SL-serien

SL-serien

Framsider fra tre hefter fra SL-serien. Illustrasjon

Du kan kjøpe utgivelsene i SL-serien ved å sende en bestilling med fullstendig navn og adresse (ev. fakturaadresse og organisasjonsnummer for bedrifter) til kontakt@skolelab.ntnu.no eller per telefon 73 55 11 91. Heftene kan også lastes ned som pdf.

SL-serien

Lenke til heftet Miljøovervåking i tareskogenTareskogen er et spennende økosystem. Miljøovervåking av tareskogen gir en beskrivelse av tareskogen og det yrende livet som er i den og om miljøet de lever i. Heftet beskriver videre hvilke bioindikatorer som kan knyttes til denne tareskogen og hvordan disse kan måles. Bærekraftig utvikling blir tatt opp som tema og de utfordringer plast i naturen gir. For miljøovervåking kan det tas prøver både fra stortaren, annen tare, tang og sjøvann, og prøvene fra disse kan analyseres mht. tungmetaller. For sjøvannet kan de abiotiske faktorene pH, temperatur, densitet, og salinitet måles med enkelt utstyr. Heftet kan brukes som et ressurshefte i naturfag, biologi, eller teknologi og forskningslære. Beskrivelsen i heftet kan ha en overføringsverdi for lærere, som ønsker å ha ekskursjon med feltarbeid på sjøen, eller i fjæra.

Forfatter: Hilde Ervik

Last ned heftet Miljøovervåking i tareskogen (pdf).

Antall sider: 47

Pris: på forespørsel

Lenke til heftet PåstandsoppgaverPåstandsoppgaver – utforskende aktiviteter i naturfagene ved bruk av matematikk, er en samling av påstander innen flere fagområder. Påstandene kan i utgangspunktet virke urimelige, men viser seg ofte å være enda mer urimelige når man får gjort noen overslagsberegninger. På denne måten lærer elever og andre at en ikke alltid kan stole på sin intuisjon og betydningen av å kunne bruke matematikk til å gjøre overslagsberegninger. Oppgavene vil som oftest kreve at det gjøres antagelser og foretas valg på grunnlag av faktakunnskaper. Håpet er at oppgavene skal stimulere til argumentasjon og diskusjoner i klassen. Oppgavene vil derfor kunne brukes som krydder både i matematikken og i naturfagene.

Forfattere: Nils Kr. Rossing og Ine Chatrin H. Hetty

Siden heftet inneholder løsningsforslag og elevene oppfordres til å søke på nettet, har vi valgt å legge ut oppgavedelen av heftet for nedlasting. Dersom noen ønsker å få tilsendt den elektroniske utgaven med løsning, vennligst ta kontakt med nils.rossing@ntnu.no. Papirutgaven inneholder selvfølgelig løsningsforslag.

Last ned oppgavedelen av heftet Påstandsoppgaver (pdf)

Antall sider: 86

Pris: 120 kr. eks. porto

Lenke til heftet Rom for læringRom for læring – undervisningsopplegg for naturfag og matematikk med utgangspunkt i verdensrommet, er ment å være en ressurs for lærere innen et fagområde som de fleste ungdommer finner interessant og spennende. Heftet gir historisk bakgrunnsstoff om raketter, romkappløpet og opphold i rommet, samtidig som det gir praktiske oppgaver som inviterer til eksperimentering. Det er spesielt interessant at det er mulig for elever i ungdomsskolen med enkle midler å beregne romferga Atlantis sin akselerasjon på bakgrunn av fire stillbilder fra oppskytingen i 2011. Heftet spenner faglig vidt ved at det ikke bare inkluderer fysikk og matematikk, men også fysiologiske prosesser hos romfarere ved langtidsopphold ombord i romstasjonen ISS, i tillegg til at det berører plantebiologiske eksperimenter foretatt i rommet.
Heftet evner på denne måten å vise hvor tverrfaglig og rikholdig romvirksomheten er. Det burde derfor egne seg godt som ressursstoff for naturfaglærere både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Forfattere: Abdul Basit Mohammad, Silje Aase Wolff og Bodil Svendsen

Last ned heftet Rom for læring (pdf)

Antall sider: 104

Pris: 120 kr. eks. porto

Lenke til heftet utforskende aktiviteter i naturfagUtforskende arbeidsmåter er viktige i naturfag. Dette heftet presenterer 22 ideer til praktiske aktiviteter som naturfaglæreren kan ta i bruk for å gjøre naturfaget mer utforskende. Aktivitetene kan tilpasses til ulike nivå og ulike faglige sammenhenger.

Presentasjonen av aktivitetene tar utgangspunkt i 5E-modellen (engage, explore, explain, extend, evaluate) for utforskende naturfagundervisning, som gir rom for både det faglige innholdet og elevenes egne undersøkelser.

Forfattere: Berit Bungum og Peter van Marion

Last ned heftet Utforskende aktiviteter i naturfag (pdf)

Antall sider: 61

Pris: 160 kr. eks. porto

Lenke til heftet Astronomi - laborativa momentHeftet beskriver en rekke eksperimentelle oppgaver man kan gjennomføre innen astronomi. Grunntanken er å kunne benytte seg av enkelt utstyr og for eksempel bestemme avstanden fra jorda til månen eller sola. Det gis en beskrivelse av hvordan man med et enkelt solur kan bestemme ulike parametre med god nøyaktighet. Disse parametrene er lengden på et år, jordaksens helling, breddegraden for observasjonsstedet, dato for vårjevndøgn, jordbanens eksentrisitet og når jorda er nærmest sola (perihelium).

Oppgavene er innrettet mot naturfag på alle trinn, men har også koblinger til andre fag. 

Forfatter: Jonas Persson

Heftet er på svensk.

Last ned heftet Astronomi – laborativa moment (pdf)

Antall sider: 83

Pris: 160 kr eks. porto.

 

Lenke til heftet Videoanlays i fysikkundervisningenHeftet beskriver hvordan man kan bruke videoanalyse som et redskap i fysikkundervisninga. Ved å bruke gratisprogrammet Tracker kan man gjennomføre ulike eksperimenter og modelleringer som ikke er mulig med vanlig laboratorieutstyr. Her gis en gjennomgang i å bruke programmet med dets ulike finesser. Det gis eksempler på ulike aktiviteter man kan utføre i eller utenfor et klasserom. Eksempler på noen av aktivitetene er analyse og modellering av luftmotstand, bestemmelse av solas rotasjon ved hjelp av analyse av solflekker, bestemmelse av tyngdeakselerasjonen på månen osv. Det finnes mange muligheter for å utvikle nye oppgaver for elever.

Oppgavene er spesielt rettet mot fysikk i vgs, men kan også brukes på ungdomsskolen og/eller i andre fag.

Forfatter: Jonas Persson.

Heftet er på svensk.

Last ned heftet Videoanalys i fysikundervisningen (pdf)

Antall sider: 89

Pris: 160 kr eks. porto.

Lenke til heftet gråspurv, farskap og forskningsmetoderHeftet er utviklet i samarbeid med et forskningsprosjekt ved "Population Biology Centre" på NTNU, ledet av professor Bernt-Erik Sæther. Undervisningsopplegget er i hovedsak utviklet for å inngå i programfaget teknologi og forskningslære, men dekker også læreplanmål fra programfaget biologi. Det legges stor vekt på metodisk tilnærming og bruk av teknologi og matematikk for å forstå økologiske prosesser i naturen. I tillegg får elevene en innføring og forståelse for evolusjon og seleksjon i små populasjoner.

Excel-filer for nedlasting:

Filene brukes sammen med heftet.

Forfattere: Maria Sviland (Skolelaboratoriet, UiO), Henrik Jensen (Population Biology Centre, Institutt for biologi, NTNU), Børge Moe (Institutt for biologi, NTNU) og Åsa Borg (Institutt for biologi, NTNU)

Last ned heftet Gråspurv, farsskap og forskningsmetoder (pdf)

Antall sider: 90

Pris: 100 kr eks. porto

Forside SL-hefte om Varmepumper og solfangere.  Illustrasjon.Målet med heftet er at det skal være en støtte til elevverkstedet varmepumper og kjøleskap, og lærerkurs over samme tema. Heftet er primært ment som en lærerveiledning, men deler kan brukes som elevark under laboratorieøvelsene. Heftet inneholder en prinsipiell beskrivelse av varmepumpens virkemåte og oppbygning, supplert med forslag til eksperimenter for å anskueliggjøre virkemåten. For å vise at damp inneholder vesentlig mer varmeenergi enn varmt vann med samme temperatur, beskrives et forsøk for å måle spesifikkvarmekapasitet til vann­damp. Dessuten beskrives måling av varmefaktoren til en laboratorie-varmepumpe.

Heftet er ikke ment å være utfyllende om emnet.

Forfattere: Førstelektor Nils Kr. Rossing (Skolelaboratoriet, NTNU) og lektor Tore Fagerli (Byåsen videregående skole)

Last ned heftet Varmepumper og solfangere (pdf)

Antall sider: 72

Pris: 100 kr eks. porto.

Forside SL-hefte om feltarbeid i naturfag og biologi. Illustrasjon.Heftets første del tar for seg feltarbeid i naturfag og biologi i et didaktisk perspektiv. Viktige spørsmål er "hvorfor feltarbeid?", hva er hensikten med feltarbeid?", og "hva lærer elevene egentlig av å utføre feltarbeid?".

Fokus settes på viktige spørsmål og valg som de fleste lærere blir stilt overfor i forbindelse med feltundervisningen. 

Forfatter: Peter van Marion.

Antall sider: 66

Pris: 100 kr eks. porto.

Kun tilgjengelig i papir.

Lenke til heftet Mekaniske lekerHeftet beskriver noen grunnprinsipper for mekaniske overføringer av bevegelse og gir ideer til hvordan disse kan brukes for å lage mekaniske leker. Blant aktivitetene som beskrives er "mekanisk teater" i en skoeske, sprellemann med veivaksel og leker på vogn som gjør bevegelser når vogna triller.

Det har i aktivitetene vært viktig å finne en balanse mellom det å bruke enkelt utstyr og materiell som er billig og lett tilgjengelig, og det å kunne utforme leker som likevel virker godt og kan gis en estetisk verdi og særpreg.

Heftet henvender seg til alle som liker å eksperimentere med mekanikk og egen kreativitet. I undervisningssammenheng er det spesielt rettet mot hovedområdet teknologi og design i læreplanen for naturfag på årstrinn 4–7.

Forfatter: Berit Bungum

Last ned heftet Mekaniske leker: prinsipper og ideer (pdf)

Antall sider: 44

Pris: 100 kr eks. porto.

Lenke til heftet Fysikkløypa ved NTNUHeftet er en samling av oppgaver med veiledning fra Fysikkløypa som elever fra 6. klasse fra Nord- og Sør-Trøndelag gjennomførte i løpet av drøyt tre uker i tiden 16. januar til 17. mars 2006. Prosjektet er finansiert av Institutt for fysikk ved NTNU. Det faglige innholdet er utarbeidet i et samarbeid mellom Institutt for fysikk, Skolelaboratoriet ved NTNU, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon og Vitensenteret i Trondheim. Heftet er også ment å være et idéhefte for bruk i skolen.

Forfattere: Nils Kristian Rossing og Berit Kjeldstad

Last ned heftet Fysikkløypa ved NTNU (pdf)

Pris: 100 kr eks. porto

Forside SL-hefte om energi for framtiden. Illustrasjon.Heftet berører de fleste former for fornybare energikilder, men legger spesiell vekt på solceller, brenselceller og batterier, i tillegg til bruk av hydrogen som lagringsmedium. Heftet gir også en fin oversikt over dagens energisituasjon i Norge og verden for øvrig.

Målsetningen med heftet er at naturfagslærere i den videregående skolen skal få innsikt i temaet som ble tatt inn i Kunnskapsløftet i Vg1. Heftet burde derfor være ideelt som underlagsmateriale for å undervise om dette emnet. Heftet danner også basis for Skolelaboratoriets kurs "Energi for framtida" som med jevne mellomrom tilbys som etterutdanningskurs. Høsten 2006 ble en utvidet versjon av kurset bli tilbudt som videreutdanningskurs (7,5 studiepoeng).

Heftet erstatter SLserien nr. 5 "Fornybare energikilder"

Forfatter: Håvard Karoliussen.

Pris: 160 kr eks. porto

Dette er ikke tilgjengelig i elektronisk form, kun på papir

Lenke til heftet Fra elektroniske kretser til intelligente husHeftet "Fra elektriske kretser til intelligente hus" beskriver et undervisningsopplegg primært beregnet på emnet teknologi og design i ungdomsskolen, men mye kan også benyttes i vg1 ved linje for elektrofag.

Heftet er delt inn i tre deler:

Del 1 omhandler elektrisitetslære, elektriske komponenter og oppkobling av elektriske kretser i modellhus. En simulator for elektriske kretser beskrives.
Del 2 omhandler elektronikk, elektroniske komponenter, roboter og sensorer. Opplegget inneholder bl.a. detaljert byggebeskrivelse av en fuktighetsdetektor og hvordan denne med enkle midler kan bygges om til tørke-, lys- eller mørkedetektor.
Del 3 gir en beskrivelse av smarthus-konseptet, gjennomgang av logiske kretser, oppbygging og programmering av et intelligent modellhus.

Heftet er i første rekke et kurshefte for Skolelaboratoriets lærerkurs med samme navn, men kan med utbytte leses uavhengig av kurset. Utvikling av kurs, hefte og undervisningsopplegg er finansiert av SIEMENS Trondheim.

Forfatter: Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet, NTNU.

Last ned heftet Fra elektriske kretser til intelligente hus (pdf)

Antall sider: 230

Pris: 150 kr eks. porto.

Lenke til heftet Luft og strømningerHeftet beskriver ca. 15 ulike forsøk knyttet til aerodynamikk. Under forsøkene anvendes en vindgenerator og en koffert bestående av ca. 30 ulike deler. Utstyret er tilrettelagt for observasjon og måling av luftmotstand og lufttrykk. Kofferten er levert av KPT-Naturfag. Forsøkene er i første rekke beregnet for demonstrasjoner i fysikkfagene i videregående skole, men kan med hell benyttes også i ungdomsskolen og i naturfag grunnkurs i videregående skole for å gi undervisningen et løft. Innholdet i dette heftet tar utgangspunkt i et tysk hefte som følger kofferten: "Cornelsen experimenta". De aller fleste bildene er tatt ved Skolelaboratoriet av forfatteren.

Forfatter: Ragnar Næss, tidligere lektor ved Ole Vig Videregående skole, Stjørdal.

Last ned heftet Luft og strømninger (pdf)

Pris: 70 kr eks. porto.

Lenke til heftet: Teknologi i skolen - Bygg et husHeftet er bygget opp som et kurshefte knyttet til kurset: Teknologi i skolen – bygg et hus. Et praktisk eksempel på samspill mellom teknologi- og realfagene, som har vært holdt ved Skolelaboratoriet ved NTNU. Heftet er ment som et supplement til heftene BOLIGabc 1 og 2 som er gitt ut av Byggenæringens forlag i 2003. I tillegg til å vise bygging av skalerte modeller av grunnmur og hus, gir heftet forslag til problemstillinger som binder byggeprosjektet sammen med de øvrige realfagene. Heftet beskriver også programvare for utprøving av brokonstruksjoner og simulering av elektriske installasjoner.

Forfattere: Nils Kr. Rossing (Skolelaboratoriet, NTNU), Tore Fagerli (Byåsen videregående skole, Trondheim) og John Dinesen (Charlottenlund ungdomsskole, Trondheim).

Last ned heftet Teknologi i skolen "bygg et hus" (pdf)

Antall sider: 124

Pris: 100 kr eks. porto

Lenke til heftet Kreativitet og skapergledeEt samfunn i stadig endring og utvikling krever mennesker som raskt kan tilpasse seg nye forhold og situasjoner. Dette gjelder så vel på arbeidsmarkedet som i samfunnslivet ellers. Evnen til å finne nye løsninger på stadig mer utfordrende og komplekse problemstillinger blir mer og mer påkrevd. Dette fordrer fleksible og kreative mennesker.

Heftet gir en introduksjon til temaet kreativitet slik det blir presentert i kurset "Kreativitet og skaperglede". Det er ikke først og fremst ment å være et kurshefte for deltagerne, men et ressurshefte for den som ønsker å holde lignende kurs. Erfaringene fra de tre kursene som er holdt i regi av Skolelaboratoriet er derfor oppsummert mot slutten av heftet.

Forfattere: Nils Kr. Rossing og Per Morten Kind

Last ned heftet Kreativitet og skaperglede (pdf)

Antall sider: 88

Pris: 100 kr eks. porto

Lenke til heftet Elektronikk for skolenHeftet er primært et kurshefte for deltagere ved Skolelaboratoriets kurs: Elektronikk i skolen. Eksperimentet er sentralt i opplegget og er det første som møter kursdeltagerne. Det suppleres med teori når dette er naturlig. Kurset fokuserer på en krets, strømforsterkeren. På den måten blir deltagerne godt kjent med kretsen og tør å gjennomføre aktivitetene i klasserommet. Alt nødvendig utstyr kan dessuten lånes ved Skolelaboratoriet.

Forfattere: førstelektor Nils Kristian Rossing (Skolelaboratoriet, NTNU), førsteamanuensis Thorarinn Stefansson (Institutt for fysikk, NTNU) og førsteamanuensis Berit Bungum (ILS, Universitetet i Oslo)

Last ned heftet Elektronikk for skolen

Antall sider: 160

Pris: 120 kr eks. porto

Lenke til heftet Hold og stell av vandrende pinnerVandrende pinner er fascinerende insekter som etter hvert er blitt populære som kjæledyr. De er ufarlige og enkle å holde, og passer godt i skolen i forbindelse med prosjekter med dyr i klasserommet. Dette heftet gir en liten innføring i pinnenes biologi, samt hvordan disse insektene enkelt kan holdes som kjæledyr hjemme eller i klasserommet.

Forfatter: Jan Ove Rein, som er cand. scient. i zoologi fra NTNU, og som har over 15 års erfaring med tropiske insekter og edderkoppdyr.

Last ned heftet Hold og stell av vandrende pinner (pdf)

Antall sider: 30

Pris: 70 kr eks. porto