Realfagkonferansen 2019

Realfagkonferansen 2019

Realfagkonferansen. Logo.

Takk for besøket til alle dere som deltok på Realfagkonferansen 2019!

Her er presentasjoner som ble holdt:

Plenum

 

Delplenum

 

Parallellsesjoner

 

Lenke til evaluering av Realfagkonferansen 2019.

For mer informasjon om konferansen, se Realfagkonferansens egen nettside.

 

 

 

Realfagkonferansen 2018

Plenum

 

Halvplenum

 

Parallellsesjoner

 

Vinnere av NTNUs Realfagpris

Vinnere av NTNUs Realfagpris

Prisen på kr. 20 000,- ble utdelt under Realfagskonferansen, på NTNU i Trondheim.

Årets pris ble tildelt Stabbursmoen skole

Hanne Kile Andersen og Karoline Sødahl. Foto.

Juryens begrunnelse

Stabbursmoen skole har gjennomført en omfattende og engasjerende realfagsatsing for både elever og lærere. Lærerne har over flere år oppgradert sine kunnskaper i naturfag- og matematikkdidaktikk, og i samme periode har skolen hatt elevprosjekter der elever på alle trinn har lært gjennom å utforske. Foreldrene er blitt invitert inn i utforskningsprosjektene, noe som har gitt aktivitetene enda større verdi. Bakteppet for aktivitetene ved Stabbursmoen skole er Trondheim kommunes realfagstrategi Utforsker i dag, utvikler i morgen og regjeringens Tett på realfag for 2015-2019.

Nasjonale myndigheter og skoleeiere utvikler strategier, men det er gjennomføringen ved den enkelte skole som gir verdi for samfunnet og elevene. Stabbursmoen skole har evnet å omsette fine ord og planer, til elevaktiviteter og læring. I tillegg har lærerne gjennomført et systematisk utviklingsarbeid som vil komme framtidige elever til gode. Prinsippet med utforsking er ikke bare reservert for realfagene ved Stabbursmoen, men er tatt i bruk i flere fag.

Stabbursmoen skole tildeles NTNUs Realfagpris for 2019 for sitt systematiske arbeid med å oppgradere realfagundervisningen og å ta i bruk utforskning som metode på tvers av fagskiller.

Dette er gjort på en måte som har involvert en stor del av lærerstaben, og ikke minst: Elevene på alle trinn ved Stabbursmoen har blitt motivert for og fått økt sin forståelse og sine ferdigheter i matematikk, naturfag og teknologi. Realfagsatsingen ved Stabbursmoen skole har hatt et omfang og en kvalitet som både skoleeier og NTNU er imponert over!

Vi gratulerer!

 

Prisen på kr. 20 000,- ble utdelt under Realfagskonferansen, på NTNU i Trondheim.

Årets pris ble tildelt lærer Erik Løkketangen og 7.trinn ved Brundalen skole.

Erik Løkketangen. Foto.

Juryens begrunnelse: 

Elevene som i år er på 7. trinn ved Brundalen skole har jobbet med og lært programmering siden 2. trinn gjennom mange ulike arbeidsformer. Gjennom dette varierte arbeidet har de lært seg programmering på et høyt nivå, de har etablert kontakt med næringsliv, de har finansiert prosjekter gjennom en stor egeninnsats og de har drevet utadrettet virksomhet. Disse aktivitetene har, på tross av at de er frivillige, engasjert 56 elever på trinnet samt mange foreldre, og det er etablert et arbeidsfellesskap som har fungert både i og utenom skoletida.

Det er elevenes aktiviteter og gode samarbeid for å lære og å gjennomføre prosjekter som ligger til grunn for at de tildeles NTNUs Realfagpris for 2018.  Og dette er ikke første gangen 7. trinn under ledelse av Erik Løkketangen utmerker seg: De har gjort det svært bra First Lego League både nasjonalt og i skandinavisk finale, og nå nylig tok de en imponerende fjerdeplass i FIRST Championship World Festival i Detroit, USA. Dette viser at prosjektet i tillegg til det gode arbeidet som er gjort, har oppnådd kompetanse i verdensklasse.

Vi gratulerer!

Prisen på kr. 20 000,- ble utdelt under Realfagskonferansen, på NTNU i Trondheim.

Årets realfagpris går til en enkeltperson og ildsjel om gjør en innsats i skolen knyttet hovedsaklig til matematikkundervisning, men også til andre realfag i videregående skole:

Vegard Kjøsnes, lektor ved Heimdal videregående skole.

Vegard Kjøsnes er en relativ fersk lærer som på eget initiativ har opprettet og drifter ressursnettstedet delmatte.no. 

Vegard Kjøsnes. Foto.

 

 

 

 

 

 

Juryens begrunnelse:

Vegard Kjøsnes har opprettet og drifter nettstedet delmatte.no, som er ressurssider for realfagene generelt, men i størst grad matematikk. Sidene fungerer som et delingsnettsted som inviterer til bidrag fra andre lærere. Oppgavene som presenteres er enten laget av Kjøsnes selv, hans kolleger eller oversatt fra andre kilder. Det referees på en ryddig måte. Nettstedet gir tilgang til rike oppgaver som er godt egnet til å bidra til variert og utforskende realfagundervisning. Elever kan også bruke sidene på egen hånd og vil finne utfordrende og nyskapende oppgaver i tillegg til at de får tilgang til en oppgavebank over eksamenssett m.m. Sidene er godt besøkt og ser ut til å være lett tilgjengelig – også gjennom andre nettsteder.

Juryen setter pris på tiltaket og ønsker å oppmuntre til videre bruk slik at lærere kan dele og bidra sammen til å utvikle realfagundervisningen. Kvaliteten i norsk skole avhenger av lærere som tar initiativ til samarbeid og entreprenørskap og som i tillegg er villig til å dele med andre og legge ned den ekstra arbeidsinnsatsen som kreves. Delmatte er et eksempel til etterfølgelse som demonstrerer alle disse kvalitetene på en god måte.

Vi gratulerer!

Prisen på kr. 20 000,- ble utdelt under Realfagskonferansen, på NTNU i Trondheim.

Årets realfagpris går til en enkeltperson og ildsjel om gjør en innsats i skolen knyttet til de overordnede temaene miljø og bærekraft: Audun Jensen, lærer ved Sveberg skole.

Audun Jensen. Foto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun Jensen har vært prosjektleder for «Salamanderprosjektet» på Sveberg skole i tre år. Prosjektet startet i 2013 med målsetting å: Lære elevene om truede arter og biotopene de lever i som her er storsalamandere og småsalamandere og bidra til at disse overlever. Kartlegging og overvåking av bestanden i tyngdepunktet av artens utbredelse i Midt Norge, samt tiltak for å bedre livsgrunnlaget.

 

Juryens begrunnelse:

Dette arbeidet er drevet av Audun Jensen som ildsjel, en person som er over gjennomsnittlig engasjert og har lagt ned en stor innsats for å tilrettelegge salamanderprosjektet for elevene. Det overordnede temaet bærekraft blir (dessverre) mer og mer aktuelt, og Stortingsmelding 20 legger opp til at bærekraft også skal bli mer sentralt i skolen. Salamanderprosjektet er forbilledlig og kan inspirere andre lærere og elever til tilsvarende prosjekter. Prosjektet har søkt og fått midler fra den naturlige skolesekken (i regi av Naturfagsenteret). Et viktig poeng er at  elevene gjør en forskjell ved å bidra med egne krefter til forskning i eget nærområde og i samarbeid med profesjonelle forskere. Det at forskere og elever kan samarbeide til gjensidig nytte og glede viser  resten av samfunnet. Audun Jensens engasjement bidrar til å koble praktiske aktiviteter med teori og gi undervisningen relevans til verden omkring oss. 

Vi gratulerer!

Prisen på kr. 20 000,- ble utdelt under Realfagskonferansen, på NTNU i Trondheim.

Årets vinnere:

  • John Dinesen, Charlottenlund ungdomsskole
  • Tore Fagerlie, Byåsen videregående skole
  • Steinar Larsen, Huseby ungsdomsskole

John Dinesen, Tore Fagerli og Steinar Larsen. Foto.

Juryens begrunnelse:

John Dinesen og Tore Fagerlie har siden slutten av nittitallet vært ildsjeler i utviklingen av undervisningen i teknologi og design i skolen. Steinar Larsen har gjennom mange år vært en pådriver for bruk av ulike former for teknologi i alle fag. Alle tre står fortsatt i spissen for utviklingen av undervisningen i og om teknologi gjennom programfaget Teknologi og forskningslære og valgfaget Teknologi praksis.  De deler sin kunnskap og erfaring med andre, er pådrivere i lærernettverk, samarbeider med næringsliv og ulike fagmiljøer utenfor skolen, og de har utviklet læremateriell, veiledningshefter og lokale læreplaner. Gjennom sin mangeårige innsats har de tilført realfagene en virkelighetsnær dimensjon, og de har gjort teknologifaget mer synlig både på egen skole og for lærere på andre skoler i hele landet. Som kreative og inspirerende lærere brøyter de fortsatt vei med sin solide kunnskap og sitt engasjement. 

Vi gratulerer!

 

Prisen på kr. 20 000,- ble utdelt under Realfagskonferansen, på NTNU i Trondheim.

Årets vinner:

  • Ingrid Kjelsberg, rektor ved Sunnland ungdomsskole

Ingrid Kjeldsberg. Foto.

Juryens begrunnelse

Sunnland skole har under ledelse av rektor Ingrid Kjelsberg gjennom mange år satset systematisk på skoleutvikling i realfag. Skolens satsing på realfag har kommet tydelig til uttrykk gjennom bevisste prioriteringer med hensyn til rom og utstyr, deltakelse i ulike utviklingsprosjekter innen realfag, og satsing på kompetanseutvikling for skolens realfaglærere.

Juryen vil spesielt framheve skolelederens nøkkelrolle i et mangeårig fokus og satsing som denne. Rektor Ingrid Kjelsberg framstår som en skoleleder som gjør tydelige og bevisste valg og som en inspirator for realfaglærerne på skolen.

Vi gratulerer!

 

Prisen på kr. 20 000,- ble utdelt under Realfagskonferansen, på NTNU i Trondheim.

Årets vinner:

  • Skjetlein videregående skole

 

Juryens begrunnelse:

Skolen har etablert et studietilbud i Energi & Miljø som i stor grad setter fokus på realfagenes samfunnsnytte.  Det blir lagt vekt på å la elevene jobbe praktisk med realfag, og gjennom samarbeid med fagmiljø ved NTNU skapes læringsarenaer hvor elevene stifter bekjentskap med fagmiljøene ved universitet. Skolen har en klar ambisjon om å vise realfagenes betydning innen naturbruk. Det blir lagt vekt på en helhetlig tilnærming, og i både realfagene og programfagene i naturbruk er arbeidet rettet inn mot bærekraftig produksjon og bruk av fornybare energiressurser.

Juryen vil spesielt framheve verdien av å koble realfag og programfagene i naturbruk. Ved å satse spesielt på fornybare energiressurser, har skolen valgt et tematisk område som er aktuelt og som egner seg svært godt til ulike praktiske tilnærminger.  

Vi gratulerer!

Prisen på kr. 20 000,- ble utdelt under Realfagskonferansen, på NTNU i Trondheim.

Årets vinnere:

  • Hanne Mehli og Lars Arve Larsen ved Orkdal vidaregåande skole.

 

Vi gratulerer!

Prisen på kr. 20 000,- ble utdelt under Realfagskonferansen, på NTNU i Trondheim.

Årets vinnere:

  • Torill Strømmen og Rita Helene Aarø, Halsan skole.

 

Vi gratulerer!

Prisen på kr. 20 000,- ble utdelt under Realfagskonferansen, på NTNU i Trondheim.

Årets vinner:

  • Steinkjer skole

 

Vi gratulerer!

Prisen på kr. 20 000,- ble utdelt under Realfagskonferansen, på NTNU i Trondheim.

Årets vinner:

  • Byåsen videregående skole

 

Vi gratulerer!

Prisen på kr. 20 000,- ble utdelt under Realfagskonferansen, på NTNU i Trondheim.

Årets vinner:

  • Levanger videregående skole

 

Vi gratulerer!