Video for kvalitet

NTNU Video for kvalitet. Logo.

Video for kvalitet (VfK) er en del av ”Innovativ utdanning” ved NTNU. Projektet er i hovedsak rettet inn mot produksjon og evaluering av video som læringsobjekt. Målet for prosjektet er å besvare spørsmålet:  

Hva gjør en video til et godt læringsobjekt? 

Selv om spørsmålet i seg selv er spesifikt, er det ikke mulig å besvare det uten selv å sette inn videoer i en kontekst. I dette tilfellet er læring de grunnleggende. Dette har ført til at vi har satt opp tre mål for prosjektet. 

Video for kvalitet. Logo.

Prosjektet skal:

  • produsere forskningsbaserte videoer
  • utvikle og anvende evalueringsinstrumenter slik som "learning inventories"
  • studere effekten av videoer på læring

Videoer som læringsobjekt

Levende bilder, i form av film, TV og video, har blitt brukt i undervisning siden 1920-tallet. Først som stumfilm, senere lydfilm, direktesendt TV og videokassetter/CD/videodisk/DVD fram til skapelsen av World Wide Web og muligheten til å koble opp en personlig datamaskin til ulike videoportaler. 

Dette handler sånn sett ikke om en ny undervisningsform. Mange av de tidligere forsøkene med film/video som læringsobjekt har ikke hatt den innvirkningen på undervisningen som ble forutsett fra 1920-tallet og senere. Dette har i stor grad handlet om at man satset for mye på det tekniske uten å ta nødvendig hensyn til materialet som skulle presenteres og underviserne og studentene som skulle anvendte det. Enkelt sagt tok man ikke hensyn til pedagogikken og menneskene.

I dag er teknikken i seg selv sjelden den begrensende faktoren, da det finnes kameraer med høy oppløsning og programmer for egen videoproduksjon. Utfordringen ligger i hvordan teknikken anvendes, hva man spiller inn, og hvordan man anvender materialet. 

Fotografering og lydinnspilling krever kunnskap om mediene og opptaksutstyrets begrensninger. Selv om den tekniske kvaliteten på et kamera er høy, betyr ikke det at alle fotografiene man tar blir bra. Med

digitale kameraer kan man ta veldig mange bilder for så å velge ut de få som blir bra. Vi har med andre ord erstattet kvalitet med kvantitet. Det samme gjelder i høy grad også lydinnspillinger hvor man tror at et lydredigeringsprogram kan fikse lyden så den blir god. Dette stemmer altså ikke.

I produksjonen av videoer som undervisningsobjekt må man tenke på dette, for å ikke slite ut brukerne med lav bilde- og lydkvalitet, hvilket gjør at de mister motivasjon og blir slitne. I prosjektet Video for kvalitet (VfK) ble det raskt klart at dette var et viktig aspekt. Gjennom samarbeidet med NTNUs multimediasenter, har vi satset på å holde et høyt nivå på lyd- og bildekvalitet som en viktig del av prosjektet. Til produksjon

Lærer som skriver på ei tavle. Foto.

 

Tre ulike videoer

Hvis vi ser bort fra det tekniske, kan vi dele inn videoformatene i ulike generasjoner sett i lys av utviklingen. Vi ser da på hvordan de spilles inn og er tenkt å brukes. Forelesningene har vi delt opp i ulike generasjoner.

E-lecture 1.0

I denne gruppen plasserer vi forelesninger som spilles inn in situ, med ett kamera, vanligvis plassert lengst bak i forelesningssalen. Normalt er disse videoene på rundt 45 minutter, som tilsvarer en normal forelesning/leksjon. Videoene blir så lagt ut på nett, vanligvis uten redigering. Det hender at man skifter mellom ulike bilder, som mellom tavle, nærbilde av foreleser og presentasjoner i form av lysark e.l. Men i enkelte tilfeller finner man videoer hvor man selv får mulighet til å velge scene ved hjelp av "picture in picture"-funksjoner.

Bruken av denne typen video gir studentene en mer passiv rolle enn i forelesningssalen. I tillegg savnes muligheten for en «sosial» kontakt med foreleser når det er vanskeligere å oppfatte kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Evalueringer viser at denne typen videoer har liten grad av gjenbruk senere, og at de for det meste blir sett innen en relativt kort tidsperiode etter forelesningen. Vi kan konstatere at denne typen video er lærersentrert selv om den kan være user-paced.

E-lecture 2.0

Lærer som står foran ei tavle. Foto.Et naturlig steg videre er å minske lengden på videoen så den blir mer seertilpasset og å gjøre den tematisk slik at det faglige kommer mer i fokus. Ved å spille inn en kort video i studio kan foreleseren rette oppmerksomheten i større grad mot kameraet (studenten/seeren/brukeren), og vi får med dette en mer student(lærings)-sentrert video. Det knyttes en «sosial» kontakt og kroppsspråket er lett å se. Dette gjør det dessuten enklere å redigere videoen i etterkant. Ved å ha et opptakssted som man kan kontrollere, vil også bildet og lyden få mye bedre kvalitet. Det er også enklere å holde seg til et manus som kan utarbeides grundig både faglig, didaktisk og presentasjonsmessig i forkant. Dette gjør det mulig å ta i bruk forskningsresultater og prøve ut ulike presentasjoner i stor grad. Det er i første omgang denne typen forelesningsvideoer som VfK produserer. Det bør også nevnes at tematiske videoer kan produseres med ulike fokus og nivåer innenfor samme tema. 

E-lecture 3.0

En naturlig utvikling fra 2.0 er å legge til interaktivitet i videoen. Dette er et relativt nytt felt som stiller store krav til videoportalen som anvendes. Dette åpner opp for Personalized Learning hvor en kobling til en læringsplattform gjør det mulig å guide studentene til et passende læringsobjekt for å optimere læringen. VfK har testet ulike interaktive løsninger i prosjektet og arbeider med å implementere disse innen rimelig tid. Mer informasjon og resultater innen dette kommer.

Oppgaveløsning og instruksjoner

Utenom forelesninger er oppgaveløsning og instruksjoner for laborativt arbeid eller datarprogrammer interessante, da studenter ofte har behov for støtte til dette. Selv her har vi lagt til grunn og anvendt de samme prinsippene som for forelesninger.

Person som peker på formler på ei tavle. Foto.

Resultater

Resultater

Video for kvalitet har utviklet og tatt i bruk ny teknologi i prosjektet. Gjennom å sette læring i fokus ser vi ikke på video som et isolert læringsobjekt, men setter video som læringsobjekt i en større sammenheng. Dette har ført til at vi stadig utforsker nye måter å jobbe på, og forsøker å sette de inn i en helhetlig tilnærming til læring

Med grunntanken om å produsere forskningsbaserte videoer, har vi skapt en ressurs for framtidens utdanning ved NTNU.

Tips til utforming av videoer

Tips til utforming av videoer

Publikasjoner

Publikasjoner

Liste over publikasjoner (pdf)

 

Artikler (peer-reviewed)

Projektbaserad labundervisning inom grundläggande fysik för civilingenjörsstudenter
(E. Wahlström & J. Persson), UNIPED, 38, nr. 4-2015, p. 293–302 (2015)

Ändringar i attityder och föreställningar hos första års-studenter i civilingenjörsutbildningen i fysik och matematik vid NTNU (in Swedish) (J R Persson), Uniped, 39, nr.1-2016, p.37-46 (2016) 

Planetarium software in the classroom (J R Persson & U. Eriksson), Physics Education, vol. 51, nr 2, 025004. (2016)

Development of an inventory for Alternate Conceptions among students in Chemistry (P.O. Eggen, J R Persson, E. Egholm Jacobsen & B. Hafskjold), Insänd till Högre Utbildning

Analys av flervalsuppgifter som examinationsform (J R Persson). (Accept UNIPED 2016)

Investigating learners' viewing behaviour in watching instructional video. (J R Persson, E. Wattengård & E. Egholm Jacobsen)Uniped, 40, nr. 2-2017, p. 129-139.

Analys av flervalsuppgifter som examinationsform (in Swedish) (J R Persson) UNIPED, 40, nr. 3-2017, 261-274 (2017)

A tale of two cities: Ändringar i attityder och föreställningar hos första års-studenter i civilingenjörsutbildningen i fysik och matematik vid NTNU och CTH (J R Persson) UNIPED, 40, nr. 4-2017, 346-360 (2017)

Development of an inventory for Alternate Conceptions among students in Chemistry (P.O. Eggen, J R Persson, E. Egholm Jacobsen & B. Hafskjold) LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 1-11, aug. (2017)

Kvalitet i Undervisningsvideoer (Jonas Persson & Per-Odd Eggen) Kapitel i MOOC i høyere utdanning – historier om pedagogisk utviklingsarbeid Norgesuniversitets skriftserie 1-2017 (2017) p51-58 ISBN nr. 978-82-91308-59-3

 

Manuskript

Effect on Learners viewing behaviour in watching instructional video due to use of Captions and Text (J R Persson, E. Wattengård & E.B. Lilledahl)

Learners viewing behaviour in watching instructional video while taking notes (J R Persson, E. Wattengård & M. Langaas)

 

Vitenskapelige rapporter

Evaluating the Force Concept Inventory for different student groups at NTNU (J R Persson),  http://arxiv.org/abs/1504.06099 (2015)

Brukarstatistik för matematik- och fysikvideor vid NTNU (J R Persson)

Kursutveckling och bruk av video. Erfarenheter från projektet Video for Kvalitet (J R Persson) (2018)

 

Lærebøker, bøker og kompendier

Problemløsning (in Norwegian) (Persson, Jonas), Kompendium för Universitet. 40 s NTNU 2014 ISBN 978-82-7923-065-6

Dimensionsanalys (Persson Jonas), Kompendium för Universitet. 66 s Förlag: NTNU 2014 ISBN 978-82-7923-073-1

Att föra laboratorie-journal (Persson, Jonas), Kompendium för Universitet. 38 s Förlag: NTNU 2014, ISBN 978-82-7923-072-4 

Konferansebidrag

Projektbaserad labundervisning inom grundläggande fysik för civilingenjörsstudenter. (in Swedish) (E. Wahlström & J. Persson), MNT-konferansen, Bergen, Norway, 18.-19. March 2015

Projektbaserad labundervisning inom grundläggande fysik för civilingenjörsstudenter. (in Swedish) (E. Wahlström & J. Persson), Nordic Physics Days, Trondheim, Norway, 6.-9. June 2015

Changes in Attitudes and beliefs of first year physics students at NTNU (J. Persson), Nordic Physics Days, Trondheim, Norway, 6.-9. June 2015

Analys av rättningsalgoritmer för flervalsuppgifter som examinationsform (J. Persson), Læringsfestivalen 2017; 2017-05-08 - 2017-05-09, NTNU

Förändringar i attityder gentemot lärande och ämne under första studieåret vid en civilingenjörsutbildning (J. Persson), MNT-Konferansen; 2017-03-30 - 2017-03-31, NTNU 

Undersökning av studenters uppmärksamhet under föreläsningar (J. Persson), Læringsfestivalen 2017; 2017-05-08 - 2017-05-09, NTNU 

Ändringer i attityder hos civilingenjörsstudenter i utbildningen i fysik och matematik vid NTNU och CTH (J. Persson), Læringsfestivalen 2017; 2017-05-08 - 2017-05-09, NTNU ​