplegg knyttet til framstilling av en meget enkel ROV utviklet av Håvard Holm ved MARINTEK.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet ROV med trykk- og temperaturmåling 2018 (pdf). Heftet er revidert 19. november 2018).

Test- og kalibreringsprogram for måling av trykk og temperatur (2018):
Testprogram for trykk, temperatur og saltholdighet (2018):

Last ned presentasjon. Revidert 05. september 2018.

Lenke til ROV trykk og temperaturmåling.Heftet gir en detaljert byggbeskrivelse av en temperatur- og trykksensor for bruk i forbindelse med ROV. Sensorene er montert på et Arduino shield-kort. I tillegg til å beskrive oppbygging og virkemåte, beskriver også heftet hvordan sensorene kan kalibreres ved hjelp av et vanntett kammer bygget opp av en skjøtemuffe for avløpsrør. 2017-utgaven beskriver også skroget til en ROV. Heftet er brukt som kurshefte på ToF-kurs høsten 2016 og 2017. Prosjektet springer ut av et undervisningsopplegg knyttet til framstilling av en meget enkel ROV utviklet av Håvard Holm ved MARINTEK.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet ROV med trykk- og temperaturmåling 2016–2017 (pdf). Heftet er revidert 20. november 2017.

Last ned testprogrammet for måling (2016).
Last ned testprogram for motorer og servoer (2017).
Last ned presentasjon for bruk i undervisningen (2016).

Metallurgi

Metallurgi

Metallurgi

Lenke til Fra jern til rust til maling og tilbake.Heftet beskriver framstilling av rust ved hjelp av elektrolyse. Deretter kan man anvende rusten til framstilling av maling ved røsting og bruk av linolje. Rusten kan så bringes tilbake til et jernholdig produkt ved hjelp av oppvarming i en enkel "masovn" eller ved bruk av en termittreaksjon. I tillegg gir heftet bakgrunnstoff om myrmalm og framstilling av jern ved hjelp av ulike "masovner" opp gjennom historien.

Prosjektet er gjennomført i et samarbeid mellom professor emeritus Arne Espelund, førsteamanuensis Tore Haug-Warberg ved Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU og ansatte ved Skolelaboratoriet. Hilde Ervik har vært den som har koordinert arbeidet og tilrettelagt stoffet for bruk i faget teknologi og forskningslære for videregående skole.

Forfattere: Tore Haug-Warberg, Hilde Ervik og Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Fra jern til rust til maling og tilbake (pdf). Heftet er revidert 5. mars 2017.

ToF&KoH

Teknologi og forskningslære/kunst og håndverk

Digitale verktøymaskiner

Digitale verktøymaskiner

Lenke til BlocksCAD og CURA.Heftet ble laget i forbindelse med en nettverkssamling for ToF-lærere mars 2019 i Trondheim og er i første rekke beregnet som et hjelpemiddel under samling og som en ressurs som ev. kan brukes av lærerne når de kommer tilbake til egen skole. Heftet gir en kort introduksjon til 3D-printing, modellering med BlocksCAD og CURA, som er et program for å oversettet den grafiske modellen til styrekommandoer som 3D-printeren forstår.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet BlocksCAD og CURA (pdf).
Heftet er utgitt første gang 12. mars 2019.

På nettverkssamlingen ble det gitt en kort introduksjon til temaet.
Last ned presentasjonen (pptx) (Rossing)

Lenke til Introduksjon til 3D-printing.Heftet beskriver hvordan en setter opp 3D-printeren Ultimaker 2+, kalibrerer og skriver ut et 3D-print. Videre gir det en kort innføring i bruk av modelleringsprogrammet OpenSCAD samt forelslår noen oppgaver. Til slutt er det gitt en oversikt over problemer med 3D-printing med Ultimaker og forslag til løsning av problemene.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Introduksjon til 3D-printing med Ultimaker 2+ (pdf). Heftet er revidert juli 2017.

 

 

Lenke til Idehefte for bruk av laserkutter.Heftet er ment å være et ressurshefte for lærere og andre som ønsker å bruke laserkutter til å realisere prosjekter. Heftet er under stadig utvikling og vil bli oppdatert etter som nye prosjekter realiseres. I tillegg til flere eksempler på prosjekter, gir heftet en kort innføring i bruk av enkel programvare for design av bokser og tannhjul, og for tilrettelegging for laserkutting. Det finnes nå laserkuttere ved alle regionale vitensentre i Norge. Heftet er gitt ut ved forlaget til Vitensenteret i Trondheim.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned Idehefte for bruk av laserkutter (pdf). Heftet er revidert 31. januar 2017.

Last ned presentasjon om Treskjæring, laserkutting og matematikk.
Deler av denne presentasjonen ble brukt under Formidlersamlingen for vitensenteret feb. 2019.

ToF/ToD

Teknologi og forskningslære/teknologi og design

Programmering Arduino

Arduino

Lenke til heftet Måling av luftkvalitet og posisjon med Arduino. Heftet beskriver et undervisningsopplegg hvor elevene utfordres til å bygge et instrument for måling av luftkvalitet, partikkeltett, luftfuktighet og temperatur. Dataene merkes med posisjonsdata ved hjelp av GPS-mottaker før samtlige data lagres på et micro SD-kort. Heftet beskriver også hvordan elevene kan analysere de innsamlede dataene i etterkant. Instrumentet er bygget opp på et koblingsbrett hvilket betyr at komponentene kan gjenbrukes og som gjør det lett å eksperimentere med andre sensorer. Heftet inkluderer også en liste over nødvendige komponenter, hvor de kan kjøpes og en prisantydning.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned Måling av luftkvalitet og posisjon med Arduino (pdf) Heftet er revidert 15. mars 2020 (rev 2.0)

Biblioteker:

Google Earth skript (.kml) 
Støvsensor bibliotek (SDS011) (.zip) 
Display bibliotek (SSD1306) (.zip) 
Grafisk bibliotek (GFX.h) (.zip) 
GPS++ bibliotek (.zip)

Programvare for uttesting:

Test av temperatur og luftfuktighet: Test_HiH4000_LM35_1 (.ino)
Test av temp., luftfukt. og display: Test_HiH4000_LM35_Display_1 (.ino)
Test av temp., luftfukt., display og støvdetektor: Test_HiH4000_LM35_Display_SDS_1 (.ino)
Test av GPS alene: Test_GPS_1 (.ino)
Total test av komplett luftkvalitetsmåler: Programvare_luftforurensning_koplett_1 (.ino)

Lenke til Måling av partikkeltetthet.Heftet beskriver bygging og programmering av et turbidimeter for måling av partikkeltetthet i væsker. Hensikten er å tilby et undervisningsopplegg hvor elevene kan gjøre målinger og anvende matematikk til å behandle resultatene. Videre skulle oppgaven være slik at elevene selve kunne lage og koble opp måleutstyret samt skrive programmet. Turbidimeteret egner seg primært til å måle relativ partikkelkonsentrasjon, men burde kunne la seg kalibrere dersom man har kalibrerte oppløsninger eller et kalibrert måleinstrument som f.eks. Pasco turbidimeter.

Forfattere:
Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet, NTNU
Erik Løkketangen, Skolelaboratoriet/Brundalen skole

Last ned Måling av partikkeltetthet i væske med Arduino (pdf).
Heftet er revidert 20. november 2019 (Rev. 1.2)

Presentasjon gitt i forkant av verkstedet under fagdagen 29. nov 2019:
Last ned presentasjonen (pptx)

Arduinobibliotek - GFX bibliotek (zip)
Arduinobibliotek - Display SSD1306 (zip)

Forsiden av heftet Grunnkurs programmering Arduino. Illustrasjon.Heftet er en arbeidsbok knyttet til kurset: Grunnkurs programmering, Arduino – (CanSat), som først og fremst er ment som et forkurs til CanSat-kurset, men kan også fungere godt som et frittstående kurs i grunnleggende programmering av Arduino.
Kurset går rask over til anvendelse og fokuserer på temperatur- og trykkmålinger som er grunnleggende målinger også i en CanSat. I tillegg introduseres deltagerne tidlig for utskrift til et lite OLED display som gjør utstyret mobilt slik at man kan komme igang med feltmålinger i nærområdet til laboratoriet. Ved å regne trykk om til ekvivalent høyde, får man også gjort målingene etterprøvbare,
og gjør tilknytningen til CanSat åpenbar. Denne måten å lære seg programmering på knytter programmeringsøvelsene tett opp til praktisk anvendelse og håndtering av virkelige måledata, som vi anser som viktig og som også er ett av grunnprinsippene for CanSat-prosjektet.


Forfattere: Nils Kr. Rossing, Christoffer Stausland (NAROM)

Last ned heftet Grunnkurs programmering Arduino – CanSat – Trondheim (pdf) (rev. 3.0 - 23.08.20)
Last ned heftet Grunnkurs programmering Arduino – CanSat – Andøya (pdf) (rev. 3.1 – 02.09.20)

Last ned presentasjon (Rossing): Grunnkurs programmering Arduino - CanSat (pptx) (rev. 13.09.20)

Testprogramvare:
Testprogram: BMx280_I2C_Forenklet_1.ino (Testprogram for BMP280)
Testprogram: Funksjon_getPressure.ino (Funksjon for avlesning av trykk BMP180)

Arduinobiblioteker:
Trykkmåler BMP280: BMx280MI-master.zip
Trykkmåler BMP180: BMP180_Breakout_Arduino_Library-master.zip
GFX bibliotek: Adafruit-GFX-Library-master.zip
Display SSD1306: Adafruit_SSD1306-master.zip

Lenke til Måling av lufttrykk, høyde og posisjon med Arduino.Heftet beskriver hvordan man kan koble opp og måle lufttrykk ved hjelp av sensoren BMP180 og en Arduino UNO.
Videre hvordan man kalibrerer og gjør høydeberegninger på bakgrunn av lufttrykk. For den som ønsker å gå litt videre beskrives også bruk av en billig GPS-mottaker og hvordan dataene fra denne kan visualiseres ved hjelp av Google Earth.
Tilslutt beskrives hvordan en kan tenke seg å måle dybden under vann ved hjelp av trykkmåler montert i et vanntettkammer senket ned i sjøen. Kammeret inneholder også andre sensorer for måling av lysstyrke, temperatur og saltinnhold.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Måling av lufttrykk, høyde og posisjon med Arduino (pdf) (Rev. 2.2 – 29.02.20)
Last ned elevark (pdf) (Rev. 2.2 – 29.02.20)
Last ned presentasjon (pptx) (DEKOM Orkanger 06.03.20)
Arduinobibliotek - Trykkmåler BMP180 (zip)
Arduinobibliotek - GFX bibliotek (zip)
Arduinobibliotek - Display SSD1306 (zip)
Arduino-program for måling av Trykk og Temp (Vers. 3.0) (ino)

Lenke til Arduino blokkprogrammering med fokus på Blockuino.Heftet er ment som et ressurshefte for den som ønsker å anvende blokkprogrammering av Arduino. Heftet vil gradvis bli utviklet dersom man ser at det er et marked for denne typen kunnskap. Ved siden av å inneholde en beskrivelse av Blockuino, så inneholder heftet to øvingsoppgaver og informasjon av alternative blokkprogrammeringsspråk.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Arduino blokkprogrammering med fokus på Blockuino (pdf).

 

 

Lenke til Arduiono ressurshefte AtmelHeftet er ikke ment som noen lærebok, men som et ressurshefte for den som ønsker å anvende Arduino som et undervisningsopplegg i faget teknologi og forskningslære (ToF) i videregående skole eller i teknologi i praksis (TiP) i ungdomsskolen. Heftet vil gradvis bli utviklet etter som tilbudet utvides og vil både inneholde teknisk bakgrunnsstoff og erfaringer fra de tiltakene som blir gjennomført.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned Arduino ressurshefte – Atmel (pdf).

 

Lenke til Byggeveiledning Mr. Abot.Heftet beskriver hvordan Mr. Abot kan bygges opp på bakgrunn av byggesettet AVR Mr. Abot – The Atmel Robot og tilleggskomponenter, bl.a. med et shield-kort utviklet av Gajda med tilhørende refleksive sensorer og avstandssensor. Heftet er gitt ut ved forlaget til Vitensenteret i Trondheim.

Forfattere: Nils Kr. Rossing, Adam Gajda, Torgeir Bjørnvold, Martin Kulhawczuk

Last ned heftet Byggeveiledning – Mr. Abot (pdf)

Last ned testprogrammet (.ino)

Last ned ukalibrert kjøreprogram (.ino)

 

Hefteframside Veiledning Mr. Abot. Illustrasjon.Heftet beskriver samarbeidsoppgaver knyttet til Mr. Abot. Heftet skal inneholde det elevene trenger å vite for å løse oppgavene. I tillegg trenger de elevprogrammet som er utgangspunktet for alle oppgavene. Heftet er gitt ut ved forlaget til Vitensenteret i Trondheim.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned Veiledningshefte – Mr. Abot – Elevhefte (pdf).

Last ned elevprogrammet (.ino)

 

 

Yrkesfaglærere

Yrkesfaglærere – kursmateriell

Programmering Arduino og ESP32

Yrkesfag

Lenke til heftet Grunnkurs programmering Arduino.Heftet er en arbeidsbok knyttet til kurset: Grunnkurs programmering, Arduino, som er utviklet som et forkurs til CanSat-kurset, men som også kan fungere godt som et frittstående kurs i grunnleggende programmering av Arduino.
Kurset går rask over til anvendelse og fokuserer på temperatur- og trykkmålinger. I tillegg introduseres deltakerne tidlig for utskrift til et lite OLED-display, som gjør utstyret mobilt, slik at man kan komme igang med feltmålinger i nærområdet til laboratoriet. Ved å regne trykk om til ekvivalent høyde, får man også gjort målingene etterprøvbare, og gjør tilknytningen til CanSat åpenbar. Denne måten å lære seg programmering på knytter programmeringsøvelsene tett opp til praktisk anvendelse og håndtering av virkelige måledata, som vi anser som viktig.

Ta kontakt med nils.rossing@ntnu.no for løsningsforslag

Forfattere: Nils Kr. Rossing, Christoffer Stausland (NAROM)

Last ned heftet: Grunnkurs programmering Arduino – CanSat (pdf) (Rev. 3.2 – 07.09.20)
Last ned presentasjon: Etterutdanning yrkesfaglærere elektro 07.–08.09.20 – dag 1 (pptx 28Mb) (rev. 07.09.20)

Testprogramvare:
Testprogram: BMx280_I2C_Forenklet_1.ino (Testprogram for BMP280)
Testprogram: Funksjon_getPressure.ino (Funksjon for avlesning av trykk BMP180)

Arduinobiblioteker:
Trykkmåler BMP280: BMx280MI-master.zip
Trykkmåler BMP180: BMP180_Breakout_Arduino_Library-master.zip
GFX bibliotek: Adafruit-GFX-Library-master.zip
Display SSD1306: Adafruit_SSD1306-master.zip

Lenke til heftet "ESP32 - Grunnkurs programmering (YFL) oppgavedel".Heftet er et kurshefte laget som en videreføring av kursmodulen: Arduino – grunnkurs programmering – dag 1: Lag en høydemåler, og er utarbeidet spesielt med tanke på bruk overfor yrkesfagelever. Skifte av kontrollerkort fra Arduino til ESP32, som har innebygget WiFi, gir oss mulighet til å koble kretsen opp mot Internett. Dermed kan den opptre som trådløs sensornode og er attraktiv i forbindelse med "Internett of Things" (IoT). Overgangen fra Arduino til ESP32 er dessuten relativt uproblematisk siden ESP32 programmeres som Arduino. Øvingsopplegget som kurset tilbyr er rettet mot problemstillinger som kan være relevant for yrkesfag elektro og bygg og anlegg.

Ta kontakt med nils.rossing@ntnu.no for løsningsforslag

Forfattere: Nils Kr. Rossing og Kåre-Benjamin H. Rørvik

Last ned heftet: ESP32 - Grunnkurs programmering (YFL) Oppgavedel (pdf) (Rev. 1.5 – 18.11.20)
Last ned presentasjon: Etterutdanning yrkesfaglærere elektro 07.–08.09.20 – dag 2 (pptx 38 Mb) (rev. 08.09.20)

Testprogramvare:
Testprogram TM1637 - TM1637Test.ino
Testprogram RC522 - ESP_RFID_Test.ino

Biblioteker:
Display TM1637: arduino-tm1637-master.zip
RFID RC522: MFRC522-1.4.7.zip
Micro servo: ServoESP32-master.zip

Lenke til heftet Grunnopplæring Arduino: TrafikklysHeftet er ment som en enkel introduksjon til Arduino-programmering. Fordelen med denne øvelsen er at den er særdeles lite krevende når det gjelder utstyr. Det er tilstrekkelig med Arduino, koblingsbrett tre lysdioder, en trykk-bryter, en lydgiver og en lyssensor. Et vanlig «Arduino starter kit» vil derfor egne seg godt. Av samme grunn egner oppgaven seg særdeles godt for simulering ved hjelp av f.eks. Tinkercad. Revisjon 2.0 av heftet inneholder derfor en introduksjon til kretssimulatoren hos Tinkercad.

Oppgaven inkluderer bruk av variabler, for- og if-kommandoer og bruk av både sensorer (bryter og lysfølsom motstand) og aktuatorer (lysdioder og lydgiver). Et trafikklys er dessuten noe alle er kjent med, samtidig som få kjenner den tekniske virkemåten.

Denne oppgaven kan være fin å jobbe med for de som ønsker tips til en enkel introduksjon til Arduino-programmering samtidig som man beholder det meningsfulle ved å jobbe prosjektbasert.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet: Grunnopplæring Arduino: Trafikklys (pdf) (rev. 2.1 – 23.11.20)

Presentasjoner:

Oppgavesamling: Forslag til halvåpne oppgaver (pdf)

Undervisningsvideoer av Arne Midjo, Institutt for elektroniske systemer:

Vennligst ta kontakt med forfatteren om løsningsforslag ønskes.

Lenke til heftet WiFi programmering med ESP32.Kursheftet beskriver et undervisningsopplegg som er en videreføring av kursmodulen: ESP – Grunnkurs programmering (YFL), og er utarbeidet spesielt med tanke på yrkesfagelever innen Elektro, men burde også passe for Bygg og anlegg. Opplegget har spesielt fokus på bruk av Wifi-modulen til ESP32, som gir den mulighet til å fungere som en trådløs sensornode som kan kobles opp mot Internett. Kretsen er derfor spesielt egnet til bruk i forbindelse med Internet of Things (IoT). 
Siden den bruker samme programmeringsverktøy som Arduino er den spesielt attraktiv for tidligere Arduino-brukere.
Det omtalte undervisningsopplegget legger størst vekt på å ta i bruk ESP32s Wifi-muligheter og viser hvordan ESP32 gir oss mulighet til å overføre signaler mellom en lokal sensornode og en nett-tilkoblet PC eller smarttelefon. Utstyret egner seg derfor godt for trådløs styring og overvåking innen rekkevidden av en lokal ruter.
 

Forfattere: Kåre-Benjamin H. Rørvik og Nils Kr. Rossing 

Last ned heftet: WiFi programmering med ESP32 - (YFL) oppgavedel (pdf) (Rev. 2.0 – 20.01.21)
Ta kontakt med nils.rossing@ntnu.no for løsningsforslag.

Presentasjonsvideoer (ligger på YouTube):
Video 1: Intro til og bruk av Circus of Things
Video 2: CoT og de åtte første oppdragene
Video 3: Oppkobling av ESP til CoT
Videoene er produsert av Kåre-Benjamin H. Rørvik, Institutt for elektroniske systemer, NTNU

Testprogramvare:
Testprogram Sensornoden: Oppdrag-12-13-ESP32SensorNode-29.12.20.ino
Testprogram Uploadnoden: Oppdrag-12-13-ESP32UploadNode-29.12.20.ino
I2C scanning-program: I2C_Scanner.ino
Bestem MAC-adresse: getMacAddress.ino

Bibliotek:
Circus of Things: CircusESP32Lib-1.0.0.zip Fra www.circusofthings.com
 

Programmering

Programmering micro:bit

Micro:bit

Lenke til heftet Grunnkurs micro:bit - dekom.Hensikten med heftet er å gi deltakerne en grunnleggende innføring i programmering med micro:bit samtidig som det skal være et eksempel på hvordan en kan bruke programmering for gradvis å bygge opp et system. Det er lagt vekt på å vise hvordan man kan lage og teste små programbiter som etter hvert kan settes sammen til et større program. Autentisitet har også vært viktig. Et trafikklys er noe alle kjenner, men få vet hva som styrer lyset. Det er også lagt vekt på å tilrettelegge for tverrfaglighet ved å utfordre lærere og elever til å tenke trafikksikkerhet.

Forfattere: Nils Kr. Rossing, Ola Kleiven, Anne Birgitte Belboe, Rannvei Sæther, Eva H. Hagen – Vitensenteret i Trondheim

Last ned heftet Grunnkurs micro:bit – Dekom (pdf) (rev. 1.8 sept. 2020).

Lenke til heftet Videregående kurs microbit.Heftet er skrevet som en hjelp til gjennomføring av fjerde samling av DeKom-tilbudet: Skapende aktivitet i klasserommet, som ble gitt til Okstad skole, Tomasskolen og Vikhammer/Vikhammeråsen skole høsten 2020. Målsettingen med denne tredje og fjerde samlingen er å gi deltakerne en innføring i programmering med micro:bit samtidig som det skal være et eksempel på hvordan en kan bruke programmering for å bygge opp et produkt (prosjekt). Den fjerde samlingen bygger på samling tre og utforsker to viktige egenskaper ved mikto:bit: Trådløs kommunikasjon og det innebygde akselerometeret. Begge disse egenskapene er knyttet til et gjennomgående prosjekt – smartarmbånd, hvor en kombinerer det håndverksmessige med det programmeringstekniske, som vi anser som særdeles viktig.

 

Forfattere: Nils Kr. Rossing, Ola Kleiven, Anne Birgitte Belboe, Rannvei Sæther, Eva H. Hagen – Vitensenteret i Trondheim

Last ned heftet Videregående kurs micro:bit – Dekom (pdf) (rev. 1.2, nov 2020)

Lenke til heftet Undervisningsopplegg med micro:bit for naturfag vgsVi omgir oss med mye programvare i hverdagen, og programmering blir en stadig viktigere del av undervisningen i skolen. Dette heftet gir forslag til seks undervisningsopplegg i naturfag for VGS, med aktiviteter med micro:bit knyttet opp mot ulike kompetansemål i faget.

Forfatter: Johanna Sexe

Last ned Undervsiningsopplegg med micro:bit for naturfag VGS (pdf)

 

 

 

Lenke til Micro-bit - forslag til undervisningsopplegg.Heftet er ikke ment å være et begynnerhefte, men en resurs som beskriver to prosjekter som anvender Micro:bit. Det ene er en "magisk terning", det andre en liten robot som kan fjernstyres ved hjelp av akselerometeret hos en annen Micro:bit. Chassiet er laserkuttet og nesehjulet 3D-printet for å holde kostnadene så lave som mulig. Programmeringen er gjort så enkel som mulig, men med mulighet for å utvides og forbedres. Chassiet er forberedt for montasje av en 180 servo i fronten og reflektanssensorer foran på undersiden for ev. følging av en sort linje. Heftet er gitt ut på forlaget til Vitensenteret i Trondheim.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Micro:bit – forslag til undervisningsopplegg (pdf).
Last ned Micro:bit revisjon 3.0 av chassie fra januar 2018 (pdf).
En liten video som viser roboten i aksjon.
Programkode sender (hex) (Revisjon 3.0)
Programkode mottaker (hex) (Revisjon 3.0)

Vitensenteret

Vitensenteret

Skaperlærerkurs

Skaperlærerkurs

Lenke til Laserkutting, 3D-printing og tinnstøping.Heftet er ment som et oppslagsverk for lærere som deltar på kurset: 3D-printing, laserkutting og tinnstøping – Vi lager spill med brikker. Heftet gir en kort innføring i programverktøyet OpenSCAD og CURA som gjør deltagerne i stand til å designe og printe enkle modellfigurer (spillbrikker) ved hjelp av Ultimaker 2+. Videre beskrives hvordan man kan lage støpeformer av modellfigurene i gips, silikon eller ABS for så å gjennomgå teknikken med tinnstøping. Til sist beskrives hvordan man kan lage tegninger egnet for gravering og skjæring med laserkutteren Epilog Fusion laser.

Forfattere: Roy Even Aune og Nils Kr. Rossing (ViT)

Last ned heftet Laserkutting, 3D-printing og Tinnstøping (pdf). Heftet er revidert i oktober 2017.

 

Lenke til heftet Makerlærerkurs.Heftet er laget som et kurshefte for Makerlærerkurset som tilbys lærere i Trondheim kommune. Kurset går over fire dager fordelt over en og en halv måned. Hensikten er å kvalifisere lærere i grunnskolen til å operere maskiner i og bruke Vitensenterets makerspace, Trigger, slik at de selv kan ta med seg elevene sine. Dessuten har lærerne ansvar for å spre kunnskap om bruken av verkstedet blant kollegaer ved egen skole og på den måte kunne være en kontaktperson og brobygger mellom senteret og sin skole.
Det gjennomgående temaet for kurset er bygging og programmering av en liten robot styrt av mikrokontrollerkortet Micro:bit. Dette inkluderer lodding, skjæring med laserkutter, 3D-printing og blokkprogrammering. I tillegg vil det bli gitt et kurs i grunnleggende treskjæring.

Forfattere: Nils Kr. Rossing og Anne Birgitte Belboe (ViT)

Kurshefte – revisjon 2.0 (oktober 2018) (pdf)
Fil for laserkutting av robot chassie (pdf).
Fil for 3D-printing av nesehjul som OpenSCAG-fil
Programkode sender (hex)
Programkode mottaker (hex)

Utstilling

Utstilling

Utstilling

Lenke til Servicehefte ut og fly.Heftet gir en kortfattet orientering om bruk og vedlikehold av installasjonen “Ut og fly – størst verdi” som er utviklet som et delprosjekt under Abelfond‐prosjektet som startet i 2011 og ble avsluttet ved årsskiftet 2015/16. Utvikling av rike interaktive installasjoner for bruk ved Vitensenter har vært et samarbeid mellom Vitensenteret i Trondheim og VilVite i Bergen. I løpet av prosjektet er det utviklet to interaktive modeller ved VilVite og to ved Vitensenteret i Trondheim (ViT). Det har vært et krav at utstillingene skal handle om matematikk og være utviklet i tråd med intensjonen om “Active prolonged engagement”, et prinsipp utviklet ved Exploratorium i San Fransisco.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned Servicehefte "Ut og fly – størst verdi" (pdf) (Rev. 2.1 - 14.09.19)
Last ned Programfil "Ut og fly -størst verdi" (ino) Rev. 1.5.2 - 14.09.19)

Last ned Servicehefte "Ut og fly – størst verdi" (pdf) (Rev. 1.4 - 15.06.15)
Last ned Programfil "Ut og fly -størst verdi" (ino) Rev. 1.5.0 - 15.06.15)

Lenke til Servicehefte CO2.Heftet gir en kortfattet orientering om bruk og vedlikehold av installasjonen “CO2-regnemaskin” som er utviklet på bestilling av Skimuseet. Dette er en av 6 modeller som Vitensenteret i Trondheim utviklet våren 2016 for Skimuseet i forbindelse med deres klimautstilling som åpnet høsten 2016.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned Serviceheftet – CO2-regnemaskin (pdf) (Rev. 1.0 - 16.06.16)

 

 

 

Lenke til Servicehefte nærmest null.Heftet gir en kortfattet orientering om bruk og vedlikehold av installasjonen “Nærmest null” som er utviklet som et delprosjekt under Abelfond-prosjektet som startet i 2011 og ble avsluttet ved årsskiftet 2015/16. Utvikling av rike interaktive installasjoner for bruk ved Vitensenter har vært et samarbeid mellom Vitensenteret i Trondheim og VilVite i Bergen. I løpet av prosjektet er det utviklet to interaktive modeller ved VilVite og to ved Vitensenteret i Trondheim (ViT). Det har vært et krav at utstillingene skal handle om matematikk og være utviklet i tråd med intensjonen om “Active prolonged engagement”, et prinsipp utviklet ved Exploratorium i San Fransisco.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned Servicehefte – "Nærmest null" (pdf) (Rev. 1.3 - 24.04.15)