SKUF: Skole og Universitet i Forskning

Forskning – Institutt for lærerutdanning

SKUF: Skole og Universitet i Forskning

Læreres og skolelederes praksisutfordringer er ofte komplekse og krever et bredt datagrunnlag og ulike problemløsningsstrategier. Skoleutvikling og læreres profesjonelle læring krever samarbeid på tvers av disiplinfag og kan ikke drives av skoleledelsen, forskere eller politisk ledelse alene. I Kunnskapsdepartementets overordnede strategi (LU2025) legger man til grunn at partnerskap mellom UH og skole- og barnehagesektor skal være løsningen på ulike utfordringer. Et helt sentralt forskningsfunn er at det er stor mangel på forskningsbasert kunnskap om hva partnerskap er, hvordan de kan drives og hvordan de bidrar til elevens læring (Faglig råd for lærerutdanning, 2020).
 
Målsettingen med forskningen i SKUF er todelt:

  1. å få innsikt i hvordan arbeidet i DEKOM får betydning for læreres og lederes læringskultur i skolene og det faktiske undervisningsarbeidet som lærere gjennomfører i møte med elevene.
  2. å utforske modeller for skoleutvikling med særlig vekt på lederes rolle i skoleutvikling, læreres profesjonelle utvikling, databruk i utdanning: Kartlegge skolers behov, bruke data for å utvikle praksis, utvikle FoU-kompetanse på ledernivå og lærernivå, og støtte skoleutvikling og lærerutdanning basert på forskning.

Om gruppas medlemmer

Forskergruppa består av forskere og lærerutdannere som arbeider med desentralisert kompetanseutvikling i Trøndelag og andre regioner i Norge i ulike roller. Forskergruppa har spisskompetanse innen skoleutvikling og skoleledelse, fagdidaktikk og undervisning i skole og lærerutdanning, forskningsmetode og vitenskapsteori. Medlemmene har samarbeid med ulike aktører innen utdanning både nasjonalt og internasjonalt, og har også en stor portefølje av eksternfinansierte forskningsprosjekter.


person-portlet

Medlemmer av forskningsgruppe